મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું સહકાર શાખા, મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રીની કચેરી, ચોથો માળ,
જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- -
ફોન નંબર -
ઇન્ટર કોમ નંબર ૧૫૬
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહિવટીઅધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)મોબાઇલ નંબર
-મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી૨૫૨૮૮૭-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 908228