મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાની સંપર્ક માહિતી.


શાખાનું નામવિકાસશાખા
શાખાનું સરનામુંવિકાસ શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ-શ્રી સી.સી.પટેલ
ફોન નંબર૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નં.૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬
ફેકસ નંબર૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩
ઇ-મેલdyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in

અ.નં.વહિવટીઅધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એ.જે.સોલંકીનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૪૨૯૩૬૦૪૪૫dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી પી.એચ.ગૌસ્વામીનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૮૯૮૩૨૯૮૪૧dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી સુરેશભાઇ એ.પટેલજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૯૨૪૯૨૮૨૫૬dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી રુખસારબેન મનસુરીજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩-dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એ.કે.સોલંકીપટાવાળા૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૬૬૪૫૩૬૨૦૦dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048311