મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશિબીરની માહિતી

શિબીરની માહિતી

 
અ.નં. તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ શિબિર સંખ્યા સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા
દાતા પશુઆરોગ્ય મેળા ૨પ ૭૪૧૦ ૯૯૮
ડી.આર.ડી. એ. કેમ્પ ૦૪ ૨૨૧૭૪ ૩૭૧
ટ્રાયબલ કેમ્પ ૧૪ ૪૨૬૭ ૬પ૪
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧પ ૩૯૬૭ ૭૨૦
અમીરગઢ પશુ આરોગ્ય મેળા ૨પ ૬૩૬૯ ૮૯પ
ડી.આર. ડી.એ. કેમ્પ ૦૪ ૧૭૯૨ ૨૩૨
પ. ઉ.વૃ. શિ. ૦૬ ૧પ૭૦ ૩૨૦
વાવ પશુ આરોગ્ય મેળા ૦૬ ૮૨૨પ ૪૭૨
  સ્વભંડોળ કેમ્પ 01 ૮૪પ ૧૧પ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 975944