×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામ સહકાર શાખા
શાખાનુ સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી કાંકરેજ , મુ.શિહોરી તા.કાંકરેજ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી એ.આર. ત્રિવેદી
ફોન નંબર ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૧૮
ફેકસ નંબર ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી.એ.આર.ત્રિવેદી  ઈ.જા.સહકાર  ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩  ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩  - -