×

વહિવટી અધિકારીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર ઓફીસ નંબર
1 શ્રી સ્‍વપ્‍નિલ ખરે (આઈ.એ.એસ) જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી 9978406229 254060
2 શ્રી આર.આઇ.શેખ નિયામકશ્રી, જિ. ગ્રા.વિ. એજન્‍સી 9825806888 260003
3 શ્રી વી.આર.બારોટ  ના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેસુલ/મહેકમ) 7567017222 257083
4 શ્રી કે.કે.ચૌધરી  ના.જિ.વિ.અ.શ્રી(વિકાસ/પંચાયત) 7567017046 257087
5 શ્રી આઇ.કે.પટેલ કા.ઇ.શ્રી.મા.મ.પં.વિ.પાલનપુર 9714797331 257197
6 ઇ.ચા.શ્રી ડી.પી.બારોટ કા.ઇ.શ્રી (સિંચાઇ) પાલનપુર 9173340296 253503
7 શ્રી ર્ડા. એસ.એમ.દેવ મુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી 9727730002 252243
8 ર્ડા. ડી.બી.મહેતા  અધિક જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી 9727730051 257339
9 ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.જી.એચ.હરીયાણી જિલ્લા ઇમ્‍યુનાઇઝેશન અધિકારીશ્રી 9727730012 253015
10 ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી 9426897916 254271
11 શ્રમતિ ઉષાબેન ગજજર  પ્રો.ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ. 9408020364 253549
12 શ્રી સંજય પરમાર જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી 9909968629 257063
13 શ્રી શૈલેષ પટેલ  જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી 9824011632 253683
14 શ્રી એમ.એમ.પ્રજાપતિ  જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી 9426534735 252634
15 ચેતનાબેન ચૌધરી જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી 8200757754 252631
16 શ્રી ચેતન સી.પટેલ હિસાબી અધિકારીશ્રી 9978406413 252635
17 ઇ/ચા. ચેતનાબેન ચૌધરી મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી 8200757754 252887
18 ઇ/ચા.શ્રી  પી.જે.મજેઠીયા નાયબ પશુપાલન નીયામકશ્રી 9427043736 252305
19 શ્રી ર્ડા. પી.જે.મજેઠીયા મદદનીશ પશુપાલન નીયામકશ્રી 9427043736 252305
20 ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.જી.એચ.હરીયાણી  જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી 9586118933 257260
21 શ્રી એમ.વી.ઠાકોર પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી 9978405641 257188
22 શ્રી કૌશલભાઇ જોષી  આંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી 9904997910 252625
23 ઇ.ચા. શ્રી આર.આઇ.શેખ પ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ 9825806888 259443
24 શ્રીમતી કલ્‍પના એમ.ચૌધરી ચીટનીશ-કમ તા.વિ.અ.શ્રી દબાણ 9979182986 253060
25 શ્રી વી.એ.ભરતીયા નિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી 9429718125 254066
26 શ્રી ડી.એન.પટેલ  મત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક 7984856578 253529
27 શ્રી ર્ડા. એન.પી.મકવાણા  જિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી 9316546950 253537
28 શ્રી ડી.એ.કર્પટીયા મ.નિયામકશ્રી, જી.એલ.ડી.સી. 7016134553 252203
29 ઇ.ચા. શ્રી એફ.એફ.જામદ વહીવટી અધિકારીશ્રી, કુટુંબ કલ્યાણ 9727730009 253015
30 શ્રી ર્ડા. એમ.એચ.ત્રિવેદી કવોલીટી મેડીકલ ઓફીસરશ્રી 9727730014 253015
31 ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.જી.એચ.હરીયાણી  એપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસર 9586118933 253015
32 શ્રીમતિ સુલોચનાબેન પટેલ મહિલા અને બાળ વિકાસ અધિકારી 9427050896 260001