વિકાસ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાની સંપર્ક માહિતી.


શાખાનું નામ વિકાસશાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- શ્રી પી.પી.રાવલ , ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (વિકાસ)
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નં.-
ફેકસ નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩
ઇ-મેલdyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહિવટીઅધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી સી.આર.મેવાડાનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૭૨૬૩૧૪૦૭૪dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એ.ડી.ભુતડીયાનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૯૭૮૦૬૦૩૫૯dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી જે.એમ.પરમારસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૯૭૯૪૧૩૭૪૭dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી પી.એચ.ગૌસ્વામીસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૮૯૮૩૨૯૮૪૧dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એ.ડી.પાઘ્યાસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩૯૬૩૮૧૦૧૮૧૮dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 871673