×
વિગતોમાં સમાચાર | બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • વિગતોમાં સમાચાર

વિગતોમાં સમાચાર

નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત મીડવાઈફરી ભરતી માટે અરજી પત્રક માટે ની લિંક

02-Jun-2021

નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત મીડવાઈફરી ભરતી માટે અરજી પત્રક માટે ની લિંક https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCG7rzDXHbASVNPC1cdLhpGLeaOxWzd8zyPsy3kx61VQGTVw/viewform