×

શિબીરની માહીતી

વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮

અં.નં. તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા
રતનગઢ પ.ઉ.વૃધ્ધિ કેમ્પ ૨૩૧ ૭૮
કુંવારવા પ.ઉ.વૃધ્ધિ કેમ્પ ૨૨૭ ૬૭
રતનગઢ પશુ સંવર્ધન શિક્ષણ  - ૫૪
કુંવારવા પશુ સંવર્ધન શિક્ષણ  - ૬૦
માનપુરા એસ્કાર્ડ શિબિર - ૫૪
રતનપુરા એસ્કાર્ડ શિબિર - ૫૨