મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇશાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સિંચાઈ વિભાગ
શાખાનું સરનામુજોરાવર પેલેસ જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી.પી. બારોટ (ઇ.ચા.)
ફોન નંબરરપ૩પ૦૩
ઈન્ટર કોમ નંબર૧૩૦ / ૧૩૧
ફેકસ નંબરરપ૩પ૦૩
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ

શ્રી ડી.પી. બારોટ (ઇ.ચા.)

કાર્યપાલક ઈજનેર રપ૩પ૦૩ રપ૩પ૦૩ --
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048354