તાલુકા પ્રમુખશ્રી
રમીલાબેન રામાભાઇ ચૌધરી
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
શ્રી ટી.ડી.વણકર
શ્રી ટી.ડી.વણકર
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ