×
વિગતોમાં સમાચાર | બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • વિગતોમાં સમાચાર

વિગતોમાં સમાચાર

નાગરીક અધિકાર અધિનિયમ-ર૦૧૩ અન્‍વયે જાહેરનામું પ્રસિધ્‍ધ કરવા બાબત

05-May-2022

નાગરીક અધિકાર અધિનિયમ-ર૦૧૩ અન્‍વયે જાહેરનામું પ્રસિધ્‍ધ કરવા બાબત

Detail Download
Jahernamu.pdf