×

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

ક્રમ

મેડીકલ ઓફિસર નું નામ

સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાઓ

મોબાઇલ નંબર

વૈધ જે એન મોઢ ઇન્ચાર્જ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી

બસુ તા. વડગામ

9426897916

વૈધ જે જી અટોસ

ચાંગા તા. વડગામ

9408897104

વૈધ જયશ્રી આર શર્મા

મુમનવાસ તા. વડગામ

8780875684

વૈધ મનીષ જે મોદી

રામપુરા તા. ડીસા

9426390795

વૈધ રાકેશ જે પરમાર

ભડથ તા. ડીસા

9924206045

વૈધ હેતલ વી ઝાલા

સિવિલ ઓપીડી પાલનપુર તા. પાલનપુર

9712723003

વૈધ કુલદીપ વી જાદવ

ખોડલા તા. પાલનપુર

9727086373

વૈધ  વિપુલ કે મોદી

મલાણા તા. પાલનપુર

9427638951

વૈધ કાજલ જે શાસ્ત્રી

ચડોતર તા. પાલનપુર

9723612147

૧૦

વૈધ નિલમ કે જેગોડા

સુરજપુરા તા. પાલનપુર

7359623989

૧૧

જગ્યા ખાલી

લુવાણા તા. થરાદ

9727086373

૧૨

જગ્યા ખાલી

રાહ તા. થરાદ

9924206045

૧૩

જગ્યા ખાલી

નારોલી તા. થરાદ

9924206045

૧૪

જગ્યા ખાલી

ડોડગામ તા. થરાદ

9429542891

૧૫

વૈધ વૈભવ રાવલ

દુધવા તા. થરાદ

9429542891

૧૬

વૈધ અજય સાંખલા

અમીરગઢ તા. અમીરગઢ

9427535977

૧૭

જગ્યા ખાલી

કપાસીયા તા. અમીરગઢ

9427535977

૧૮

વૈધ અંકિતા એન ભટ્ટી

ઢોલીયા તા. અમીરગઢ

7359623989

૧૯

જગ્યા ખાલી

ડાભેલા તા. અમીરગઢ

9427535977

૨૦

વૈધ ભાવેશ એચ શ્રોફ

બામણોજ તા. દાંતા

9898432804

૨૧

વૈધ શૈલેશ એલ ચૌધરી

સનાલી તા. દાંતા

9409323658

૨૨

વૈધ જીગર નિનામા

સાંઢોસી તા. દાંતા

7990531819

૨૩

વૈધ દર્શના પરમાર

ભેમાળ તા. દાંતા

9054860219

૨૪

વૈધ જયંતિભાઈ પ્રજાપતિ

ગંગવા તા. દાંતા

9925799795

૨૫

વૈધ વિનોદભાઈ ગૌસ્વામી

મીઠા તા. ભાભર

9909743697

૨૬

જગ્યા ખાલી

બલોધણ તા. ભાભર

9909743697

૨૭

જગ્યા ખાલી

ભાટવર તા. વાવ

9909743697

૨૮

વૈધ નિહારિકા પ્રજાપતિ

અનાપુરગઢ તા. ધાનેરા

7778994755

૨૯

જગ્યા ખાલી

રાનેર તા. કાંકરેજ

9723612147