×

રસીકરણ

વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮

અં.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. ૭૮૯૦
ઈ.ટી. -
એફ.એમ.ડી. ૩૭૮૩૧
હડકવા (એ.આર.વી.) -
બી.કયુ. -