×

પશુ સારવાર

વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮

અં.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામ દાખલ કરેલ ૫શુઓની  સંખ્‍યા સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા ખસીકામ 
શિહોરી પશુદવાખાનુ શિહોરી  - ૩૧૫૭ ૧૭૬