મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું સહકાર શાખા, મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રીની કચેરી, ચોથો માળ,
જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- (ઇ.ચા.) શ્રી નટુભાઇ પટેલ
ફોન નંબર ૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯
ઇન્ટર કોમ નંબર ૧૫૬
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહિવટીઅધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)મોબાઇલ નંબર
(ઇ.ચા.) શ્રી નટુભાઇ પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી૨૫૨૮૮૭૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 882162