×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી સ્‍વપ્‍નિલ ખરે,આઇ.એ.એસ.

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. :  જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ની કચેરી, સરદાર પટેલ પંચાયત ભવન, બનાસકાંઠા પાલનપુર
Phone No. : ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦, ૨૫૨૮૦૩
Fax No.​ :  ૦૨૭૪૨-૨૫૨૦૬૩
Mobile No​ : ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯
E-mail :ddo-ban@gujarat.gov.in