વિકાસ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાની સંપર્ક માહિતી.


શાખાનું નામ વિકાસશાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- શ્રી ડિ.કે.હડિયેલ
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નં.-
ફેકસ નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩
ઇ-મેલdyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહિવટીઅધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી સી.આર.મેવાડાનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૭૨૬૩૧૪૦૭૪dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી પી.એચ.ગૌસ્વામીસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૮૯૮૩૨૯૮૪૧dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી સુરેશભાઇ એ.પટેલ જુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૯૨૪૯૨૮૨૫૬dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી રુખસારબેન મનસુરીજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩-dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એ.કે.સોલંકીપટાવાળા૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૬૬૪૫૩૬૨૦૦dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 908246