×

શાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાનું નામ વિકાસશાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ-  શ્રી કે.કે.ચૌધરી, ના.જિ.વિ.અ.શ્રી(વિકાસ)
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નં. 7567017046
ફેકસ નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩
ઇ-મેલ dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
અ.નં. વહિવટીઅધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
1 શ્રી જુડાલભાઇ નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩ - dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
2 શ્રી પી.એચ.ગૌસ્વામી નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩ 9898329841 dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
3 શ્રી સુરેશભાઇ એ.પટેલ જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩ 9924928256 dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in