મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશિબીરની માહિતી

શિબીરની માહિતી

અ.નં.તાલુકાનું નામશિબિરનું નામશિબિરની સંખ્યાસારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યાલાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યા
દાંતાપશુ આરોગ્ય મેળા૨૨ ૯૧૧૫ ૧૪૭૪
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૩૮૮ ૨૮૧
અમીરગઢ પશુ આરોગ્ય મેળા૧૬ ૬૮૮૨ ૮૦૪
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૭૯૭ ૨૯૦
ભાભરપશુ આરોગ્ય મેળા૧૫ ૭૪૪૮ ૧૫૮૩
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૩૦૧ ૩૨૦
દાંતીવાડાપશુ આરોગ્ય મેળા૧૩ ૪૭૦૬ ૭૩૬
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૮૯૩ ૨૪૦
ડીસાપશુ આરોગ્ય મેળા૨૭૧૧૬૨૦૮૨૩૬
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૧૦૭ ૩૭૦
દિયોદરપશુ આરોગ્ય મેળા૧૮ ૯૬૦૬ ૧૩૭૪
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૦૨૧ ૩૭૬
ધાનેરાપશુ આરોગ્ય મેળા૨૬ ૧૭૦૫૬ ૨૪૫૭
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૨૦૩૫ ૪૧૦
કાંકરેજપશુ આરોગ્ય મેળા૨૪ ૮૭૮૫ ૧૪૩૨
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૯૬૦ ૩૨૦
લાખણીપશુ આરોગ્ય મેળા૧૪ ૮૧૧૧ ૧૧૬૭
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૯૫૦ ૨૮૫
૧૦પાલનપુરપશુ આરોગ્ય મેળા૨૭ ૯૮૮૦ ૨૧૨૦
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૦૭૫ ૩૧૦
૧૧સુઇગામપશુ આરોગ્ય મેળા૧૨ ૫૨૧૯ ૭૯૧
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૯૮૭ ૨૭૦
૧૨થરાદપશુ આરોગ્ય મેળા૨૪ ૮૬૩૦ ૧૭૧૧
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૮૦૫ ૨૬૫
૧૩વડગામપશુ આરોગ્ય મેળા૨૪ ૯૮૦૦ ૧૪૧૬
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૩૨૮ ૨૮૫
૧૪ વાવપશુ આરોગ્ય મેળા૧૫ ૭૬૫૪ ૧૧૬૯
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૪૧૫ ૩૦૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048282