×
વિગતોમાં સમાચાર | બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • વિગતોમાં સમાચાર

વિગતોમાં સમાચાર

કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર(CHO) માટે અરજી કરવા માટેની લીંક અને સ્પેશીફીકેશન

02-Aug-2021

કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર(CHO) માટે અરજી કરવા માટેની લીંક અને સ્પેશીફીકેશન https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqJ1CMYu2NJU6FgW5YHXXLWGajPgn-LbTpSumz_43ngt4Pdg/viewform

Detail Download
Specification