મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

સહકાર શાખા, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠામાં જે કામગીરી થાય છે. બનાસકાંઠા જીલ્લાના ૧૨ તાલુકા સાથે સંકળાયેલ છે. સહકાર શાખામાં મુખ્યત્વે કામગીરીમાં નીચે મુજબની કામગીરી થાય છે.
 
  મંડળી નોંધણી
  પેટા કાયદા સુધારા
  મંડળી ઇન્સ્પેકશન / મુલાકાત
  અપીલો
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1046350