મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાની સંપર્ક માહિતી.


શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું સહકાર શાખા, મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રીની કચેરી, ચોથો માળ,
જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી
ફોન નંબર -
ઇન્ટર કોમ નંબર ૧૫૬
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહિવટીઅધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)મોબાઇલ નંબર
ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી૨૫૨૮૮૭૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1026422