×

શાખા ની સંપર્ક માહિતી

શાખા નું નામ

આયુર્વેદ શાખા,જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા,પાલનપુર

શાખા નું સરનામું:

સરદાર પટેલ ભવન,જોરાવર પેલેસ,પાલનપુર.

મુખ્ય અધિકારી:

શ્રી જે.એન.મોઢ જીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી,બનાસકાંઠા.

ફોન નંબર:

૦ર૭૪ર-રપ૪ર૭૧

ઇન્ટર કોમ:

૧૬૩

.નં.

વહિવટી અધિકારી નું નામ

હોદો

ફોન નંબર

મોબાઈલ નંબર

શ્રી જે.એન.મોઢ (ઇન્ચાર્જ)

જીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી, બનાસકાંઠા-પાલપુર

૦ર૭૪ર રપ૪ર૭૧

૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬

શ્રી એમ. એલ.સોલંકી

જુનિયર કલાર્ક

૦ર૭૪ર રપ૪ર૭૧

-