×

શાખા ની કામગીરી

 • બનાસકાંઠા માં આવેલ ૨૯ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાઓ (૧૪ જિ.પં.હસ્તક અને ૧૫ રાજય સરકાર) તથા ૯ સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાના નો વહીવટ કરવો..
 • ૧૫ રાજય સરકાર હસ્તક ના દવાખાના, ૧૪ જીલ્લા પંચાયત હસ્તકના તથા અત્રેની શાખા ના હિસાબી તમામ કામકાજ કરવા.
 • સરકારી આયુર્વેદ/હોમિ.દવાખાનાઓ ના તમામ મે.ઓ. તથા દવાખાના ના કંપાઉન્ડર અને પટાવાળા ની બદલી તથા હાજર થવા/છુટા થવા આદેશ અત્રેથી કરવા. -યોજનાકીય કેમ્પો કરવા.
 • જી.પં.હસ્તક ના દવાખાનાઓ ની ગ્રાન્ટ ઉગવવી તથા દવાખાનાઓ ને ફાળવવી
 • આર્યુવેદ હોમીયોપેથી કેમ્પ કરવા. આંગણવાડીની મુલાકાત લેવી..
 • સ્વસ્થવૃત લેકચર કરવા. ભાદરવી પુનમ મહામેળામાં ઉકાળા કેમ્પ કરવા.
 • સેવાસેતુ નિદાન સારવાર કેમ્પ કરવા.
 • નિયામકશ્રી ધ્વારા સોંપવામાં આવેલ કામગીરી કરવી, કરાવવી.
 • શાખાની વહીવટી, હિસાબી કામગીરી કરવી.
 • તપાસ તેમજ અવલોકન કામગીરી કરવી.
 • આયુષ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર 12 આયુર્વેદિક દવાખાનાઓમાં કાર્યરત છે.જેમાં યોગા, મધુમેહ, દિનચર્યા, ઋતુચર્યા વગેરે કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 • દરેક મેડીકલ ઓફિસર દ્વારા નિદાન સારવાર કેમ્પ, સ્વાઈન ફ્લુ પ્રતિરોધક ઉકાળા કેમ્પ, કોવીડ-19 અંતર્ગત કામગીરી,કરવામાં આવે છે. અને બોગસ ડોક્ટરોનીપ્રાથમિક તપાસ કરવામાં આવે છે.
 • આયુર્વેદ શાખા દ્વારા તા. 06/૦૩/2020 થી 22/06/2021 સુધી આયુર્વેદિક ઉકાળાના લાભાર્થીની સંખ્યા 2552929, સંશમની વટીના લાભાર્થીની સંખ્યા 145392,આર્સેનિક આલ્બમ-30 ના લાભાર્થીની સંખ્યા 7209746. આ મુજબ કામગીરી કરેલ છે.