મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનુ સરનામુ નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી,
જીલ્લા પંચાયત કચેરી, ચોથા માળ પશુપાલન શાખા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડો. કે.જી.બ્રહમક્ષત્રી
ફોન નંબર ૯૪ર૬૭ ૦૪૪ર૯
 
 
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ડો.આર.કે.પટેલ ના.પ.યા.નિ.શ્રી રપર૩૦પ - ૯૮રપ૮૪૬૭૦ર -
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 976005