×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી  શ્રી કે.કે.ચૌધરી, ના.જિ.વિ.અ.શ્રી(પંચાયત)
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નંબર 7567017046
ફેકસ નંબર -
ઇ-મેલ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
1 શ્રી ડી.એમ.રાઠોડ નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૯પ૧રપ૦ર૧રર dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
2 શ્રી એચ.એચ.પરમાર સીનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૯૭ર૪૪રર૯ર૩  dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
3 શ્રી જે.કે.મકવાણા સીનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ 9737100493 dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
4 શ્રીમતી આર.એમ.રાજ  વ.ત.ક.મં. ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ - dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
5 શ્રી દીપક ચૌધરી જુ.કા. ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૯૭ર૩ર૭૬૪૯૬ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
6 શ્રી ઇશ્‍વરભાઇ માળી જુ.કા. ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૯૪ર૯૦૩૮૪૦પ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in