મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇ શાખાનાની સિંચાઇ યોજનાઓ

નાની સિંચાઇ યોજનાઓની વિગત દર્શાવતુ પત્રક


અ.નં.તાલુકો યોજનાનું નામસંગ્રહ શક્તિ મી.ધન ફુટ સિંચાઇ શકિત (હેકટર) સંગ્રહ થયેલ પાણીનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે.
પાલનપુર હાથીદ્રા નાની સિંચાઇ યોજના ૪૩૨૭૬પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ સિંચાઇ માટે
અમીરગઢ સોનવાડી નાની સિંચાઇ યોજના ૫૪૧૯૨
અમીરગઢ પેડચોલી નાની સિંચાઇ યોજના ૧૮૧૧૫
અમીરગઢ ટાઢોડી નાની સિંચાઇ યોજના૨૨૧૨૬
અમીરગઢ બાલુદ્રા નાની સિંચાઇ યોજના૭૧૩૧૬"
અમીરગઢ ખારા નાની સિંચાઇ યોજના૨૬૧૪૬"
અમીરગઢ નીચલોબંધ નાની સિંચાઇ યોજના૨૩૧૮૦"
અમીરગઢ ઝાંઝરવા નાની સિંચાઇ યોજના ૫૪૩૮૧"
અમીરગઢ દીવાનીયા ડુંગર નાની સિંચાઇ યોજના ૧૧૫૭૪૮"
૧૦અમીરગઢ ઢોલીયા નાની સિંચાઇ યોજના૨૦૧૮૧"
૧૧અમીરગઢ કપાસીયા નાની સિંચાઇ યોજના ૪૩૨૧૯"
૧૨અમીરગઢ કાળીમાટી નાની સિંચાઇ યોજના ૩૮૨૦૮"
૧૩અમીરગઢ કાનપુરા નાની સિંચાઇ યોજના ૧૪૮૬"
૧૪અમીરગઢ ગંગાસાગર નાની સિંચાઇ યોજના ૧૦૬૧૦૨૦"
૧૫દાંતિવાડા ગાંગુવાડા નાની સિંચાઇ યોજના ૭૭"
૧૬વડગામપનિહારી નાની સિંચાઇ યોજના ૪૦૨૨૫"
૧૭દાંતાસોલસંડા નાની સિંચાઇ યોજના ૬૯૨૦૩"
૧૮દાંતાસાંઢોસી નાની સિંચાઇ યોજના ૧૫૧૨૧"
૧૯દાંતાપાવઠીનાળા નાની સિંચાઇ યોજના ૧૨૯૩"
૨૦દાંતાપીઠગાજીપુર નાની સિંચાઇ યોજના ૬૬૪૦૩"
૨૧દાંતાહડાદ નાની સિંચાઇ યોજના ૨૩૮૦"
૨૨દાંતાહમીરસાગર નાની સિંચાઇ યોજના ૧૪"
૨૩દાંતામહુડી નાની સિંચાઇ યોજના ૧૪"
૨૪દાંતામોટાપીપોદરા નાની સિંચાઇ યોજના૧૧૭૮"
૨૫દાંતામોતીપુરા નાની સિંચાઇ યોજના૫૭"
૨૬દાંતામાંકડી નાની સિંચાઇ યોજના૪૦"
૨૭દાંતામાણેકનાથ નાની સિંચાઇ યોજના૧૧૮૫"
૨૮દાંતામાંકડપંચા નાની સિંચાઇ યોજના૪૦"
૨૯દાંતામીરાવાસ નાની સિંચાઇ યોજના૨૭૧૦૨"
૩૦દાંતાભચડીયા નાની સિંચાઇ યોજના૧૦૭૮"
૩૧દાંતાજસવંતસાગર નાની સિંચાઇ યોજના૨૦"
૩૨દાંતાવણઝારા નાની સિંચાઇ યોજના૨૨૧૪૬"
૩૩દાંતાવગદાકયારી નાની સિંચાઇ યોજના૪૦૨૪૩"
૩૪દાંતાછોટાબામોદરા નાની સિંચાઇ યોજના૧૯૧૧૬"
૩૫દાંતાદીવડી નાની સિંચાઇ યોજના૬૨"
૩૬દાંતાઉંમરી નાની સિંચાઇ યોજના૫૩૨૧૧"
૩૭દાંતાકણબીયાવાસ નાની સિંચાઇ યોજના૧૨૮૩"
૩૮દાંતાઆમલોઇ નાની સિંચાઇ યોજના૨૬"
૩૯દાંતારાયણીયા નાની સિંચાઇ યોજના૪૦"
   ૧૧૩૪૬૮૫૧ 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048305