સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્યાણ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુ જીલ્લા પંચાયત, ત્રીજા માળે, બનાસકાંઠા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી.આઇ.વાઘેલા, સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી જી.પં.બકાં.
ફોન નંબર ૦ર૭૪ર-રપર૬૩૧ ,
ફેકસ નંબર ૦ર૭૪ર-રપર૬૩૧
શાખાની સંપર્ક માહિતી
અ. નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી ડી.આઇ.વાઘેલાસમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી જિ.પં.બકાં.પાલનપુર ૦ર૭૪ર રપર૬૩૧ - ૯૮રપ૧૩૩૯૬૦-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 28/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 989970