×
વિગતોમાં સમાચાર | બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • વિગતોમાં સમાચાર

વિગતોમાં સમાચાર

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિની રદ થયેલ જાહેરાતની ફી પરત કરવા બાબત ...

25-Sep-2021

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિની રદ થયેલ જાહેરાતની ફી પરત કરવા બાબત ...

Detail Download
IMG-20210924-WA0030.jpg