×

તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ

ક્રમ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી કોડ નબર મોબાઇલ ઓફીસ
1 શ્રી અભિષેક પરમાર પાલનપુર- ૦૨૭૪૨ 7567012502 252862
2 શ્રી બી.વી.ચૌધરી વડગામ- ૦૨૭૩૯ 7567012523 262024
3 ઇ.ચા.શ્રી  અભિષેક પરમાર દાંતા- ૦૨૭૪૯ 7567018140 278135
4 શ્રી જીગરકુમાર વી.પટેલ  અમીરગઢ-૦૨૭૪ર 7567012414 232089
5 શ્રી બી.ડી.સોલંકી ડીસા- ૦૨૭૪૪ 7567019547 220063
6 શ્રી સરજુ અશોકભાઇ જેઠવા ધાનેરા- ૦૨૭૪૮ 7567018549 222053
7 સુ.શ્રી અંકીતા ઓઝા દાંતીવાડા- ૦૨૭૪૮ 7567012537 278300
8 શ્રીમતી આર.એમ.પરમાર (ક) શિહોરી - ૦૨૭૪૭ 7567019620 233723
9 શ્રી બી.કે.શ્રીમાળી દિયોદર - ૦૨૭૩પ 9427543144 244427
10 શ્રી જે.આઇ.પરમાર ભાભર- ૦૨૭૩પ 7567012467 233723
11 શ્રી ડી.આર.અધિકારી  થરાદ- ૦૨૭૩૭ 7574827577 223674
12 શ્રી રાહુલ પી.ભારધ્‍વાજ  વાવ- ૦૨૭૪૦ 7567020011 227032
13 શ્રીમતી વિજયાબેન પ્રજાપતિ  લાખણી-૦૨૭૪૪ 7069077567 256001
14 શ્રી કે.એ.ભાટીયા  સુઇગામ -૦૨૭૪૦ 7069077566 223637