×

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

કાંકરેજ તાલુકો

અં. નં. સહકારી મંડળીનું નામ સરનામુ
ખોડા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી  ખોડા 
ખોડલા  ખોડલા 
ચેખલા  ચેખલા 
ખીમાણા  ખીમાણા 
ઝાલમોર  ઝાલમોર 
ખસા  ખસા 
ચીમનગઢ  ચીમનગઢ 
રતનપુરા (ઉ)  રતનપુરા (ઉ) 
બુકોલી  બુકોલી 
૧૦ અધગામ  અધગામ 
૧૧ માનપુરા (ઉ)  માનપુરા (ઉ) 
૧૨ ચાંગા  ચાંગા 
૧૩ રતનગઢ(થ)  રતનગઢ(થ) 
૧૪ ઉચરપી  ઉચરપી 
૧૫ શિહોરી  શિહોરી 
૧૬ રૂણી (બા)  રૂણી (બા) 
૧૭ કુવારવા(શી)  કુવારવા(શી) 
૧૮ કસરા  કસરા 
૧૯ દુદોસણ  દુદોસણ 
૨૦ કમ્બોઈ  કમ્બોઈ 
૨૧ રવીયાણા  રવીયાણા 
૨૨ અમરનેસડા  અમરનેસડા 
૨૩ માળી ગોળીયા  માળી ગોળીયા 
૨૪ જાખેલ  જાખેલ 
૨૫ રાણકપુર  રાણકપુર 
૨૬ રાનેર  રાનેર 
૨૭ ભદેવાડી  ભદેવાડી 
૨૮ ખારીયા  ખારીયા 
૨૯ વડા  વડા 
૩૦ ઉબરી  ઉબરી 
૩૧ મોટા જામપુર  મોટા જામપુર 
૩૨ ઉણ  ઉણ 
૩૩ મેડકોલ  મેડકોલ 
૩૪ ભાવનગર  ભાવનગર 
૩૫ અરણીવાડા  અરણીવાડા 
૩૬ સલેમગઢ  સલેમગઢ 
૩૭ કાકર  કાકર 
૩૮ લક્ષ્મીપુરા  લક્ષ્મીપુરા 
૩૯ રતનપુરા (શી)  રતનપુરા (શી) 
૪૦ ટોટાણા  ટોટાણા 
૪૧ પાદરડી  પાદરડી 
૪૨ વાલપુરા  વાલપુરા 
૪૩ ઉદંરીવાસ  ઉદંરીવાસ 
૪૪ ધનેરા  ધનેરા 
૪૫ નરસતપુરા  નરસતપુરા 
૪૬ પાદર  પાદર 
૪૭ આકોલી (મા)  આકોલી (મા) 
૪૮ વરસડા  વરસડા 
૪૯ આકોલી (૫)  આકોલી (૫) 
૫૦ નવાખોડા  નવાખોડા 
૫૧ માંડલા  માંડલા 
૫૨ આંગણવાડા  આંગણવાડા 
૫૩ સમણવા  સમણવા 
૫૪ શીરવાડા  શીરવાડા 
૫૫ ડોસાણીવાસ  ડોસાણીવાસ 
૫૬ માનપુરા (૫)  માનપુરા (૫) 
૫૭ કરશનપુરા  કરશનપુરા 
૫૮ રાજપુરા  રાજપુરા 
૫૯ જાળીયા  જાળીયા 
૬૦ ભલગામ  ભલગામ 
૬૧ તાણા  તાણા 
૬૨ ફતેહપુરા  ફતેહપુરા 
૬૩ રણાવાડા(થ)  રણાવાડા(થ) 
૬૪ થરા (૫ટેલવાસ)  થરા (૫ટેલવાસ) 
૬૫ નેકારીયા  નેકારીયા 
૬૬ દુગ્રાસણ  દુગ્રાસણ 
૬૭ નાના જામપુર  નાના જામપુર 
૬૮ આમલુન  આમલુન 
૬૯ જમણાપાદર  જમણાપાદર 
૭૦ અંબિકાનગર (ઝા)  અંબિકાનગર (ઝા) 
૭૧ નાથપુરા  નાથપુરા 
૭૨ સુદ્રસણ  સુદ્રસણ 
૭૩ ઈન્દામાણા  ઈન્દામાણા 
૭૪ મોતીસરીયા  મોતીસરીયા 
૭૫ રામસીપુરા  રામસીપુરા 
૭૬ તાંતીયાણા  તાંતીયાણા 
૭૭ બલોચપુરા  બલોચપુરા 
૭૮ બેણાવાસ  બેણાવાસ 
૭૯ કસળપુરા  કસળપુરા 
૮૦ માનપુરા  માનપુરા 
૮૧ મામાપુરા(શી)  મામાપુરા(શી) 
૮૨ દેવપુરા  દેવપુરા 
૮૩ કૃષ્ણનગર(અ)  કૃષ્ણનગર(અ) 
૮૪ ફતેગઢ  ફતેગઢ 
૮૫ વડીયા(તે)  વડીયા(તે) 
૮૬ ઓઢા (શિ)  ઓઢા (શિ) 
૮૭ સમાણવા સેવાસહકારી મંડળી  સમાણવા 
૮૮ કાકર  કાકર 
૮૯ લક્ષ્મીપુરા  લક્ષ્મીપુરા 
૯૦ ખોડા  ખોડા 
૯૧ શિહોરી  શિહોરી 
૯૨ તાણા  તાણા 
૯૩ આકોલી (મ)  આકોલી (મ) 
૯૪ ડુંગરાસણ  ડુંગરાસણ 
૯૫ ઈસરવા  ઈસરવા 
૯૬ ખોડલા  ખોડલા 
૯૭ કુવારવા  કુવારવા 
૯૮ મોટા જામપુર  મોટા જામપુર 
૯૯ કસળપુરા  કસળપુરા 
૧૦૦ તાંતીયાણા  તાંતીયાણા 
૧૦૧ જાખેલ  જાખેલ 
૧૦૨ આબલુણા  આબલુણા 
૧૦૩ બલોચપુરા  બલોચપુરા 
૧૦૪ ભદરેવાડી  ભદરેવાડી 
૧૦૫ ઈદરમાણા  ઈદરમાણા 
૧૦૬ વાસડા  વાસડા 
૧૦૭ ઓઢા  ઓઢા 
૧૦૮ સુદ્રસણ  સુદ્રસણ 
૧૦૯ માંડલા  માંડલા 
૧૧૦ શીરવાડા  શીરવાડા 
૧૧૧ ઝાલમોર  ઝાલમોર 
૧૧૨ નાણોટા  નાણોટા 
૧૧૩ રાનેર  રાનેર 
૧૧૪ ચીમનગઢ  ચીમનગઢ 
૧૧૫ રૂની  રૂની 
૧૧૬ કંબોઈ  કંબોઈ 
૧૧૭ અધગામ  અધગામ 
૧૧૮ આનંદપુરા  આનંદપુરા 
૧૧૯ ઉણ  ઉણ 
૧૨૦ રવિયાણા  રવિયાણા 
૧૨૧ તેરવાડા  તેરવાડા 
૧૨૨ કાશીપુરા  કાશીપુરા 
૧૨૩ કાટેડીયા  કાટેડીયા 
૧૨૪ ખસા  ખસા 
૧૨૫ બુકોલી  બુકોલી 
૧૨૬ ઉચરપી  ઉચરપી 
૧૨૭ ટોટાણા  ટોટાણા 
૧૨૮ ખીમાણા  ખીમાણા 
૧૨૯ ધનેરા  ધનેરા 
૧૩૦ રાણકપુર  રાણકપુર 
૧૩૧ રામપુરા (ખી)  રામપુરા (ખી) 
૧૩૨ ઉંબરી  ઉંબરી 
૧૩૩ રાણાવાડા(ખા)  રાણાવાડા(ખા) 
૧૩૪ આંગણવાડા  આંગણવાડા 
૧૩૫ ભાવનગર  ભાવનગર 
૧૩૬ ખારીયા  ખારીયા 
૧૩૭ નવાખસા  નવાખસા 
૧૩૮ કહરેચા  કહરેચા 
૧૩૯ કસરા  કસરા 
૧૪૦ ફતેગઢ  ફતેગઢ 
૧૪૧ સલીમગઢ  સલીમગઢ 
૧૪૨ ખાનપુરા વાસ  ખાનપુરા વાસ 
૧૪૩ રતનગઢ  રતનગઢ 
૧૪૪ દુદોસણ  દુદોસણ 
૧૪૫ વલમીપુરા (કં)  વલમીપુરા (કં) 
૧૪૬ માળી ગોળીયા  માળી ગોળીયા 
૧૪૭ આંબલીવાસ  આંબલીવાસ 
૧૪૮ ટેબી(ઉ)  ટેબી(ઉ) 
૧૪૯ નવાખોડા  નવાખોડા 
૧૫૦ મોતીસરા  મોતીસરા 
૧૫૧ નાના જામોર  નાના જામોર 
૧૫૨ અંબિકાનગર  અંબિકાનગર 
૧૫૩ આનંદનગર  આનંદનગર 
૧૫૪ રતીઅ૫રા  રતીઅ૫રા 
૧૫૫ નરસતપુરા  નરસતપુરા 
૧૫૬ રણાવાડા  રણાવાડા 
૧૫૭ ચિત્રકુટ (થરા)  ચિત્રકુટ (થરા) 
૧૫૮ રામવાસ આકોલી  રામવાસ આકોલી 
૧૫૯ તખતપુરા  તખતપુરા 
૧૬૦ જુનાજામપુરા  જુનાજામપુરા 
૧૬૧ આકોલી(૫ટેલવાસ)  આકોલી(૫ટેલવાસ) 
૧૬૨ આકોલી (ઠાકોર વાસ  આકોલી (ઠાકોર વાસ 
૧૬૩ અમરનેસડા  અમરનેસડા 
૧૬૪ સદુભાપાટી  સદુભાપાટી 
૧૬૫ અમરપુરા  અમરપુરા 
૧૬૬ ખેંગારપુરા  ખેંગારપુરા 
૧૬૭ રાજપુરા  રાજપુરા 
૧૬૮ થળીગંગાપુર  થળીગંગાપુર 
૧૬૯ રતનપુરા(ઉણ)  રતનપુરા(ઉણ) 
૧૭૦ પાદરડી(૫ટેલવાસ  પાદરડી(૫ટેલવાસ 
૧૭૧ શિહોરી જુથ તેલીબીયાઉત્પાદક સહ મં  શિહોરી 
૧૭૨ ખીમાણા  ખીમાણા 
૧૭૩ બુકોલી  બુકોલી 
૧૭૪ ઝાલમોર  ઝાલમોર 
૧૭૫ અધગામ  અધગામ 
૧૭૬ આકોલી  આકોલી 
૧૭૭ ઉચરપી  ઉચરપી 
૧૭૮ શીરવાડા  શીરવાડા 
૧૭૯ ખોડા  ખોડા 
૧૮૦ કાંકરેજ  કાંકરેજ 
૧૮૧ રવિયાણા  રવિયાણા 
૧૮૨ ચીમનગઢ  ચીમનગઢ 
૧૮૩ ચાંગા  ચાંગા 
૧૮૪ ખોડલા  ખોડલા 
૧૮૫ મોટા જામપુર  મોટા જામપુર 
૧૮૬ કંબોઈ  કંબોઈ 
૧૮૭ થરા  થરા 
૧૮૮ દુગરાસણ  દુગરાસણ 
૧૮૯ માંડલા  માંડલા 
૧૯૦ ખસા ગોપાલક સહ મં  ખસા ગોપાલક સહ મં 
૧૯૧ બુકોલી (રબારીભરવાડ)  બુકોલી (રબારીભરવાડ) 
૧૯૨ ખીમાણા  ખીમાણા 
૧૯૩ ઉચરપી  ઉચરપી 
૧૯૪ રાનેર  રાનેર 
૧૯૫ વડા રબારી ભરવાડ  વડા રબારી ભરવાડ 
૧૯૬ શિહોરી રબારી ભરવાડ  શિહોરી રબારી ભરવાડ 
૧૯૭ ખોડલા વિ  ખોડલા વિ 
૧૯૮ નાણોટા વિ  નાણોટા વિ 
૧૯૯ ચેખલા વિ  ચેખલા વિ 
૨૦૦ ચાંગા વિ  ચાંગા વિ 
૨૦૧ ભલગામ વિ  ભલગામ વિ 
૨૦૨ આકોલી વિ  આકોલી વિ 
૨૦૩ રવિયાણા વિ  રવિયાણા વિ 
૨૦૪ ઝાલમોર વિ  ઝાલમોર વિ 
૨૦૫ અરણીવાડા વિ  અરણીવાડા વિ 
૨૦૬ કાંકરેજતા  કાંકરેજતા 
૨૦૭ થરા  થરા 
૨૦૮ નાથપુરા  નાથપુરા 
૨૦૯ કંબોઈ  કંબોઈ 
૨૧૦ ધનેરા  ધનેરા 
૨૧૧ મોટા જામપુર  મોટા જામપુર 
૨૧૨ ઈન્દામાણા  ઈન્દામાણા 
૨૧૩ ખારીયા  ખારીયા 
૨૧૪ રણાવાડા  રણાવાડા 
૨૧૫ રવેલ  રવેલ 
૨૧૬ આંગણવાડા  આંગણવાડા 
૨૧૭ અધગામ  અધગામ 
૨૧૮ કુંવારવા  કુંવારવા 
૨૧૯ દલ૫તપુરા  દલ૫તપુરા 
૨૨૦ ચીમનગઢ  ચીમનગઢ 
૨૨૧ નવા આંગણવાડા  નવા આંગણવાડા 
૨૨૨ કહરેચાવાસ  કહરેચાવાસ 
૨૨૩ નવા રવિયાણા  નવા રવિયાણા 
૨૨૪ આકોલી  આકોલી 
૨૨૫ જગાણીવાસ (શિહોરી)  જગાણીવાસ (શિહોરી) 
૨૨૬ ઉણ  ઉણ 
૨૨૭ તાંતીયાણા  તાંતીયાણા 
૨૨૮ સમણવા  સમણવા 
૨૨૯ તેરવાડા  તેરવાડા 
૨૩૦ આકોલી(ઠા.વાસ)  આકોલી(ઠા.વાસ) 
૨૩૧ તાણા  તાણા 
૨૩૨ દેવપુરા (ધનેરા)  દેવપુરા (ધનેરા) 
૨૩૩ જોટાડા  જોટાડા 
૨૩૪ નવા અધગામ  નવા અધગામ 
૨૩૫ પાદરડી  પાદરડી 
૨૩૬ શીરવાડા  શીરવાડા 
૨૩૭ કાંકરેજ તા શાકભાજી સહકારી મં  કાંકરેજ 
૨૩૮ ખસા  ખસા 
૨૩૯ રવિયાણા  રવિયાણા 
૨૪૦ આકોલી  આકોલી 
૨૪૧ સમણવા  સમણવા 
૨૪૨ ઈસરવા  ઈસરવા 
૨૪૩ રાણકપુર  રાણકપુર 
૨૪૪ કંબોઈ  કંબોઈ 
૨૪૫ કાશીપુરા  કાશીપુરા 
૨૪૬ આંગણવાડા  આંગણવાડા 
૨૪૭ શિહોરી  શિહોરી 
૨૪૮ તાંતીયાણા  તાંતીયાણા 
૨૪૯ ખોંડલા  ખોંડલા 
૨૫૦ ઈન્દામાણા  ઈન્દામાણા 
૨૫૧ ધનેરા  ધનેરા 
૨૫૨ ઝાલમોર  ઝાલમોર 
૨૫૩ કસરા  કસરા 
૨૫૪ ફતેપુરા  ફતેપુરા 
૨૫૫ ચીમનગઢ  ચીમનગઢ 
૨૫૬ માળી ગોળીયા  માળી ગોળીયા 
૨૫૭ અરણીવાડા  અરણીવાડા 
૨૫૮ ખેંગારપુરા  ખેંગારપુરા 
૨૫૯ ચેખલા  ચેખલા 
૨૬૦ અધગામ  અધગામ 
૨૬૧ બુકોલી  બુકોલી 
૨૬૨ પાદરડી  પાદરડી 
૨૬૩ રામપુરા (બી)  રામપુરા (બી) 
૨૬૪ રણાવાડા થળી  રણાવાડા થળી 
૨૬૫ ખીમાણા  ખીમાણા 
૨૬૬ શીરવાડા  શીરવાડા 
૨૬૭ જોષીપુરા (મુડેઠા)  જોષીપુરા (મુડેઠા) 
૨૬૮ રાનેર  રાનેર 
૨૬૯ ખારીયા  ખારીયા 
૨૭૦ રણાવાડા(જા)  રણાવાડા(જા) 
૨૭૧ જાખેલ  જાખેલ 
૨૭૨ નાણોટા  નાણોટા 
૨૭૩ મોતીસરીયા  મોતીસરીયા 
૨૭૪ કુંવારવા  કુંવારવા 
૨૭૫ નવાખસા  નવાખસા 
૨૭૬ દુંદાસણ  દુંદાસણ 
૨૭૭ આંબલીવાસ (શિ)  આંબલીવાસ (શિ) 
૨૭૮ ઉબંરી સામુહદાયિકા ખેતી  ઉબંરી 
૨૭૯ અરણીવાડા  અરણીવાડા 
૨૮૦ ખીમાણા  ખીમાણા 
૨૮૧ ઝાલમોર  ઝાલમોર 
૨૮૨ કંબોઈ સંયુકત  કંબોઈ સંયુકત 
૨૮૩ રતનગઢ  રતનગઢ 
૨૮૪ ખીમાણા સંયુકત  ખીમાણા સંયુકત 
૨૮૫ ખસા જુથ  ખસા જુથ 
૨૮૬ રણાવાડા (ખા)  રણાવાડા (ખા) 
૨૮૭ ખસા  ખસા 
૨૮૮ શિહોરી  શિહોરી 
૨૮૯ ખોડલા  ખોડલા 
૨૯૦ તાંતીયાણા  તાંતીયાણા 
૨૯૧ પાદરડી  પાદરડી 
૨૯૨ વડા  વડા 
૨૯૩ રામસણ  રામસણ 
૨૯૪ રવિયાણા ખેતી  રવિયાણા ખેતી 
૨૯૫ ઝાલમોર  ઝાલમોર 
૨૯૬ અધગામ ગૃ૫ ખેતી  અધગામ ગૃ૫ ખેતી 
૨૯૭ ખસા ખેતી ઓધો  ખસા ખેતી ઓધો 
૨૯૮ માનપુરા (ઉણ)  માનપુરા (ઉણ) 
૨૯૯ આકોલી  આકોલી 
૩૦૦ કુંવારવા  કુંવારવા 
૩૦૧ રતનપુરા(શિ)  રતનપુરા(શિ) 
૩૦૨ રતનપુરા  રતનપુરા 
૩૦૩ ખોડા  ખોડા 
૩૦૪ મંગળપુરા  મંગળપુરા 
૩૦૫ જાખેલ  જાખેલ 
૩૦૬ રતનગઢ  રતનગઢ 
૩૦૭ સમાણવા  સમાણવા 
૩૦૮ ડુંગરાસણ  ડુંગરાસણ 
૩૦૯ ઉચરપી  ઉચરપી 
૩૧૦ ભલગામ  ભલગામ 
૩૧૧ પાદરડી  પાદરડી