×

પશુધન

અં.નં. તાલુકાનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેંટા-બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્‍ટ્રી) ગઘેડુ-કુતરા ઘોડા અન્‍ય
કાંકરેજ ૩૭૭૭૧ ૧૧૫૭૧૬ - ૨૦૨૨૫ ૨૪૮ - ૨૫૩૫ ૩૯ -