મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણકાર્યાવિંત આંગણવાડી

આંગણવાડી

 
સંખ્યા ક્રમ ધટકનું નામ કાર્યાન્વીત આંગણવાડીની સંખ્યા
1 દાંતા ૧૪૩
વાવ ૧૮૦
થરાદ ૨૦૯
દિયોદર ૨૨૪
શિહોરી ૨૨૮
ધાનેરા ૧૯૪
ડીસા ૩૯૭
પાલનપુર ૨૯૨
વડગામ ૧૯૧
૧૦ અમીરગઢ ૧૪૨
  કુલ ૨૨૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048353