×

હોમિયોપેથી તબીબી અધિકારી

ક્રમ

મેડીકલ ઓફિસરો નં નામ

સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનાઓ

મોબાઇલ નંબર

ડૉ ભરત કે પટેલ

વડા તા.કાંકરેજ

9998221400

ડૉ મનોજ પી જાની

ધાનેરા તા. ધાનેરા

9979747280

ડૉ વૈશાલી કે ચડોખીયા

વડગામ તા. વડગામ

9429290352

ડૉ જ્યોત્સના ગોસ્વામી

દાંતા તા. દાંતા

9173302519

ડૉ અંજુમ કે નાગોરી

ડીસા તા. ડીસા

9724030113

ડૉ આશિષ વી સમ્રાટ

થરાદ તા. થરાદ

8866119160

ડૉ નાનજી ચૌધરી

વાવ તા. વાવ

9510608779

ડૉ દિનેશ ચૌધરી

ભાભર તા. ભાભર

6352346730

ડૉ હર્ષદ પી ઘાટલીયા

પાલનપુર તા. પાલનપુર

8141719455