×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનુ સરનામુ ૫શુ દવાખાનું શિહોરી , પોસ્ટ ઓફીસ ની બાજુ માં શિહોરી ,તા.કાંકરેજ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી વે.ઓ
ફોન નંબર ૨૭૪૭૦૨૩૩૭૩૭
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી.આર.એન.૫ટેલ  વે.ઓ  ૦ર૭૪રર૩૩૭ર૩  - ૯૪ર૬૩૬૯૯૯૬  -