×

વહીવટી અઘિકારીઓ

અ.નં. અધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રી નું નામ હોદૃો શાખાનું નામ ફોન નંબર
શ્રી બી.સી.ઝાલા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૭૪૭-૨૩૩૩૭૫
શ્રી આર.એસ.બારોટ જુ.કલાર્ક વહીવટી શાખા ૯૯૭૯૪૦૧૦૫૯
શ્રી બી.એ.સોલંકી જુ.કલાર્ક વહીવટી શાખા ૯૪૨૯૭૧૨૩૭૮
શ્રી એન.બી.જોષી જુ.કલાર્ક વહીવટી શાખા ૯૬૨૪૭૩૦૪૦૫
શ્રી. પી.યુ.રાવલ જુ.કલાર્ક વહીવટી શાખા ૯૧૭૩૦૦૬૯૭૩
શ્રી એમ.આઇ.પટેલ ૫.સ.ઈ. શિહોરી વહીવટી શાખા ૦૨૭૪૭-૨૩૩૩૭૫
શ્રી એમ.એમ.શ્રીમાળી ૫.સ.ઈ. થરા વહીવટી શાખા ૯૭૨૫૭૩૭૧૯૦
શ્રી એ.આર. ત્રિવેદી વિ.અ. ૫ચાયત ૫ંચાયત શાખા ૯૯૧૩૦૩૨૮૬૪
૧૦ શ્રી એલ.કે.દેસાઇ જુ.કલાર્ક ૫ંચાયત શાખા ૯૯૦૯૨૦૯૯૩૮
૧૧ શ્રી પ્રકાશભાઇ મકવાણા તા.કે.નિરીક્ષક શિક્ષણ શાખા ૮૧૨૮૧૩૮૯૮૧
૧૨ શ્રી હસમુખભાઈ ઠકકર સી કલાર્ક શિક્ષણ શાખા ૯૮૯૮૪૩૩૨૫૫
૧૩ શ્રી એમ એચ ઝાલા જુ.કલાર્ક શિક્ષણ શાખા ૯૫૫૮૯૭૯૨૪૮
૧૪ શ્રી ડી એચ વાઘેલા વિ.અ.બાંધકામ બાંધકામ શાખા ૯૯૯૮૩૪૦૨૮૭
૧૫ શ્રી પી.એફ.જોષી ડે.વં.કલાર્ક બાંધકામ શાખા ૯૮૯૮૭૦૮૭૭૪
૧૬ શ્રી એ.એમ.દેસાઈ ડે.વં.કલાર્ક બાંધકામ શાખા ૯૯૧૩૬૮૭૬૬૧
૧૭ શ્રી એ એમ શ્રીમાળી વિ અ આઇઆરડી આઇઆરડી શાખા ૯૮૨૫૬૩૬૯૧૧
૧૮ શ્રી બી ડી દેસાઇ વિ અ આઇઆરડી આઇઆરડી શાખા
૧૯ શ્રી આર એસ કુકશીયા ના.હિસાબનીશ આઈ.આર.ડી.શાખા ૯૪૨૭૫૩૬૭૩૯
૨૦ શ્રી હસમુખભાઈ ઠકકર સી કલાર્ક આઈ.આર.ડી.શાખા ૯૮૯૮૪૩૩૨૫૫
૨૧ શ્રી પી બી ચૌધરી વિ.અ.સહકાર આઈ.આર.ડી.શાખા ૯૪૦૮૯૪૫૦૫૦
૨૨ શ્રી એ એમ શ્રીમાળી વિ.અ.ખેતી આઈ.આર.ડી.શાખા ૯૮૨૫૬૩૬૯૧૧
૨૩ શ્રી જીનલ દેસાઇ ગ્રા.સેવક આઈ.આર.ડી.શાખા ૭૬૯૮૪૦૭૯૫૫
૨૪ શ્રી એ એમ પરમાર તા.પ્રો.અધિકારીશ્રી મનરેગા શાખા ૮૮૬૬૨૨૯૬૯૯
૨૫ શ્રી કે.એન.ચાવડા એ.આસીસ્‍ટન્‍ટ મનરેગા શાખા ૮૧૨૮૭૯૪૫૫૩
૨૬ શ્રી પી.આર.૫રમાર ટે.આસીસ્‍ટન્‍ટ મનરેગા શાખા ૮૧૨૮૬૭૬૧૦૨
૨૭ શ્રી ડી.જી.ચૌધરી ટે.આસીસ્‍ટન્‍ટ મનરેગા શાખા ૮૧૨૮૬૭૬૧૩૪
૨૮ શ્રી એચ.કે.જોષી ટે.આસીસ્‍ટન્‍ટ મનરેગા શાખા ૮૧૨૮૬૭૬૨૦૨
૨૯ શ્રી એચ.કે.ઠાકોર એમ.આઈ.એસ.કો.ઓર્ડીનેટર મનરેગા શાખા ૯૭૨૪૬૯૩૯૫૬
૩૦ શ્રી અનુપસીહ વાઘેલા એમ.આઇ.એસ.(એમપીએસ) કોમ્‍પ્‍યુટર શાખા ૯૭૩૭૫૪૧૩૮૮
૩૧ શ્રી નિરવ એ. ત્રિવેદી ટી.એલ.ઈ. કોમ્‍પ્‍યુટર શાખા ૬૩૫૯૬૦૩૪૪૫
૩૨ શ્રી પ્રવિણસીંહ ભટેસરીયા ટી.એલ.ઈ. કોમ્‍પ્‍યુટર શાખા ૬૩૫૯૬૦૪૩૦૬
૩૩ મનોહરસીંહ વાઘેલા ટી.એલ.ઈ. કોમ્‍પ્‍યુટર શાખા ૬૩૫૯૬૦૪૪૨૫
૩૪ રઘુવીરસીંહ વાઘેલા એકાઉન્‍ટીંગ કોમ્‍પ્‍યુટર શાખા ૯૭૩૭૫૪૧૩૮૮
૩૫ હિનાબેન ૫રમાર ટી.એલ.એમ. મીશન મંગલ શાખા ૯૦૯૯૯૫૫૪૯૮
૩૬ શ્રી દિ૫કસિંહ ૫રમાર એ.પી.એમ.(ટી.) મીશન મંગલ શાખા ૯૦૯૯૯૫૫૪૯૯
૩૭ શ્રી એન.પી.સોલંકી સી.સી.ઓ મીશન મંગલ શાખા ૮૨૩૮૦૭૬૩૪૬
૩૮ ઠાકોર હિનાબેન ટી.એસ.સી. ટી.એસ.સી. ૮૮૬૬૮૬૦૫૭૩
૩૯ શ્રી હિતેશ શાહ ડ્રાઈવર ડ્રાઈવર ૯૯૦૯૩૯૦૨૦૬
૪૦ શ્રી ઉમેદજી જી.ઠાકોર ૫ટાવાળા તા પં કાંકરેજ ૯૮૯૮૭૯૨૮૬૯
૪૧ ખેમીબેન વાઘેલા ૫ટાવાળા તા પં કાંકરેજ
૪૨ શ્રી એ.એચ.ભેથડીયા ૫ટાવાળા તા પં કાંકરેજ ૯૭૨૪૬૯૮૩૦૨