×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ

આંકડા શાખા

શાખાનું સરનામુ

આંકડા શાખા, ત્રીજા માળે, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત, બનાસકાંઠા, પાલનપુર

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી એસ.એ.પટેલ

ફોન નંબર

૦૨૭૪૨ ૨૫૩૬૮૩

મોબાઇલ નંબર

૯૮૨૪૦૧૧૬૩૨

ફેકસ નંબર

રપ૩પ૦૩

ઇ-મેલ

dso-ddo-ban@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી/ ટેકનીકલ અધિકારીશ્રી/કર્મચારીઓ ની માહિતી

અ.નં.

વહીવટી અધિકારીનું નામ

હોદ્દો

ફોન નંબર (કચેરી)

મોબાઈલ નંબર

ઈ- મેલ

શ્રી ડી.એસ.પરમાર 

સંશોધન અધિકારી

૦૨૭૪૨ ૨૫૩૬૮૩

૯૪૨૭૦૦૮૪૨૮

dso-ddo-ban@gujarat.gov.in

શ્રી બી.પી.ચૌધરી

સંશોધન  મદદનીશ

૦૨૭૪૨ ૨૫૩૬૮૩

૯૪૦૯૩૦૯૨૭૪

dso-ddo-ban@gujarat.gov.in

શ્રી જે.એમ.દરજી

સંશોધન  મદદનીશ

૦૨૭૪૨ ૨૫૩૬૮૩

૭૩૮૩૨૪૬૭૧૨

dso-ddo-ban@gujarat.gov.in

કુ. જે.એસ.ગોવાળીયા

આંકડા મદદનીશ

૦૨૭૪૨ ૨૫૩૬૮૩

-

dso-ddo-ban@gujarat.gov.in

કુ.એમ.એસ.ઠકકર

જુનીયર કારકુન

૦૨૭૪૨ ૨૫૩૬૮૩

-

dso-ddo-ban@gujarat.gov.in