મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇશાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઈ વિભાગ
શાખાનું સરનામુજોરાવર પેલેસ જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,બ.કાં.જી.પં.સિંચાઇ વિભાગ,પાલનપુર
ફોન નંબરરપ૩પ૦૩
ઈન્ટર કોમ નંબર૧૩૦ / ૧૩૧
ફેકસ નંબરરપ૩પ૦૩
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ

શ્રી એસ.જે.ગુપ્તા

કાર્યપાલક ઈજનેર રપ૩પ૦૩ રપ૩પ૦૩ ૯૪૨૬૯૩૭૭૩૯irrigation_division@yahoo.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 883416