મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનુ સરનામુનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી,
જીલ્લા પંચાયત કચેરી, ચોથા માળ પશુપાલન શાખા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીડો. એસ.બી. ઉપાધ્યાય
ફોન નંબર૯૦૯૯૭૬૧૪૫૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ડો. ટી.એ. સિંધીમ.પ.પા.નિ.શ્રીરપર૩૦પ -૯૮૨૫૩૨૫૭૧૬ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048342