તાલુકા પ્રમુખશ્રી
રમીલાબેન રામાભાઇ ચૌધરી
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
શ્રી ટી.ડી.વણકર
શ્રી ટી.ડી.વણકર
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

તાલુકા વિષે

સામાન્ય રૂપરેખા

  • ગામડાઓ - ૪૩
  • ગ્રામ પંચાયતો - ૩૧
  • વિસ્તાર - -
  • વસતી - પુરુષ – ૪૪૦૬૪, સ્ત્રી - ૩૮૫૮૫ કુલ-૮૨૬૪૯
  • સાક્ષરતા - -
  • પ્રાથમિક શાળાઓ - -
  • માઘ્‍યમિક શાળાઓ - -
  • કોલેજો - -
વધારે...

Last Update : 20/3/2019

Users : 1027284