×

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

કાંકરેજ તાલુકો

અં. નં. ગામનું નામ શિક્ષકનું નામ સરનામુ ફોન નંબર
શિહોરી પે.કેન્દ્ર શાળા  હસમુખભાઈ એ.અખાણી  મુ.શિહોરી  ૯૯૦૪૦૫૬૨૨૯
,, રમીલાબેન એ.૫રમાર  મુ.વડનગર જિ.મહેસાણા  ૯૪૨૮૧૩૭૯૫૮
,, પ્રફુલાબેન એ.જોષી  મુ.ધાનેરા , જિ.બનાસકાંઠા  ૯૮૯૮૨૭૦૦૫૮
,, બાબુલાલ પી.૫ટેલ  મુ.દેલોલી તા.જિ. મહેસાણા  ૯૪૨૭૩૯૩૦૩૯
,, ડાહયાલાલ આર .૫ટેલ  મુ. સંખારી તા.જિ.પાટણ  ૯૮૯૮૭૪૯૬૭૭
,, હસુમતીબેન એચ. ૫ટેલ  મુ.મણીયારી , તા. ચાણસ્મા  ૯૪૨૭૩૯૩૦૩૯
,, રક્ષાબેન આર .ચૌહાણ  મુ.૫રબતપુરા  ૯૯૭૪૬૪૬૧૫૫
,, નીરૂબેન જી.રાવળ  મુ.ધીણોજ, તા. ચાણસ્મા  ૯૮૨૪૮૭૯૩૨૨
,, ગીતાબેન એસ.પાંડવ  મુ. જા૫લા  ૯૯૭૯૧૬૩૦૮૧
૧૦ ,, જયેશકુમાર વી.૫ટેલ  મુ.થળી  ૯૯૦૯૧૯૫૬૪૯
૧૧ ,, કુસુમબેન ડી.મહેરીયા  મુ.કલોલ  ૯૯૦૯૧૭૭૯૧૦
૧૨ ,, જશીબેન એ.ઠાકોર  મુ. વડનગર જિ.મહેસાણા 
૧૩ ,, કલ્પનાબેન એન.પ્રજા૫તિ  મુ. મહેસાણા  ૯૪૨૭૦૦૩૦૦૨
૧૪ ,, સંગીતાબેન એચ.જાની  મુ.ટીંડોદણ  ૨૭૬૩૨૫૩૩૪૧
૧૫ ,, મનીષભાઈ એમ.સોની  મુ.પાટણ  ૨૭૬૬૨૨૭૩૫૪
૧૬ ,, રીનાબેન બી. અમીન  મુ.મણુંદ તા.જિ. પાટણ 
૧૭ ,, ભારતીબેન કે મિસ્ત્રી  મું.પ્રાંતિજ જિ. સાબરકાંઠા  ૯૯૭૯૪૦૧૦૮૮
૧૮ શિહોરી પે.કેન્દ્ર શાળા ર  જયસ્વાલ રમણલાલ કે.  મું. શિહોરી જિ. બનાસકાંઠા  ૯૪૨૭૩૭૭૦૨૯
૧૯ ,, જોષી જયોત્સનાબેન કે.  મું. રણાવાડા જિ. બનાસકાંઠા  ૯૪૨૭૦૬૫૯૯૩
૨૦ ,, સ્વામી લક્ષ્મીબેન આર.  મું.પાટણ  ૦૨૭૬૬-૨૨૩૦૪૫
૨૧ ,, ૫ટેલ શારદાબેન એસ.  મું. બાલિસણા તા.જિ. પાટણ  ૦૨૭૬૬-૨૨૩૪૮૨
૨૨ ,, ૫ટેલ ભગવતીબેન વી.  મું. બાલિસણા તા.જિ. પાટણ  ૯૮૨૫૮૫૬૯૨૪
૨૩ ,, સ્વામી હર્ષિદાબેન યુ.  મું. પાટણ  ૦૨૭૬૬-૨૩૪૦૮૬
૨૪ ,, રાવલ ડાહીબેન યુ.  મું. રતનગઢ 
૨૫ ,, પંડયા સરોજબેન ડી.  મું. વડનગર જિ. મહેસાણા  ૦૨૭૬૬-૨૨૫૮૯૭
૨૬ ,, ૫ટેલ ઈચ્છાબેન ટી.  મું. ઉનાવા જિ. મહેસાણા  ૦૨૭૪૭-૨૩૩૮૮૦
૨૭ ,, ૫ટેલ વીરાભાઈ એ.  મું. સોજીત્રા તા.ચાણસ્મા 
૨૮ ,, દેસાઈ ધનીબેન એસ.  મું. શિહોરી  ૯૪૨૭૫૯૮૩૩
૨૯ ,, જોષી મીનાબેન એમ.  મું. તાણા તા. કાંકરેજ 
૩૦ ,, ૫ટેલ સુર્યાબેન એલ.  મું. કુકરવાડા  ૯૪૨૭૩૮૦૫૭૦
૩૧ ,, ૫ટેલ નયનાબેન એચ.  ગોરાદ તા. ચાણસ્મા  ૯૪૨૮૧૫૨૦૬૭
૩૨ કુંવરબા પ્રા શાળા  રબારી અમૃતભાઈ એન.  કોટડા તા. દિયોદર  ૯૯૭૯૬૯૭૨૭૫
૩૩ ,, ૫રમાર લક્ષ્મીબેન એસ.  મહેસાણા  ૨૭૬૨૨૪૧૪૩૦
૩૪ ,, ૫ટેલ સુરેખાબેન પી.  આંબાપુરા તા.જિ. પાટણ  ૯૯૦૯૮૪૪૩૯૨
૩૫ ,, દેસાઈ લલીતાબેન જે.  ભામોસણ તા.જિ. પાટણ  ૯૯૯૮૩૬૩૫૪૪
૩૬ ,, ઠકકર કનૈયાલાલ જે.  ભચાઉ જિ. કચ્છ  ૯૮૯૮૪૫૮૯૭૮
૩૭ ઈન્દીરા નગર (શિ)  બાવા કનુવન એસ.  મોઢેરા તા. બેચરાજી  ૯૪૨૭૦૧૪૮૩૪
૩૮ ,, મોઢ રીટાબેન એસ.  બાદરગઢ તા. પાલનપુર  ૯૯૮૮૧૨૭૭૧૫
૩૯ ,, સોલંકી લતાબેન જી.  વીરતા તા. ચાણસ્મા  ૯૮૯૮૩૪૮૫૮૯
૪૦ ઉદરીયાવાસ (શિ)  ઠાકોર ચંદુજી કે.  બાલીસણા તા.જિ. પાટણ  ૨૭૬૬૨૮૪૬૧૨
૪૧ ,, રબારી ભગવાનભાઈ એ.  ખોડલા તા. કાંકરેજ  ૯૮૯૮૩૮૭૪૧૩
૪૨ ,, ૫ટેલ ઉપેન્દ્રકુમાર ડી.  મોરવાડ તા. વિજાપુર  ૯૪૨૭૯૮૯૬૧૬
૪૩ ,, ૫ટેલ જયંતિભાઈ કે.  ગુંસળી તા. વિજાપુર  ૯૮૭૯૦૭૮૬૨૪
૪૪ કોતરવાડીયાવાસ પ્રા શાળા  પંચાલ બાબુલાલ ઈ.  લક્ષ્મીપુરા તા. કાંકરેજ  ૯૯૯૮૧૬૭૦૩૪
૪૫ ,, ૫ટેલ રોશનીબેન એલ.  મોતીપુર તા. વિજાપુર  ૨૭૬૩૨૨૩૪૬૧
૪૬ જગાણીવાસ (શિ)પ્રા શાળા  દેસાઈ રમેશભાઈ એમ  માલોસણ તા.વિજાપુર  ૨૭૬૬૨૩૫૬૬૨
૪૭ ,, ૫ટેલ ભરતકુમાર કે  ગુંસળી તા. વિજાપુર  ૨૭૬૬૨૩૩૭૮૪
૪૮ ,, કા૫ડીયા સ્વાતીબેન એમ  દાણલીમડા અમદાવાદ 
૪૯ શંકરપેુરા (શિ) પ્રા શાળા  રબારી અમૃતભાઈ જી  સરદારપુરા તા. ચાસ્ણમા  ૯૯૭૯૩૨૦૦૧૨
૫૦ ,, ખમાર નિલેશભાઈ આર  રણુંજ તા. પાટણ  ૯૯૯૮૩૬૩૦૮૭
૫૧ મોબતાપુર પ્રાશાળા  ચૌહાણ વસ્તારામ એમ  વનાસણ તા. સિઘ્ધપુર  ૯૯૯૮૧૨૪૧૦૧
૫૨ ,, વ્યાસ ભરતકુમાર કે  ગોરખવા તા. ચાણસ્મા  ૯૮૯૮૯૩૮૦૪૩
૫૩ ,, ૫ટેલ મહેશભાઈ સી  કયૈલ તા કડી  ૯૯૯૮૩૮૮૩૩૬
૫૪ થરેચાવાસ પ્રા શાળા  ૫ટેલ નટવરલાલ એન  વસાઈપુરા તા. ચાણસ્મા  ૯૮૯૮૬૬૦૦૩૨
૫૫ ,, બ્રાહ્મણ રમેશભાઈ આઈ  ટેંબી તા. કાંકરેજ  ૯૪૨૭૦૬૫૮૦૬
૫૬ ભીખાજી ના ઓરડા (શી)  જોષી પુષ્પાબેન એલ  દુધરામપુર જિ.પાટણ  ૨૭૬૫૨૨૬૨૫૫
૫૭ ,, ૫ટેલ શર્મિષ્ટાબેન કે  કુવાસણા  ૯૯૭૯૭૪૮૨૪૩
૫૮ ,, કોરીયા લાડજી કે  આકોલી તા.કાંકરેજ  ૯૮૯૮૭૯૦૨૭૮
૫૯ વજાણીયા પાટી  સોની ઉર્મિલાબેન પી  શિહોરી 
૬૦ ,, પ્રજા૫તિ મીનાબેન પી  પાટણ 
૬૧ ૫ટણીવાસ (શી) પ્રા. શાળા  સોલંકી મહેશકુમાર જી  ઉમતા તા.વિસનગર 
૬૨ ,, દેસાઈ સુભાષભાઈ એ  મોટ૫ તા.બેચરાજી 
૬૩ ,, વણકર નરેશભાઈ પી  બાલીસણા તા.જિ. પાટણ 
૬૪ ,, ૫ટેલ હર્ષદકુમાર બી  કમલીવાડા તા.પાટણ 
૬૫ આંબલીવાસ (શી) પ્રા. શાળા  ઠકકર નટવરલાલ એન  મુડેઠા તા. ડીસા 
૬૬ ,, ૫ટેલ કલ્પેશકુમાર આર  સડેર તા.પાટણ 
૬૭ ,, દેસાઈ રાજેશકુમાર ડી  અમદાવાદ 
૬૮ ક્ષેત્રવાસ (શી)  ૫ટેલ ગોવિંદભાઈ એ  ચવેલી તા. ચાણસ્મા 
૬૯ ,, રબારી ગંગાબેન એ  મકતુપુરતા. ઉંઝા 
૭૦ અસાજીપુરા (શી)  ૫ટેલ કનુભાઈ એસ  ગાભું તા. બેચરાજી 
૭૧ ,, ૫ટેલ જગજીવનભાઈ બી  દાણોદરા તા. ચાણસ્મા 
૭૨ દેવપુરા (શી)  ઠકકર શાંતિલાલ એ  શિહોરી તા. કાંકરેજ 
૭૩ ,, આર્ચાય જીજ્ઞેશકુમાર આર  ગાંધીનગર 
૭૪ ચેખલા પે. કેન્દ્ર  ૫ટેલ મગનલાલ એ  રણુંજ તા. પાટણ 
૭૫ ,, વ્યાસ કનૈયાલાલ બી  ગોરખવા તા. ચાણસ્મા 
૭૬ ,, સુથાર કુરશીભાઈએમ  ઉચરપી તા. કાંકરેજ 
૭૭ ,, રાવલ જયોત્સનાબેન એચ  ગોરખવા તા. ચાણસ્મા 
૭૮ ,, ૫ટેલ ડાયાલાલ પી  મોઢેરા તા. બેચરાજી 
૭૯ ,, જોષી બળદેવભાઈ સી  રણાવાડા તા.કાંકરેજ 
૮૦ ,, રાઠોડ દાદુજી વી  ચેખલા તા. પાટણ 
૮૧ ,, ૫ટેલ ગીતાબેન એસ  બાલીસણા તા.જિ. પાટણ 
૮૨ ,, ત્રિવેદી બીનાબેન એસ  પાટણ 
૮૩ ,, રબારી સાહરભાઈ એમ  અમદાવાદ 
૮૪ ,, ઠાકોર પ્રધાનજી એલ  દવાડા તા.મહેસાણા 
૮૫ ,, ૫ટેલ આશાબેન ડી  અમદાવાદ 
૮૬ ,, પ્રજા૫તિ રામજીભાઈકે  રૂવાવી તા. પાટણ 
૮૭ ,, દરજી પારૂલબેન એન  ઉદલપુર તા. વિસનગર 
૮૮ રણાવાડા (જા) પ્રા. શાળા  રાવલ સોમાભાઈ આર  રણાવાડા તા.કાંકરેજ 
૮૯ ,, રબારી તેજાભાઈ જે  મણુંદ તા. પાટણ 
૯૦ ,, ઠાકોર મંગળજી પી  રંડાલ તા. વિસનગર 
૯૧ ,, ૫ટેલ વર્ષાબેન પી  વડાવલી તા .ચાણસ્મા 
૯૨ ,, ૫ટેલ શૈલેષકુમાર જે  વસા તા. ચાણસ્મા 
૯૩ ,, ૫ટેલ જયોત્સનાબેન જી  જાખના તા .ચાણસ્મા 
૯૪ ,, ૫ટેલ સુનીલકુમાર એ  આખજ જિ. મહેસાણા 
૯૫ ,, ૫ટેલ ડિમ્૫લ જી  બેચરાજી જિ. મહેસાણા 
૯૬ ,, ઠાકોર રધજી બી  જસવંતપુરા તા. દાંતા 
૯૭ રતનપુરા (શી)  ૫ટેલ ધર્મિષ્ટાબેન એન  મણુંદ તા. પાટણ 
૯૮ ,, ઠાકર નયનાબેન એમ  પાટણ 
૯૯ ,, સાં૫રીયા રામજીભાઈ એસ  અનપુરા (શિ) તા.કાંકરેજ 
૧૦૦ ,, ૫ટેલ ૫રસોતમભાઈ એમ  દાણોદરા તા. ચાણસ્મા 
૧૦૧ ,, દરજી દિ૫કકુમાર જી  રાંતેજ તા.બેચરાજી 
૧૦૨ ,, પ્રજા૫તિ પ્રવિણકુમાર એસ  જાખોરા તા ગાંધીનગર 
૧૦૩ ,, ૫ટેલ દેવેન્દ્રકુમાર જી  ડાભડી તા.પાટણ 
૧૦૪ ,, કણેલીયા જવાનજી એ  અરડુવાડા તા.કાંકરેજ 
૧૦૫ ,, ૫ટેલ અસ્મિતાબેન જે  બાલીસણા તા.જિ. પાટણ 
૧૦૬ ભીલડીયાવાસ (ચે)  સોલંકી દેવચંદભાઈ એન  મણુંદ તા. પાટણ 
૧૦૭ ,, ચૌહાણ સનાભાઈ ડી  છા૫રવાડા તા. લીમખેડા 
૧૦૮ ,, ૫ટેલ દર્શનાબેન આર  ભાવસોર તા. વિજાપુર 
૧૦૯ ,, રાવળ સતીષકુમાર બી  પોશીન તા ઈડર 
૧૧૦ દેસાઈવાસ (ચે) પ્રા. શા.  પ્રજા૫તિ ગેનાજી એમ  ગોઝારીયા તા મહેસાણા 
૧૧૧ ,, વ્યાસ ડિમ્૫લબેન એ  હિમતનગર જિ. સાબરકાંઠા 
૧૧૨ ,, વાધેલા પ્રવીણાબેન કે  કમાણા તા .વિસનગર 
૧૧૩ ભગવાનપુરા (ચે) પ્રા.  દેસાઈ જયરામભાઈ જે  રણેલા તા. બેચરાજી 
૧૧૪ ,, ત્રિવેદી રાકેશકુમાર જી  પાટણ 
૧૧૫ ,, દેસાઈ ધીરૂભાઈ એચ  ખંડોસણ તા. વિસનગર 
૧૧૬ ,, ચૌધરી કાન્તીભાઈ જી  લક્ષ્મીપુરા તા. ઉંઝા 
૧૧૭ ,, દેસાઈ નયનાબેન બી  ડેરાસણા તા. પાટણ 
૧૧૮ ,, ૫ટેલ ગિરીશભાઈ ડી  વડાવલી તા .ચાણસ્મા 
૧૧૯ નાગદેવપુરા (ચે)  વાધેલા વજેસીંગ એમ  ઉબુરી તા.કાંકરેજ 
૧૨૦ ,, મકવાણા ઈન્દ્રસિંહ એન  વાવ તા.તલોદ 
૧૨૧ ,, ચૌહાણ રાજેન્દ્રસિંહ એન  લીખી તા .હિમતનગર 
૧૨૨ દેવપુરા (ચે)  રબારી અમરતભાઈ જી  મોટ૫ તા.બેચરાજી 
૧૨૩ ,, ૫ટેલ શરદકુમાર એચ  જાખોરા તા ગાંધીનગર 
૧૨૪ ,, ૫ટેલ સુમિત્રાબેન કે  મોટ૫ તા.બેચરાજી 
૧૨૫ આકોલી પે. કેન્દ્ર. શા.  દુધેચા બળવંતજી સદાજી  ચેખલા તા. કાંકરેજ 
૧૨૬ ,, ૫ટેલ દિનેશભાઈ સીં  દેલોલીતા.મહેસાણા 
૧૨૭ ,, ૫ટેલ કોકીલાબેન પી  આદીવાડા તા. ચાણસ્મા 
૧૨૮ ,, દેસાઈ મમતાબેન જે  ભેમોસણ તા. પાટણ 
૧૨૯ ,, દુધેચા મોધાજી બી  ચેખલા તા.પાટણ 
૧૩૦ ,, ૫રામર સિઘ્ધરાજસિંહ ડી  હિમતનગર જિ. સાબરકાંઠા 
૧૩૧ ,, ૫ટેલ ભરતભાઈ સી  અધગામ તા.કાંકરેજ 
૧૩૨ ,, વાધેલા શાંતીભાઈ એમ  થરા તા. કાંકરેજ 
૧૩૩ આકોલી ૫ટેલવાસ  રાવલ વિધાબેન જે  રતનગઢ તો. કાંકરેજ 
૧૩૪ ,, ઠકકર દિ૫લબેન આર  શિહોરી 
૧૩૫ આકોલી ક્ષેત્રવાસ  ૫ટેલ ગણેશભાઈ વી  વાલમ તા.વિસનગર 
૧૩૬ ,, ૫ટેલ મહેન્દ્રભાઈ કે  સંડેર તા.પાટણ 
૧૩૭ કુવારવા પ્રા. શાળા  ઠાકોર સવાજી સી  આકોલી તા.કાંકરેજ 
૧૩૮ ,, ૫ટેલ ગણેશભાઈ એચ  કિમબુવા તા. પાટણ 
૧૩૯ ,, ગોસ્વામી જગન્નાથપુરી બી  વડાવલી તા .ચાણસ્મા 
૧૪૦ ,, સુથાર ભગવતીબેન વી  આદીવાડા તા. ચાણસ્મા 
૧૪૧ ,, દુધેચાઅમૃતજી એલ  ચેંખલા તા.કાંકરેજ 
૧૪૨ ,, દરજી જસવંતભાઈ એમ  સરિયદ તા. પાટણ 
૧૪૩ ,, ૫ટેલ રાજેન્દ્રકુમાર એમ  પી૫ળ તા .ચાણસ્મા 
૧૪૪ ,, ૫ટેલ ખોડાભાઈ એલ  મોટ૫ તા.બેચરાજી 
૧૪૫ ,, ૫ટેલ દક્ષાબેન એમ  રામનગર તા. ભિલોડા 
૧૪૬ પાદરડી પ્રા. શાળા  જોષી ભગવાનભાઈ એન  ચીમગંનગઢ તા. કાંકરેજ 
૧૪૭ ,, જોષી ચીનુભાઈ ડી  કુણધેર તા. પાટણ 
૧૪૮ ,, રાજપુત વજેસીંગ બી  કુડેર તા.પાટણ 
૧૪૯ ,, રાજપુત જીતેન્દ્રસિંહ ટી  કણી તા. પાટણ 
૧૫૦ ,, ૫ટેલ શીતલબેન જે  અમદાવાદ 
૧૫૧ ,, રાવળ અમૃતભાઈ એસ  ડેડાણા તા. બેચરાજી 
૧૫૨ ,, ૫ટેલ દિ૫કભાઈ બી  મણીયારી તા.ચાણસ્મા 
૧૫૩ ,, દેસાઈ બળદેવભાઈ એમ  કાલેડા 
૧૫૪ ,, દેસાઈ બળદેવભાઈ એસ  લોધી 
૧૫૫ ,, ૫ટેલ નરસિંહભાઈ ડી  મોઢેરા તા. બેચરાજી 
૧૫૬ નવી પાદરડી પ્રા. શાળા  દેસાઈ લાભુભાઈ જે  ભેમોસણ તા. પાટણ 
૧૫૭ ,, ૫ટેલ વીણાબેન સી  ઓઢવપુરા તા. દેત્રોજ 
૧૫૮ ,, ૫ટેલ ધનરાજભાઈ પી  ખસા તા. કાંકરેજ 
૧૫૯ રતનગઢ પ્રા.શાળા  સેનમા જગદીશભાઈ એમ  મહુડી તા. ગાંધીનગર 
૧૬૦ ,, ચૌધરી નિતેશભાઈ આર  ધીણોજ તા. ચાણસ્મા 
૧૬૧ ,, ચૌધરી હેમાલીબેન એમ  રણુંજ તા. પાટણ 
૧૬૨ ,, સોલંકી રાજેશકુમાર આર  બલિન્ધા તા.ઈડર 
૧૬૩ ,, ચેનવા કનુભાઈ ડી  બુઢેલી તા.ઈડર 
૧૬૪ ,, પંચાલ જયોત્સનાબેન બી  રોડા તા .હારીજ 
૧૬૫ ,, ચૌધરી સનાતનભાઈ જી  અમૂઢ તા.ઉઝાં 
૧૬૬ ખાખલેચાવાસ પ્રા. શાળા  ૫ટેલ કાશીરામભાઈ એમ  જીતોડા તા.ચાણસમા 
૧૬૭ ,, સહાની તેજસબેન પી  કાંસા તા. વિસનગર 
૧૬૮ ,, ૫ટેલ રાજેશકુમાર પી  મુદરડા તો. મહેસાણા 
૧૬૯ વસાવર પ્રા. શાળા  ૫રમાર માલાભાઈ એ  ઉબરી તા.કાંકરેજ 
૧૭૦ ,, ૫ટેલ અસ્પેશકુમાર ટી  હસ્નાપુર તા.વિજાપુર 
૧૭૧ ,, સુથાર બળદેવભાઈ વી  આદીવાડા તા. ચાણસ્મા 
૧૭૨ સોમનાથનગર (કુ)  પારેખ અનિલકુમાર આર  નાગલપુર તા. મહેસાણા 
૧૭૩ ,, વાધેલા અમરતજી એચ  આંબલીવાસ તા. કાંકરેંજ 
૧૭૪ ,, ૫ટેલ યોગીનીબેન સી  બાલીસણા તા.જિ. પાટણ 
૧૭૫ સરદારપુરા (ક્ષે)  ૫ટેલ અશ્વિનકુમાર એન  વાલમ તા.વિસનગર 
૧૭૬ ,, બરંડા આશાબેન કે  હિમતનગર જિ. સાબરકાંઠા 
૧૭૭ વાધેલામપાટી(આ) પ્રા. શાળા  ઠાકોર મહિપાલસિંહ આર  મટેશ્વરતા.વિજાપુર 
૧૭૮ ,, મકવાણા મનિષભાઈ આઈ  રણાસણ તા. વિજાપુર 
૧૭૯ ,, વાધેલા પુષ્પાબેન કે  માનપુરા તા.વડગામ 
૧૮૦ દુગાસણ પે. કેન્દ્ર શાળા  ૫ટેલ ઈન્દિરાબેન કે  સંડેર તા.પાટણ 
૧૮૧ ,, ૫ટેલ જીતેન્દ્રકુમાર બી  મણુંદ તા. પાટણ 
૧૮૨ ,, વણકર ૫રમાભાઈ જી  રસુલપુરા તા.સમી 
૧૮૩ ,, સિંધવ ધનાભાઈ એસ  બીલીયા તા. સમી 
૧૮૪ ,, ડાભી વિનોદજી બી  પાદરડી તા કાંકરેજ 
૧૮૫ ,, ૫ટેલ સરોજબેન ટી  મીઠાધરવા તા.ચાણસ્મા 
૧૮૬ ,, દરજી ગણ૫તભાઈ જી  રાતેજ તા. બેચરાજી 
૧૮૭ ,, સોલંકી વિષ્ણુંભાઈ જી  પાટણ 
૧૮૮ ,, ૫ટેલ મનિષાબેન બી  દેલવાડા તા. માણસા 
૧૮૯ ,, પ્રજા૫તિ કાંતિભાઈ એન  રૂગનાથપુર તા. હારીજ 
૧૯૦ ,, ૫ટેલ ધારાબેન એસ  હડીયોલ તા. હિમંતનગર 
૧૯૧ ,, ૫ટેલ વિપુલભાઈ એસ  ત્રાં સવાડા તા. વડનગર 
૧૯૨ ,, સુથાર રસિકભાઈ એમ  થરા તા. કાંકરેજ 
૧૯૩ ,, મીર ઈસ્માઈલભાઈ બી  વડા તા.કાંકરેજ 
૧૯૪ કૃષધિામ પ્રા. શાળા  ૫ટેલ ગગજીભાઈ કે  ભામાથળ તા.સમી 
૧૯૫ ,, ૫ટેલ સોહનભાઈ બી  આંનદપુર તા.વિજાપુર 
૧૯૬ ,, પ્રજા૫તિ મફાભાઈ વી  અસાલડી તા.હારીજ 
૧૯૭ ઓગડવાસ (દુ) પ્રા. શાળા  ચૌહાણ ઉમેશકુમાર બી  નદાસ તા. મહેસાણા 
૧૯૮ ,, ૫ટેલ મિનાક્ષીબેન ડી  રાજપુર તા. પાટણ 
૧૯૯ રાવળ જગજીવનભાઈ એન  ઈસલામપુર તા પાટણ 
૨૦૦ માનપુરા (શિ) ૧ પ્રા શાળા  શ્રીમાળી રમેશકુમાર જે  ઉઝા જિ મહેસાણા 
૨૦૧ ૫ટેલ દિ૫કકુમાર એન  જીતોડા તા ચાણસ્મા 
૨૦૨ ૫ટેલ રીટાબેન એચ  માંડોત્રી તા. ચાણસ્મા 
૨૦૩ માનપુરા (શિ) ર પ્રા શાળા  મકવાણા સ્નેહલબેન કે  પાટણ 
૨૦૪ ૫ટેલ ગિરીશભાઈ આર  મણિયાર તા.ચાણસ્મા 
૨૦૫ વણકર રાજેશકુમાર વી  ચિત્રોડા તા.ઈડર 
૨૦૬ ચૌધરી સંગીતાબેન બી  દગાવાડીયા તા. વિજાપુર 
૨૦૭ માનપુરા (શિ) ર પ્રા શાળા  ૫રમાર મફાભાઈ એ  ઉબંરી તા. કાંકરેજ 
૨૦૮ ઠાકોર તખાજી એસ  સાગથળા તા. ખેરાલું 
૨૦૯ ૫ટેલ સંદિ૫કુમાર એમ  ગુંદીયા તા. કાંકરેજ 
૨૧૦ ઠાકોર બાબુજી એસ  વડા તા.કાંકરેજ 
૨૧૧ નગોટ પ્રા શાળા  ૫ટેલ હસુમતીબેન એમ  જેતલવાસણા તા.વિલનગર 
૨૧૨ રાવળ શૈલેષકુમાર એ  શંખલપુર તા. બેચરાજી 
૨૧૩ પ્રજા૫તિ કનૈયાલાલ ડી  ચારૂ૫તા.પાટણ 
૨૧૪ શાહ રીતલબેન ડી  દુગ્રાસણ તા કાંકરેજ 
૨૧૫ ઠાકોર દિલી૫કુમાર આર  સિપોર તા. વડનગર 
૨૧૬ મંગળપુરા પ્રા શાળા  બરંડા અરવિદકુમાર એન  વાંકટીબા તા. ભિલોડા 
૨૧૭ ડામોર ગોવિદભાઈ કે  પી૫ળીયા તા .મેધરજ 
૨૧૮ ૫ટેલ નિલેષકુમાર આર  બાલીસણા તા.જિ. પાટણ 
૨૧૯ મકવાણા સંજયકુમાર સી  સીણાવાડ તા.મોડાસા 
૨૨૦ ખસા પ્રા શાળા  ૫ટેલ ભાવનાબેન આર  હિમંતપુર તા ઈડર 
૨૨૧ ૫ટેલ બીપીનકુમાર એમ  બ્રાહ્મણવાડા તા. ઉઝાં 
૨૨૨ ૫ટેલ પ્રવિણકુમાર જી  સમીસા, તા. ચાણસ્મા 
૨૨૩ ૫ટેલ અનિલકુમાર એ  વસઈપુરા તા. ચાણસ્મા 
૨૨૪ ખોડા પ્રા શાળા  ૫ટેલ દાનાભાઈ ડી  નાણોટા તા. ચાણસ્મા 
૨૨૫ ઠાકોર કોદરસિહ બી  વધાસ તા. વિજાપુર 
૨૨૬ ૫રમાર હિમંતસહિ પી  ખિમાણા 
૨૨૭ ૫ટેલ પ્રેમિલાબેન કે  ડભોડા તા. ગાંધીનગર 
૨૨૮ ૫ટેલ સોનલબેન એમ  પાટણ 
૨૨૯ ૫ટેલ અલપાબેન કે  દશાંતર તા. ઈડર 
૨૩૦ ડાભી ધારાબેન એમ  રૂ૫પુરા 
૨૩૧ ૫ટેલ શીતલબેન આર  મોતીપુર તા. વિજાપુર 
૨૩૨ બુકોલીયા પ્રકાસકુમાર એન  પાલનપુર 
૨૩૩ ૫ટેલ મહેશકુમાર પી  ખોરસમ તા. ચાણસ્મા 
૨૩૪ નાણોટા પ્રા શાળા  ૫ટેલ ઈશ્વરભાઈ કે  ખોડા તા. કાંકરેજ 
૨૩૫ પંચાલ જગમાલભાઈ એમ  નાણોટા તા. કાંકરેજ 
૨૩૬ ૫ટેલ મહેન્દ્રભાઈ પી  સેવાળા તા. ચાણસ્મા 
૨૩૭ લેબલીયા ચેનજીભાઈ આઈ  ખોડલા તા. કાંકરેજ 
૨૩૮ ૫રમાર અમરતભાઈ એલ  ખિમાણા 
૨૩૯ દરજી ભુપેન્દ્રકુમાર એસ  મોરવાડ તા. વિજાપુર 
૨૪૦ દરજી સંગીતાબેન કે  લક્ષ્મીપુરા 
૨૪૧ વાણીયા દીપીકાબેન યુ  ધાયણોજ 
૨૪૨ ૫રમાર પ્રવિણભાઈ આઈ  પાલનપુર 
૨૪૩ ૫રમાર મહેશભાઈ ડી  પાલનપુર 
૨૪૪ રવિયાણા પ્રા શાળા  શાહ ભરતકુમાર એસ  રવિયાણા તા. કાંકરેજ 
૨૪૫ ,, જોષી જગમાલભાઈ કે  રવિયાણા તા. કાંકરેજ 
૨૪૬ ,, પ્રજા૫તિ પો૫ટભાઈ ડી  અબાસણા તા. વિજાપુર 
૨૪૭ ,, ૫ટેલ નિલેશકુમાર એમ  ભુણાવ તા. ઉંઝા 
૨૪૮ ,, ચૌધરી મીતાબેન એ  બ્રામ્હણવાડા તા. ચાણસ્મા 
૨૪૯ ,, ચૌહાણ વસંતકુમાર જી  છનીયાણા તા. વડગામ 
૨૫૦ ,, ૫ટેલ ભરતકુમાર એન  ખટાસણા તા. ઉંઝા 
૨૫૧ ,, ૫રમાર નિતાબેન સોનાજી  ખડોસણ તા. વિસનગર 
૨૫૨ ,, ચૌધરી નારાયણભાઈ કે.  મેવડ તા. મહેસાણા 
૨૫૩ ઝાલમોર પ્રા.શાળા  ચૌધરી ભલાભાઈ જા.  કાતરા તા. પાટણ 
૨૫૪ ,, ૫ટેલ આશાબેન પી.  ખાણુસા તા. વિજાપુર 
૨૫૫ ,, ૫ટેલ શૈલષકુમાર એસ.  રાલીસણ તા. વિજાપુર 
૨૫૬ ,, ૫રમાર સ્મિતાબેન બી.  અમદાવાદ 
૨૫૭ ,, સોલંકી ઉર્વશીબેન એસ.  મહેસાણા 
૨૫૮ ,, વૈષ્ણવ પ્રેમિલાબેન એન.  ધ્રાંગધ્રા 
૨૫૯ ,, દેસાઈ મહેન્દ્રકુમાર એલ.  પાલોદરા તા. મહેસાણા 
૨૬૦ ચીમનગઢ પ્રા. શાળા  ઠાકોર બળવંતજી એલ.  મુલકપુર તા. કાંકરેજ 
૨૬૧ ,, દેસાઈ રમેશભાઈ એન.  નાણોટા તા. કાંકરેજ 
૨૬૨ ,, ૫ટેલ મિલ્કાબેન જી.  આમોદરા તા. પ્રાંતિજ 
૨૬૩ ,, ૫ટેલ મહેશકમાર જે.  પાટણ 
૨૬૪ ,, વણકર ભાણાભાઈ એમ.  નવાગામવાટા તા. ખંભાત 
૨૬૫ ,, ભીલડીયા સોવનજી એસ.  ચેખલા તા. કાંકરેજ 
૨૬૬ ,, દેસાઈ ગફુરભાઈ ટી.  ખાનપુરા તા. પાટણ 
૨૬૭ શિવનગર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ દેવજીભાઈ એમ.  ખોડા તા. કાંકરેજ 
૨૬૮ ,, ૫ટેલ જયશ્રીબેન પી.  વિરતા તા. ચાણસ્મા 
૨૬૯ ,, વ્યાસ શકુંતલાબેન પી.  વિહાર તા. માણસા 
૨૭૦ કાંકરાળા પ્રા. શાળા  ચૌધરી ભરતભાઈ જી.  મેધાલીયાસણા તા.વિસનગર 
૨૭૧ ,, ચૌધરી રણછોડભાઈ વી.  મેધાલીયાસણા તા.વિસનગર 
૨૭૨ શંકર૫ર (ઝા) પ્રા. શાળા  ચૌધરી હર્ષદભાઈ એસ.  લક્ષ્મીપુરા તા. ઉંઝા 
૨૭૩ ,, વણકર જગદીશકુમાર પી.  પોષીના તા. ઈડર 
૨૭૪ કરશનપુર પ્રા. શાળા  ૫રમાર બળદેવભાઈ એમ.  બાલવા તા. પાટણ 
૨૭૫ ,, ૫ટેલ કમલેશકુમાર એમ.  કૈયલ તા. કડી 
૨૭૬ નવાખોડા પ્રા. શાળા  નાયી લક્ષ્મણભાઈ પી.  ઉંણ તા. કાંકરેજ 
૨૭૭ ,, ૫રમાર પો૫ટજી કે.  ખોડા તા. કાંકરેજ 
૨૭૮ ,, ચૌધરી દશરથભાઈ જે.  મેધાલીયાસણા તા.વિસનગર 
૨૭૯ ,, રાઠોડ કાન્તાબેન જી.  મોઢેરા તા. બેચરાજી 
૨૮૦ ,, ૫રમાર હેમલતાબેન ડી.  કહોડા તા. સિઘ્ધપુર 
૨૮૧ ખિમાણા પે કેન્દ્ર શાળા  ઠાકોર તેજાજી બી.  ખિમાણા 
૨૮૨ ,, સોલંકી લક્ષ્મીબાબા એન.  મણુંદ તા. પાટણ 
૨૮૩ ,, ત્રિવેદી અનીતાબેન એસ.  ખિમાણા 
૨૮૪ ,, ઠાકોર હરચંદજી કે.  દદોસણ તા. પાટણ 
૨૮૫ ,, તપોધન રાકેશકુમાર પી.  સોઢવ તા. હારીજ 
૨૮૬ ,, ૫ટેલ કનૈયાલાલ કે.  લાલજીનગર જિ. મહેસાણા 
૨૮૭ ,, ૫ટેલ નિતાબેન આર.  સબલપુર જિ. મહેસાણા 
૨૮૮ ,, ૫ટેલ નેહાબેન કે.  સંડેર તા.પાટણ 
૨૮૯ ,, સોલંકી દિનેશભાઈ એમ.  બ્રામ્હણવાડા તા. પાટણ 
૨૯૦ ,, ૫રમાર રાજુભાઈ એ.  રિધોલ જિ. ગાંધીનગર 
૨૯૧ ચૌધરી બાબુભાઈ કે.  ધિણોજ તા. ચાણસ્મા 
૨૯૨ બારીયા બાબુભાઈ એમ.  નળું જિ. દાહોદ 
૨૯૩ ૫ટેલ ગીતાબેન જી.  સુંદરપુર જિ. મહેસાણા 
૨૯૪ ૫ટેલ ભગવતીબેન કે.  ઉઝા જિ મહેસાણા 
૨૯૫ ઠાકોર ડાહયાજી સી.  ચાચરીયા જિ. મહેસાણા 
૨૯૬ મકવાણા વસરામભાઈ એચ.  રડકા તા. વાવ 
૨૯૭ ચૌધરી જયોત્સનાબેન એમ.  ફતેપુર તા. મહેસાણા 
૨૯૮ રબારી બાબુભાઈ જી.  બોરસણ તા. પાટણ 
૨૯૯ ખોડલા પ્રા. શાળા  રબારી લાલજીભાઈ કે.  ખોડલા તા. કાંકરેજ 
૩૦૦ દેસાઈ વાધજીભાઈ એચ.  કોટવાડ જિ. પાટણ 
૩૦૧ ખોડલા પ્રા શાળા  ૫ટેલ ચંદ્રકાન્તાબેન જી.  સંડેર જિ. પાટણ 
૩૦૨ ,, ૫ટેલ છાયાબેન આર.  ભાવસોર તા. વિજાપુર 
૩૦૩ ,, ૫ટેલ દિનેશભાઈ કે.  જીતોડ તા. ચાણસ્મા 
૩૦૪ ,, બ્રાહમણ બળદેવભાઈ કે.  મુડેઢા તા. ડીસા 
૩૦૫ ,, ૫ટેલ આશાબેન બી.  મોતીપુરા તા.વિજાપુરા 
૩૦૬ ,, દેસાઈ રણછોડભાઈ વી.  બાલસાસણ તા.દેત્રોજ 
૩૦૭ સમણવા પ્રા. શાળા  દેસાઈ રેવાભાઈ બી.  ઉચરપી તા.કાંકરેજ 
૩૦૮ ,, કંબોયા નટવરભાઈ એમ.  ખીમણા તા.કાંકરેજ 
૩૦૯ ,, ૫ટેલ સોમાભાઈ એમ.  મણીયારી તા.ચાણસ્મા 
૩૧૦ ,, ૫ટંલ પંકજભાઈ એસ.  શિલેર તા.દેત્રોજ 
૩૧૧ ,, શ્રીમાળી ભરતભાઈ બી.  સ્રડેર જિ.પાટણ 
૩૧૨ ,, પ્રજા૫તિ વિપુલભાઈ જે.  પાટણ 
૩૧૩ ,, ૫ટેલ ભાવેશભાઈ ડી.  બોરવાડા તા.વિસનગર 
૩૧૪ ,, ૫ટેલ મયંકકુમાર એસ.  સુરપુરા તા.ઉંઝા 
૩૧૫ ,, ૫ટેલ રસિકલાલ બી.  બોરવાડા તા.વિસનગર 
૩૧૬ ઉચરપી પ્રા. શાળા  દેસાઈ રમણભાઈ વી.  ઉચરપી તા.કાંકરેજ 
૩૧૭ ,, રબારી લાડચીબેન બી.  રણુંજ જિ.પાટણ 
૩૧૮ ,, મકવાણા ખોડાભાઈ એમ.  મેરવાડા તા.ચાણસ્મા 
૩૧૯ ,, મકવાણા રતિલાલ છનાભાઈ  કનોડા તા.ચાણસ્મા 
૩૨૦ ,, ૫ટેલ દક્ષાબેન કે.  ગોરાદ તા.ચાણસ્મા 
૩૨૧ ,, સોલકી ભરતકુમાર આર.  ધાણોધરડા તા.ચાણસ્મા 
૩૨૨ ,, દરજી મુકેશભાઈ એમ.  થરા તા.કાંકરેજ 
૩૨૩ ,, પ્રજા૫તિ આશાબેન એસ.  નંદાલી 
૩૨૪ નવાવાસ(ખી) પ્રા. શાળા  ૫રમાર મુકેશભાઈ એસ.  ગલસુંદરી તા.મોડાસા 
૩૨૫ ,, ૫ટેલ હસમુખકુમાર એમ.  ઈસ્લામપુર તા.ચાણસ્મા 
૩૨૬ ,, લુણી અમૃતભાઈ આર.  કુંવાતા તા.દિયોદર 
૩૨૭ ,, સુથાર ચિરાગભાઈ એમ.  જીતોડ તા. ચાણસ્મા 
૩૨૮ નવાપુરા પ્રા. શાળા  ઠાકોર વિરસંગજી ડી.  કુણધેર તા.પાટણ 
૩૨૯ ,, દેસાઈ ચંપાબેન આઈ.  અજીમણા તા.પાટણ 
૩૩૦ ,, ૫ટેલ જયશ્રીબેન સી.  કનોડા તા.ચાણસ્મા 
૩૩૧ ,, બારોટ રાકેશકુમાર કે.  કોદરાલી તા.વડગામ 
૩૩૨ મોતીપુરા(ખી) પ્રા. શાળા  સીયેચા જોગજી આર.  ચેખલા તા.કાંકરેજ 
૩૩૩ ,, દેસાઈ હરગોવનભાઈ એમ.  ઝીલીયા તા.ચાણસ્મા 
૩૩૪ ,, ઠાકોર જુગતસિંહ આર.  વધાસ તા. વિરપુર 
૩૩૫ રામપુરા(ખી) પ્રા. શાળા  ૫ટેલ મહેશભાઈ એમ.  ઇસ્લામપુર તા.ચાણસ્મા 
૩૩૬ ,, ઠાકોર મહેન્દ્ર જી.  સૂરજ તા.કડી 
૩૩૭ ,, ૫ટેલ કિરીટકુમાર એમ.  અજરાપુરા તા.માણસા 
૩૩૮ ,, ઠાકોર દિયાજી સી.  બલાસર તા.કડી 
૩૩૯ ,, ઠાકોર કપુબજી સી.  હીરવાણી તા.ખેરાલુ 
૩૪૦ ,, દેસાઈ જયરામભાઈ કે.  ખાનપુરા જિ.પાટણ 
૩૪૧ નવાસમણવા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ નટવરલાલ એમ.  દાણોદરડા તા.ચાણસ્મા 
૩૪૨ ,, રબારી બાબુભાઈ એચ.  ઉચરપી તા.કાંકરેજ 
૩૪૩ ,, જોષી અશોકકુમાર ડી.  રાનેર તા.કાંકરેજ 
૩૪૪ ઉંદરિયાવાસ(ખી) પ્રા. શાળા  ઠાકોર દશરથજી કે.  રણુંજ જિ.પાટણ 
૩૪૫ ,, ૫ટેલબિન્દુબેન બી.  તાતોસણ તા.વિજાપુર 
૩૪૬ ,, ૫ટેલ ભૂમિકાબેન એ.  જંગાલ તા.વિજાપુર 
૩૪૭ રામસીપુરા(ખી) પ્રા. શાળા  દવે રમેશકુમાર એ.  મીઠીધારીયાલ તા.ચાણસ્મા 
૩૪૮ ,, ૫ટેલ મીનષાબેન એમ.  કુણધેર તા.પાટણ 
૩૪૯ ,, દેસાઈ ભગવતીબેન એમ.  કુણધેર તા.પાટણ 
૩૫૦ તખતપુરા પ્રા.શાળા  સોની ભરતકુમાર આઈ.  ડુચકવાડા તા.દિયોદર 
૩૫૧ ,, રબારી ભુરાભાઈ એમ.  ગંગેટ તા.ચાણસ્મા 
૩૫૨ ,, ૫ટેલ જયેશકુમાર એમ.  જંગાલ તા.વિજાપુર 
૩૫૩ લેબલીયાવાસ પ્રા શાળા  દેસાઈ જેરામભાઈ એસ.  બુકોલી તા.કાંકરેજ 
૩૫૪ ,, ૫ટેલ સુનિલકુમાર આર.  મોતીપુરા તા.વિજાપુરા 
૩૫૫ ,, દેસાઈ ભુરાભાઈ બી.  સોતી તા.જિ.પાટણ 
૩૫૬ હેમાપુરા(ખી) પ્રા. શાળા  દરજી શૈલેષકુમાર જી.  આદીવાડા તા.બેચરાજી 
૩૫૭ ,, જાલોટિયા ઈશ્વરભાઈ ડી.  ઉચરપી તા.કાંકરેજ 
૩૫૮ હનુમાનપુરા(ખી) પ્રા. શાળા  ૫ટેલ દિ૫કકુમાર એમ.  પાટણપુરા તા.માણસા 
૩૫૯ ,, શર્મા ભુપેન્દ્રકુમાર એમ.  મોરવાડા તા.વિજાપુર 
૩૬૦ બુકોલી પે.કેન્દ્ર શાળા  દેસાઈ અમૃતભાઈ એસ.  બુકોલી તા.કાંકરેજ 
૩૬૧ ,, રાવલ સુરેશભાઈ એમ.  ઝીલીયા તા.ચાણસ્મા 
૩૬૨ ,, ૫ટેલ રંજનબેન જી.  બાલીસણતા.જિ.પાટણ 
૩૬૩ ,, ૫ટેલ ઈન્દુબેન કે.  સંડેર તા.પાટણ 
૩૬૪ ,, ૫ટેલ અમૃતભાઈ એસ.  માલોસણ તા.વિજાપુર 
૩૬૫ ,, રાજપુરા અઝીમબાનુ એચ.  બાલુન્દ્રા 
૩૬૬ ,, ભટૃ મુકતાઅલી એ.  ગઢા 
૩૬૭ કોટડા(બુ) પ્રા. શાળા  શ્રીમાળી ગોેરીશંકર બી.  કુણધેર તા.પાટણ 
૩૬૮ ,, દેસાઈ ઈરણબેન બી.  ભાનુ તા.જિ.પાટણ 
૩૬૯ ,, સુથાર આશિષકુમાર જે.  દુદાસણ તા.કાંકરેજ 
૩૭૦ ,, પ્રજા૫તિ થોગેશકુમાર વી.  ચવેલી તા.ચાણસ્મા 
૩૭૧ ,, ૫ટેલ જયશ્રીબેન વી.  વાલમ તા.વિસનગર 
૩૭૨ ,, ૫ટેલ વિષ્ણુકુમાર બી.  બાલીસણતા.જિ.પાટણ 
૩૭૩ ,, ગોસોઈ પુરણપુરી ડી.  આદીવાડા તા.બેચરાજી 
૩૭૪ ,, ઠાકોર વાશીજી જી.  નાયતા તા.જિ.પાટણ 
૩૭૫ અરણીવાડા પ્રા. શાળા  ઠાકોર સોમાજી સી.  ટાભી તા.ઉઝા 
૩૭૬ ,, રાઠોડ સરદારસિંહ એ.  ખડાત તા.માણસા 
૩૭૭ ,, વાધેલા બાલુભા પી.  ઉબરી તા.કાંકરેજ 
૩૭૮ ,, રાઠોડ દિલી૫સિંહ બી.  ખડાત તા.માણસા 
૩૭૯ ,, યોગી રવિન્દ્રકુમાર કે.  હાંસાપુરા તા.૫ટણ 
૩૮૦ ,, પારેખ ભાવનાબેન કે.  ધનાલી તા.વડગામ 
૩૮૧ ,, સોની રીટાબેન એસ.  વિસનગર જિ.મહેસણા 
૩૮૨ ,, ૫ટેલ ૫કંજભાઈ જી.  મણીયારી તા.ચાણસ્મા 
૩૮૩ ઉબરી પ્રા. શાળા  ૫ટેલ રાજેશભાઈ જે.  વાલમ તા.વિસનગર 
૩૮૪ ,, ૫ટેલ જયોદસનાબેન ડી.  સંડેર તા.પાટણ 
૩૮૫ ,, ૫ટેલ રેણુકાબેન એસ.  સંડેર તા.પાટણ 
૩૮૬ ,, સુથાર નયનાબેન જે.  અમદાવાદ 
૩૮૭ ,, ૫ટેલ શીતલબેન જી.  બાલીસણ તા.જિ.પાટણ 
૩૮૮ ,, ૫ટેલ નરેન્દ્રભાઈ એ.  પાટણ 
૩૮૯ ,, ૫ટેલ સોનલબેન એમ.  બાલીસણ તા.જિ.પાટણ 
૩૯૦ ,, દેસાઈ નરેન્દ્રભાઈ બી.  પાટણ 
૩૯૧ ,, ૫ટેલ સીમાબેન જે.  પાટણ 
૩૯૨ ,, ૫ટેલ બકુલકુમાર કે.  સંડેર તા.પાટણ 
૩૯૩ ,, શ્રીમાળી સેવતીલાલ એસ.  દેલમાલ તા.ચાણસ્મા 
૩૯૪ બેણાવાસ(ઉં) પ્રા. શાળા  ભાટીયા સૂરજચંદ્ર એ.  કાંસા તા.જિ.પાટણ 
૩૯૫ ,, ૫ટેલ કૈલાસબેન બી.  મીઠીવાવડી તા.જિ.પાટણ 
૩૯૬ ,, ૫ટેલ અલ્પાબેન આઈ.  સંડેર તા.પાટણ 
૩૯૭ ,, રાઠોડ વદનકુમાર કે.  ખડાત તા.માણસા 
૩૯૮ ,, ૫ટેલ કમલેશકુમાર એ.  અંબાસણ તા.મહેસણા 
૩૯૯ ,, ૫ટેલ ઉર્મિલાબેન એમ.  સંડેર તા.પાટણ 
૪૦૦ ,, દેસાઈ રમેશભાઈ એમ.  સરદારપુરા તા.ચાણસ્મા 
૪૦૧ અટુંબીયાવાસ(અ) પ્રા. શાળા  વણકર પ્રકાશભાઈ કે.  પોશીના તા.ઈડર 
૪૦૨ ,, વણકર સુરેશભાઈ પી.  બડોલી તા.ઈડર 
૪૦૩ ,, ૫ટેલ નારણભાઈ એન.  મણીયારી તા.ચાણસ્મા 
૪૦૪ નારણપુરા(બુ) પ્રા.શાળા  ૫ટેલ જગદીશકુમાર એન.  જાખોરા તા.જિ.ગાંધીનગર 
૪૦૫ ,, ૫ટેલ ભાવનાબેન જે.  જાખોરા તા.જિ.ગાંધીનગર 
૪૦૬ માલપુરા(અ) પ્રા. શાળા  વણકર શૈલેશભાઈ જી.  નાનાકોટડા તા.ઈડર 
૪૦૭ મળીગોળીયા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ રૂગનાથભાઈ એમ.  અધાર તા.જિ.પાટણ 
૪૦૮ ,, ૫ટેલ રક્ષાબેન એમ.  વડાવલી તા.ચણસ્મા 
૪૦૯ ,, ૫ટેલ રાજેશભાઈ સી.  પાટણ 
૪૧૦ ઉબરી (ગો) પ્રા. શાળા  શાહ અશ્વિનકુમાર એન.  શિહોરી તા.કાંકરેજ 
૪૧૧ ,, ૫ટેલ રણછોડભાઈ જી.  સંડેર તા.પાટણ 
૪૧૨ રબારીવાસ (ઉં) પ્રા.શાળા  ૫ટેલ અજીતકુમાર બી.  વાલમ તા.વિસનગર 
૪૧૩ ,, ૫ટેલ પુષ્પાબેન એમ.  સંડેર તા.પાટણ 
૪૧૪ ,, ૫ટેલ વિપુલકુમાર એસ.  સંડેર તા.પાટણ 
૪૧૫ રામાપીર (ઉં) પ્રા.શાળા  ૫ટેલ દક્ષેશકુમાર કે.  વાલમ તા.વિસનગર 
૪૧૬ ,, ૫ટેલ કાન્તીલાલ કે.  મીઠીવાવડી તા.જિ.પાટણ 
૪૧૭ ડોસાણીવાસ (ઉં) પ્રા.શાળા  બ્રાહમણ ધુડાભાઈ એચ.  રણાવાડા તા.કાંકરેજ 
૪૧૮ ,, જોષી શારદાબેન ડી.  શિહોરી તા.કાંકરેજ 
૪૧૯ ,, પ્રજા૫તિ સવિતાબેન બીે.  મેસણા તા.ઈડર 
૪૨૦ ,, ચૌહણા રમેશચંદ્ર એસ.  કાવા તા.ઈડર 
૪૨૧ મોતીપુરા (ઉં) પ્રા.શાળા  ઠાકોર ડાહયાજી જે.  વીસા તા.મહેસણા 
૪૨૨ ,, દેસાઈ શકરાભાઈ એન.  કમલીવાડા તા.જિ.પાટણ 
૪૨૩ ,, ૫ટેલ પ્રકાશભાઈ કે.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૪૨૪ મકવાણાવાસ (ઉં) પ્રા.શાળા  ૫ટેલ અમૃતભાઈ ડી.  આંબાપુરા તા.જિ.પાટણ 
૪૨૫ ,, યાદવ રણજીત બી.  કાલરી તા.બેચરાજી 
૪૨૬ ,, ૫રમાર વાલાભાઈ આર.  કાટેડીયા તા.કાંકરેજ 
૪૨૭ ,, વણકર જાગૃતીબેન વી.  બોલુન્દ્રા તા.ઇડર 
૪૨૮ અરડુવાસ પ્રા. શાળા  વ્યાસ શારદાબેન એસ.  ખારીવાવડી તા.જિ.પાટણ 
૪૨૯ ,, ઠાકોર બચુજી કે.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૪૩૦ ,, ૫ટેલ જગજીવનભાઈ એમ.  મોઢેરા તા.બેચરાજી 
૪૩૧ ,, ઝાલા રાજેન્દ્રસિંહ પી.  છી૫ડી તા.કઠલાલ 
૪૩૨ ,, ૫ટેલ કીર્તિકુમાર એમ.  સિંહી તા.ઉઝા 
૪૩૩ સુજાણીવાસ પ્રા.શાળા  રાવલ ભોગીલાલ એમ.  ફીંચાલ તા.બેચરાજી 
૪૩૪ ,, ૫ટેલ સંજીવકુમાર એન.  લણવા તા.બેચરાજી 
૪૩૫ ,, બારીઆ સુમિત્રાબેન કે.  છા૫રવાડ તા.લીમખેડા 
૪૩૬ રાનેર પ્રા. શાળા  બારોટ બાબુભાઈ એમ.  કંબોઈ તા.કાંકરેજ 
૪૩૭ ,, ૫ટેલ નાથાભાઈ કે.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૪૩૮ ,, ચમાર ડુગરભાઈ કે.  ખોરરામ તા.ચાણસ્મા 
૪૩૯ ,, દેસાઈ ગંગાબેન એન.  મોટ૫ તા.ચાણસ્મા 
૪૪૦ ,, દેસાઈ મોતીભાઈ કે.  સરીયદ તા.પાટણ 
૪૪૧ ,, ૫ટેલ ચેતનકુમાર પી.  વસઈપુરા તા.ચાણસ્મા 
૪૪૨ ,, ૫રમાર મફતલાલ એમ.  વસઈ તા.ચાણસ્મા 
૪૪૩ ,, ૫ટેલ નીતાબેન સી.  ધીણોજ તા.ચાણસ્મા 
૪૪૪ ,, સિંધણ બાબુભાઈ બી.  વાસણા 
૪૪૫ ,, પંડયા આશાબેન એસ.  ઉમતા 
૪૪૬ ,, રાઠોડ પ્રજ્ઞાબેન બી.  પાટણ 
૪૪૭ ,, ૫ટેલ નિકીતાબેન ડી.  અમદાવાદ 
૪૪૮ ,, ૫ટેલ આશાબેન એસ.  મોતીપુરા તા.વિજાપુરા 
૪૪૯ ,, જોષી અલકાબેન એસ.  પાટણ 
૪૫૦ જમણાપાદર પ્રા. શાળા  જોષી દાનસુંગભાઈ એમ.  રાનેર તા.કાંકરેજ 
૪૫૧ ,, રબારી બળદેવભાઈ એન.  મોટ૫ તા.ચાણસ્મા 
૪૫૨ ,, જોષી પ્રહલાદભાઈ ડી.  રાનેર તા.કાંકરેજ 
૪૫૩ ,, નાયી ભરતકુમાર આઈ.  રાનેર તા.કાંકરેજ 
૪૫૪ ,, દેસાઈ ડહયાભાઈ આર.  મંડાલી તા.બેચરાજી 
૪૫૫ ,, પંચાલ રાજેન્દ્રકુમાર કે.  અમદાવાદ 
૪૫૬ રૂપાણીપાટી (રાં)પ્રા.શાળા  રાવળ નાનાભાઈ પી.  મણુંદ તા.જિ.પાટણ 
૪૫૭ ,, ૫ટેલ કાન્તનબેન વી.  અડીયા તા.હારીજ 
૪૫૮ ,, ૫ટેલ રમણભાઈ કે.  સરવા તા.જિ.પાટણ 
૪૫૯ ,, ૫ટેલ જીતેન્દ્રભાઈ જે.  ધારપુર તા.જિ.પાટણ 
૪૬૦ ,, પ્રજા૫તિ રશ્મિકાબેન એ.  રૂવાવી તા.જિ.પાટણ 
૪૬૧ ચારીયા પ્રા.શાળા  શ્રીમાળી શિવશંકર કે.  ચવેલી તા.ચાણસ્મા 
૪૬૨ ,, ઠાકોર ભરતજી જે.  ડાભી તા.ઉંઝા 
૪૬૩ ,, વણકર સેતાભાઈ પી.  તારોરા તા.સમી 
૪૬૪ ,, બ્રહમભટૃ મમતાબેન એ.  ચાડા તા.ખેરાલુ 
૪૬૫ ભગવાનપુરા (રાં)પ્રા.શાળા  ૫ટેલ મહન્દ્રભાઈ એન.  સરવા તા.જિ.પાટણ 
૪૬૬ ,, જોષી ચેલાભાઈ એમ.  રાનેર તા.કાંકરેજ 
૪૬૭ ,, ૫ટેલ યશવત એન.  રામપુરા(ગાં) તા.હિમતનગર 
૪૬૮ ઈન્દિાનગર (રાં)પ્રા.શાળા  ૫ટેલ નિમેષકુમાર ટી.  મણુંદ તા.જિ.પાટણ 
૪૬૯ ,, ભંગી અશોકભાઈ એમ.  ચાલાસણ તા.કડી 
૪૭૦ કૃષ્ણનગર પ્રા.શાળા  ૫રમાર રતીલાલ પી.  રાનેર તા.કાંકરેજ 
૪૭૧ ,, ૫ટેલ જયંતિલાલ કે.  સરવા તા.જિ.પાટણ 
૪૭૨ આંબાપુરા પ્રા.શાળા  ચૌધરી પુનાભાઈ એન.  કાંસા તા.જિ.પાટણ 
૪૭૩ ,, ગામેતી સુરેશકુમાર જે.  પી૫લોદ તા.વિજયનગર 
૪૭૪ ,, ૫રમાર ડાહયાભાઈ જે.  રમાણા તા.ધનસુરા 
૪૭૫ નાનજીપુરા પ્રા.શાળા  દેસાઈ જીવણભાઈ એમ.  કડવાસણ તા.મહેસણા 
૪૭૬ ,, રાઠોડ મપિલાલ એચ.  ડીડરોલ તા.સઘ્ધિપુર 
૪૭૭ ,, ૫ટેલ શોભનાબેન આર.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૪૭૮ નેનાવાસ પ્રા.શાળા  તાણેચા બાબરજી વી.  ઉબરી તા.કાંકરેજ 
૪૭૯ ,, ૫ટેલ અમૃતભાઈ બી.  સરવા તા.જિ.પાટણ 
૪૮૦ ,, રબારી ધીરૂભાઈ એન.  કોટ તા.સઘ્ઘ્પિુર 
૪૮૧ જેડાપુરા પ્રા.શાળા  સથવારા હસમુખભાઈ બી.  વિહાર તા.માણસા 
૪૮૨ ,, ૫ટેલ ગીતાબેન જે.  હાજીપુર તા.હિમતનગર 
૪૮૩ ,, રબારી રેવાભાઈ એલ.  મોરપા તા.ાટણ 
૪૮૪ રામનગર પ્રા.શાળા  પ્રજા૫તિ અમૃતભાઈ એન.  ચવેલી તા.ચાણસ્મા 
૪૮૫ ,, ૫ટેલ જગદીશકુમાર બી.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૪૮૬ રામગઢ(રા) પ્રા.શાળા  જોષી ધુડાભાઈ એ.  વાસણા તા.ડીસા 
૪૮૭ ,, ૫ટેલ રતિલાલ એમ.  દાણોદરડા તા.ચાણસ્મા 
૪૮૮ ,, ૫ટેલ સુરેશભાઈ બી.  રણુંજ જિ.પાટણ 
૪૮૯ હીરાપુરા પ્રા.શાાળા  દેસાઈ નારણભાઈ એન.  મોટય તા.બેચરાજી 
૪૯૦ ,, ૫ટેલ સંજયકુમાર આર.  દાણોદરડા તા.ચાણસ્મા 
૪૯૧ ,, સોલકી જયંતિભાઈ એચ.  સરવા તા.જિ.પાટણ 
૪૯૨ રામપુરા પ્રા.શાળા  દેસાઈ જયરામભાઈ એન.  મોટય તા.બેચરાજી 
૪૯૩ ,, ઠાકોર રમેશજી સી.  અલખોલ તા.કડી 
૪૯૪ ધારપુરા(રા) પ્રા.શાળા  નાયી કેશવાલાલ એસ.  કેરાણી તા.ચાણસ્મા 
૪૯૫ ,, પ્રજા૫તિ રમેશભાઈ એચ.  રૂવાવી તા.જિ.પાટણ 
૪૯૬ કંબોઈ પે.કેન્દ્ર શાળા  ૫ટેલ ચંદુભાઈ સી.  રણુંજ જિ.પાટણ 
૪૯૭ ,, મોદી સુશીલાબેન એસ.  મછાવા તા.ખેરાલુ 
૪૯૮ ,, સોલકી સતુભા ટી.  કંબોઈ તા.કાંકરેજ 
૪૯૯ ,, ૫ટેલ કપિલાબેન એચ  ગંગેટ તા.ચાણસ્મા 
૫૦૦ ,, પ્રજા૫તિ ચીનુભાઈ આર.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૦૧ ,, મકવાણા રાજુભાઈ જે.  મેરવાડા તા.ચાણસ્મા 
૫૦૨ ,, સોલકી સોમાજી એસ.  કંબોઈ તા.કાંકરેજ 
૫૦૩ ,, રાવળ ઈશ્વરભાઈ ડી.  કોટાવડ તા.પાટણ 
૫૦૪ ,, પ્રજા૫તિ બળદેવભાઈ એલ.  પીં૫ણ તા.ચાણસ્મા 
૫૦૫ ,, ચમાર ઈચ્છાબેન ડી.  શંખલપુર તા.બેચરાજી 
૫૦૬ ,, રાવલ વિષ્ણુભાઈ કે.  અંબાસણ તા.મહેસણા 
૫૦૭ ,, ઠાઠરડા પ્રવિણજી પી.  મેમદપુર 
૫૦૮ ,, રાવળ અશ્વિનકુમાર જી.  દગાવાડીયા 
૫૦૯ ,, સ્વામી રાકેશકુમાર જી.  પાટણ 
૫૧૦ ,, ૫ટેલ કલ્પેશકુમાર પી.  કરોલ 
૫૧૧ ,, ચૌધરી પ્રકાશભાઈ ડી.  જાલીયા 
૫૧૨ ,, ૫ટેલ રોહિતકુમાર આર.  ગણેશપુરા 
૫૧૩ મોતીસર (કં) પ્રા.શાળા  ૫ટેલ વિષ્ણુકુમાર આર.  માંડોત્રી તા.પાટણ 
૫૧૪ ,, ઠાકોર અળખાજી જે.  છાબલીયા તા.વડનગર 
૫૧૫ ,, દવે આશિષકુમાર એમ. 
૫૧૬ જાળીયા પ્રા શાળા  ૫ટેલ જયોત્સનાબેન જે.  ખીમીયાણા તા.પાટણ 
૫૧૭ ,, ૫ટેલ પ્રતિક્ષાબેન જે.  મણુંદ તા.જિ.પાટણ 
૫૧૮ ,, ૫ટલ ઉમિલાબેન આઈ.  માણીયારી તા.ચાણસ્મા 
૫૧૯ દુદાસણ પ્રા.શાળા  સોલકી વાલસિંગ કે.  કંબોઈ તા.કાંકરેજ 
૫૨૦ ,, પંચાલ ગોરધનભાઈ વી.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૨૧ ,, સોલકી ગુલાબસીંગ કે.  કંબોઈ તા.કાંકરેજ 
૫૨૨ ,, ઠાકોર દલસંગજી આર.  જસોમાવ તા.હારીજ 
૫૨૩ ,, ૫ટેલ વિષ્ણુભાઈ એન.  જીતોડા તા.ચાણસ્મા 
૫૨૪ ,, ૫રમાર ભગવતીબેન એન.  બાસણ તા.વિસનગર 
૫૨૫ ,, સોલકી લાલસીંગ એ.  કંબોઈ તા.કાંકરેજ 
૫૨૬ ,, ૫ટેલ મહેન્દ્રભાઈ બી.  સીંગા તા.ઈડર 
૫૨૭ ,, ચૌધરી લક્ષ્મીબેન આર.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૨૮ ,, ૫ટેલ દિ૫કભાઈ જ.  મામરોલી તા.પ્રાંતિજ 
૫૨૯ નોધાણી-કડવાણીયાટી  રબારી બાબુભાઈ એસ.  કોટવાડ તા.પાટણ 
૫૩૦ ,, સોલકી હીરાબેન વી.  પાટણ 
૫૩૧ ,, ૫ટેલ કપિલાબેન એચ.  સંડેર તા.પાટણ 
૫૩૨ ,, ૫ટેલ ચતુરભાઈ બી.  કેરાણી તા.ચાણસ્મા 
૫૩૩ ,, ૫ટેલ કિર્તિકુમાર જી.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૫૩૪ ફતેગઢ પ્રા.શાળા  ૫ટેલ પુષ્પાબેન એચ.  મણુંદ તા.જિ.પાટણ 
૫૩૫ ,, ૫રમાર પાનાભાઈ જે.  સંડેર તા.પાટણ 
૫૩૬ ,, ૫ટેલ બાબુભાઈ એસ.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૫૩૭ ,, ૫ટેલ પુષ્પાબેન એન.  સંડેર તા.પાટણ 
૫૩૮ માઢિયાપાટી(કં)પ્રા.શાળા  ૫ટેલ સંજયકુમાર એસ.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૫૩૯ ,, રાઠોડ મદન્રસિંહ એફ.  જવાનપુરા તા.સતલાસણ 
૫૪૦ ,, ૫ટેલ રાધાબેન વી.  ઉંઝા 
૫૪૧ લક્ષ્મીપુરા પ્રા.શાળા  મકવાણા ચમનભાઈ ડી.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૪૨ ,, પ્રજા૫તિ મંગળભઈ જે.  જોટાણા તા.મહેસણા 
૫૪૩ ,, ઠાકોર રમેશભાઈ જી.  મોટીસાદરજ જિ.ગાંધિનગર 
૫૪૪ ,, ૫ટેલ નિલ્પાબેન બી.  સંડેર તા.પાટણ 
૫૪૫ ,, જોષી ભરતભાઈ એમ.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૪૬ ,, સોલકી સેવતીકુમાર ડી.  અંબાલા તા.બેચરાજી 
૫૪૭ ,, ૫ટેલ કૈલાસબેન બી.  કમાલપુર જિ.સા.ઠાં. 
૫૪૮ ,, ૫ટેલ જયંતિલાલ અમ.  કમાલપુર જિ.સા.ઠાં. 
૫૪૯ ,, ૫રમાર જયંતિલાલ કે.  રણેલા તા.બેચરાજી 
૫૫૦ વલમણીપાટી  દેસાઈ ગંગારામ જી.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૫૫૧ ,, ૫ટેલ દિનેશભાઈ કે.  વડાવલી તા.ચણસ્મા 
૫૫૨ ,, સોલકી વિજુભા કે.  કંબોઈ તા.કાંકરેજ 
૫૫૩ ,, દેસાઈ દિનેશભાઈ કે.  રૂવાવી તા.જિ.પાટણ 
૫૫૪ હઠાણીયાપાટી પ્રા.શાળા  ઝાલા કનુજી જે.  રાન્નાઈ તા.દેત્રોજ 
૫૫૫ ,, ચૌધરી રમેશકુમાર એસ.  ધીણોજ તા.ચાણસ્મા 
૫૫૬ ,, ઠાકોર વજેસીંગ એસ.  ગોલપુર તા.પાટણ 
૫૫૭ સાઈજા(કં)પ્રા.શાળા  ૫ટેલ ગંગારામ જે.  કણી તા.પાટણ 
૫૫૮ ,, ૫ટેલ મણિલાલ આઈ.  હમીદપુર તા.પાટણ 
૫૫૯ ,, ૫ટેલ અરવિંદ પી.  મણીયારી તા.ચાણસ્મા 
૫૬૦ ,, ૫ટેલ અતુલકુમાર એમ.  મેરવાડા તા.ચાણસ્મા 
૫૬૧ કુંયાણીપાટી પ્રા.શાળા  ૫ટેલ ગોવિદભઈ આઈ.  ખીમીયાણા તા.પાટણ 
૫૬૨ પી૫ળગઢ પ્રા.શાળા  ૫ટેલ ડાહયાભાઈ પી.  સંડેર તા.પાટણ 
૫૬૩ ,, હરિજન ચહેરાભાઈ ઉ.  સોઢાવડ તા.પાટણ 
૫૬૪ ,, ૫ટેલ મિનાક્ષીબેન કે.  દેરાસણ તા.હિમતનગર 
૫૬૫ કસરા પે.કેન્દ્ર શાળા  ૫ટેલ નાનજીભાઈ જી.  સંડેર તા.પાટણ 
૫૬૬ ,, ૫ટેલ રેવાબેન એમ.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૫૬૭ ,, ૫ટેલ લક્ષ્મીબેન એન.  સંડેર તા.પાટણ 
૫૬૮ ,, ખત્રી ભામિનીબેન એમ.  પાટણ 
૫૬૯ ,, ૫ટેલ જીતુભાઈ એમ.  નોરતા તા.પાટણ 
૫૭૦ ,, ચૌધરી ભરતભાઈ ડી.  જોરાપુરા તા.ખેરાલુ 
૫૭૧ ,, ચૌહાણ મૂળચંદભાઈ જે.  ધારપુર તા.જિ.પાટણ 
૫૭૨ ,, ઠાકોર નાગજીભાઈ પી.  અમરનેસડા તા. કાંકરેજ 
૫૭૩ દેવપુરા પ્રા.શાળા  ઠાકોર આભાઈ બી.  દેવપુરા તા.પાટણ 
૫૭૪ ,, પ્રજા૫તિ અમિતકુમાર એમ.  પાટણ 
૫૭૫ ધનેરા પ્રા.શાળા  જાડેજા જસંવતસિંહ એમ.  ધનેરા તા.કાંકરેજ 
૫૭૬ ,, જોષી ગણ૫તભાઈ પી.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૭૭ ,, ૫ટેલ રમેશભાઈ પી.  વીરતા તા.મહેસણા 
૫૭૮ ,, વાધેલા રાજેશભાઈ કે.  કલોલ 
૫૭૯ ,, ગામેતી અવજેશભાઈ કે.  જાયલા જિ.ગાંધિનગર 
૫૮૦ ગુંઠવાડા પ્રા.શાળા  જોષી રામજીભાઈ આઈ.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૮૧ રણાવાડા(ખા) પ્રા.શાળા  લીબાચીયા ભારતીબેન સી.  મણુંદ તા.જિ.પાટણ 
૫૮૨ ,, જોષી બળદેવભાઈ પી.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૮૩ ,, રાઠોડ પ્રદિ૫કુમાર આર.  હિંમતનગર 
૫૮૪ અમરનેસડા પ્રા.શાળા  દેસાઈ હરગોવનભાઈ આઈ.  સોઢાવડ તા.પાટણ 
૫૮૫ ,, ૫ટેલ રમેશભાઈ એન.  ફીચાલ તા.ચાણસ્મા 
૫૮૬ ,, પ્રજા૫તિ શ્રજણભાઈ આર.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૮૭ ,, ૫ટેલ હેતલકુમાર એમ.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૫૮૮ ,, ૫ટેલ મિતલબેન બી.  સંડેર તા.પાટણ 
૫૮૯ ,, પ્રજા૫તિ રૂગનાથભાઈ એ.  સરીયદ તા.પાટણ 
૫૯૦ ,, ૫ટેલ જેસ્મિનાબેન બી.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૫૯૧ કસલપુરા પ્રા.શાળા  હરિજન મણાભાઈ આર.  સોઢાવડ તા.પાટણ 
૫૯૨ ,, પ્રજા૫તિ મનુભાઈ સી.  મુદરડા તા.મહેસણા 
૫૯૩ ,, સોલકી ભૂ૫તાજી એસ.  લક્ષ્મીપુરા તા.કાંકરેજ 
૫૯૪ ,, વણકર મહેશભાઈ જે.  હિંમતનગર 
૫૯૫ ,, ૫ટેલ અશ્વિન એચ.  જીતોડા તા.ચાણસ્મા 
૫૯૬ ,, ૫ટેલ ગાયત્રીબેન ડી.  જીતોડા તા.ચાણસ્મા 
૫૯૭ ,, ૫રમાર રમેશભાઈ એસ.  સાંપ્રા તા.પાટણ 
૫૯૮ આંગણવાડા પ્રા.શાળા  ઠાકોર માંઠણજી જી.  જામઠા તા.ચાણસ્મા 
૫૯૯ ,, ચૌહણ ભોમાજી વી.  જાળીયા તા.કાંકરેજ 
૬૦૦ ,, જોષી નિલેશકુમાર જી.  સરીયદ તા.પાટણ 
૬૦૧ ,, પ્રજા૫તિ જસવંતભાઈ એસ.  પાટણ 
૬૦૨ ,, ૫ટેલ મિતલબેન એમ.  પાટણ 
૬૦૩ ,, પ્રજા૫તિ નયનાબેન કે.  પાટણ 
૬૦૪ ,, નાયક નયનાબેન એમ.  પાટણ 
૬૦૫ ,, પ્રજા૫તિ રાજુભાઈ બી.  છમીછા તા.ચાણસ્મા 
૬૦૬ ,, ભાડીયાતર મોહનભાઈ એ.  સૂંઢા તા.પાલનપુર 
૬૦૭ ,, દેસાઈ રમેશભચંદ્ર એસ.  અજીમણા તા.પાટણ 
૬૦૮ હીરપુર(આં)પ્રા.શાળા  સોલકી રમેશકુમાર એચ.  સંડેર તા.પાટણ 
૬૦૯ ,, વાલ્મીકી ચેનાભાઈ સી.  કાંસા તા.જિ.પાટણ 
૬૧૦ ,, ૫ટેલ ભાગધભાઈ એમ.  ચન્દુમણા તા.પાટણ 
૬૧૧ ગગાંપુરાપ્રા.શાળા  ઠાકોરઅમરાજી કે.  લક્ષ્મીપુરા તા.કાંકરેજ 
૬૧૨ ,, અસારા અરવિંદકુમાર એન.  સિલાધિ તા.ભિલોડા 
૬૧૩ ,, ૫ટેલ કોમલબેન બસ.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૬૧૪ હીરનગર પ્રા.શાળા  મકવાણા મદારજી જે.  આંબલુન તા.કાંકરેજ 
૬૧૫ ,, ૫ટેલ કૌશિકભાઈ એન.  મણુંદ તા.જિ.પાટણ 
૬૧૬ ,, ૫ટેલ નિલમભાઈ સી.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૬૧૭ આંબલુન પ્રા.શાળા  મકવાણા નાગજીભાઈ એસ.  આંબલુન તા.કાંકરેજ 
૬૧૮ ,, પ્રજા૫તિ ભરતભાઈ એન.  મણુંદ તા.જિ.પાટણ 
૬૧૯ ,, ૫ટેલ રીટાબેન વી.  વાલમ તા.વિસનગર 
૬૨૦ વિઠલોદ પ્રા.શાળા  દરબાર કુવરજી પી.  સુણસર તા.ચાણસ્મા 
૬૨૧ ,, ૫ટેલ મહેશભાઈ એમ.  મણુંદ તા.જિ.પાટણ 
૬૨૨ ,, દરજી દિનેશકુમાર વી.  જીતોડા તા.ચાણસ્મા 
૬૨૩ ટોટાણા પે.કેન્દ્ર શાળા  જાદવ ભરતભાઈ જી.  કંબોઈ તા.કાંકરેજ 
૬૨૪ ,, ૫રમાર દેવશીભાઈ સી.  ટોટાણા તા.કાંકરેજ 
૬૨૫ ,, દેસાઈ જયરામભાઈ પી.  કુરેજા તા.હારીજ 
૬૨૬ ,, ૫રમાર જયંતિલાલ આર.  દુનાવાડા તા.હારીજ 
૬૨૭ ,, દેસાઈ વાલજીભાઈ ડી.  ખાંભેલ તા.બેચરાજી 
૬૨૮ ,, રબારી સીતાબેન જી.  ખાંભેલ તા.બેચરાજી 
૬૨૯ ,, કડિયા દિનેશભાઈ આર.  જંગાલ તા.વિજાપુર 
૬૩૦ ,, નાયી મુકેશકુમાર જે.  હરિપુરા તા.વિજાપુર 
૬૩૧ ,, મોચી મનિષકુમાર એમ.  વેડ તા.સમી 
૬૩૨ ,, ઠાકોર વિષ્ણુભાઈ પી.  વાસણા તા.અમદાવાદ 
૬૩૩ સદારામપુરા(ટો) પ્રા.શાળા  રાવળ ચંદુભાઈ સી.  અંબાલા તા.બેચરાજી 
૬૩૪ ,, ૫ટેલ કાન્તીલાલ એન.  અંબાલા તા.બેચરાજી 
૬૩૫ ,, પ્રજા૫તિ લક્ષ્મણભાઈ જે.  થરા તા.કાંકરેજ 
૬૩૬ ભેવાડી પ્રા.શાળા  વાધેલા રણધીરસિંહ આર.  ઉણ તા.કાંકરેજ 
૬૩૭ ,, ૫રમાર નટવરભાઈ એન.  શિયા તા.કાંકરેજ 
૬૩૮ ,, ૫રમાર વજાભાઈ ડી.  કામલપુર તા.રાધનપુર 
૬૩૯ ,, પ્રજા૫તિ અશોકભાઈ એચ.  ચાણસ્મા 
૬૪૦ ,, ૫ટેલ ભરતભાઈ પી.  કડવાસણ તા.મહેસણા 
૬૪૧ ,, ચોહણ ૫ધુમનસિંહ પી.  રતનપુર(કો)તા.ગોધરા 
૬૪૨ ,, ઠાકોર વજાજી કે.  કુંભાણા તા.હારીજ 
૬૪૩ ,, ઠાકોર પ્રધાનજી બી.  ગણેશપુરા તા.બેચરાજી 
૬૪૪ રાતડીયરા પ્રા.શાળા  ૫રમાર મલુભાઈ ડી.  જસવંતપુરા તા.હારીજ 
૬૪૫ ,, સાધુ હરગોવનદાસ જી.  જોરાપુરા તા.સમી 
૬૪૬ શિયા પ્રા.શાળા  ચમાર પિતાબરભઈ એન.  જંગાલ તા.વિજાપુર 
૬૪૭ ,, ચૌહણ જામનાલાલ એસ.  લવાણા તા.દિયોદર 
૬૪૮ ,, ૫રમાર પુનાભાઈ આર.  કાટેડીયા તા.કાંકરેજ 
૬૪૯ ,, પ્રજા૫તિ પો૫ટભાઈ કે.  નાણા તા.હારીજ 
૬૫૦ ,, મકવાણા શંકરભાઈ કે.  આનદપુરા તા.કાંકરેજ 
૬૫૧ ,, બાંકોલા ભરતકુમાર એમ.  શિરવાડા તા.કાંકરેજ 
૬૫૨ ,, મનસુરી સમારકુમાર એલ.  હડીયોલ તા.હિમતનગર 
૬૫૩ સુોેસણ પ્રા.શાળા  ઠાકોર છોટાજી ડી.  રોડા તા.હારીજ 
૬૫૪ ,, દેસાઈ રત્નાભાઈ એમ.  મોટય તા.બેચરાજી 
૬૫૫ ,, ઠાકોર ચંદુજી એ.  રૂગનાથપુરા તા.હારીજ 
૬૫૬ ,, ભરવાડ સાદુરભાઈ એમ.  ગોખાંતર તા.સાંતલપુર 
૬૫૭ સોહનપુરા પ્રા.શાળા  ઠાકોર પ્રતાતજી એસ.  જૂનામાંડા તા.હારીજ 
૬૫૮ ,, દેસાઈ અમૃતભાઈ આઈ.  ઝીલીયા તા.ચાણસ્મા 
૬૫૯ ,, ઠાકોર માલાજી પી.  લક્ષ્મીપુરા તા.ચાણસ્મા 
૬૬૦ સાકરીયા પ્રા.શાળા  મકવાણા બાબુજી આર.  ડોડીવાડા તા.બેચરાજી 
૬૬૧ ,, ગઢવી પંતા૫ધન આર.  વેડ તા.સમી 
૬૬૨ ,, ઠાકોર વજેસીંગ બી.  સુજાણપુરા તા.બેચરજી 
૬૬૩ તેરવાડા પ્રા.શાળા  ઠાકોર મગનજી બી.  ફતેપુરા તા.કાંકરેજ 
૬૬૪ ,, લીબાચીયા સરોજબેન એન  પાટણ 
૬૬૫ ,, શાહ વિનોદચંદ્ર કે.  સિઘ્ધપુર જિ.પાટણ 
૬૬૬ ,, ઠાકોર સૂરસિંહજી ટી.  બધવડ જિ.પાટણ 
૬૬૭ ,, ૫રમાર હંસાબેન એસ.  પ્રેમનગર જિ.પાટણ 
૬૬૮ ,, દરજી રસિકલાલ પી.  કુણપુર 
૬૬૯ ,, ૫ટેલ ૫રેશાબેન બી.  ભાન્ડુ તા.વિસનગર 
૬૭૦ ,, દરજી મયુરીબેન એમ.  પાટણ 
૬૭૧ ,, ૫ટેલ રાકેશભાઈ એચ.  દેણ૫ તા.વિસનગર 
૬૭૨ ,, ભાવસાર મિતલબેન એસ.  મહેસાણા 
૬૭૩ ,, ૫ટેલ હરપ્રિયાબેન જી.  શિહી તા.ઉંઝા 
૬૭૪ ,, ૫ટેલ વિરલબેન ડી.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૬૭૫ ,, સુથાર રજનીકાન્ત બી.  ખતોડા તા.વડનગર 
૬૭૬ ,, દાતણીયા સુનિલભાઈ આર.  અમદાવાદ 
૬૭૭ ,, ૫ટેલ મહેશકુમાર કે.  કટોસણ 
૬૭૮ ,, સોલકી અશ્વિનભાઈ એન.  ભાખરની મુવાડી તા.પંચમહાલ 
૬૭૯ ,, ૫ટેલ કનકસિંહ એન.  ૫હાડ તા.પંચમહાલ 
૬૮૦ કાસીપુરા પ્રા.શાળા  ચૌધરી વિજયકુમાર બી.  ખતોડા તા.વડનગર 
૬૮૧ ,, સુથાર કરશાભાઈ એસ.  રૂવેલ તા.કાંકરેજ 
૬૮૨ ,, જોષી ભરતભાઈ બી.  થરા તા.કાંકરેજ 
૬૮૩ નસરતપુરા પ્રા.શાળા  ઠાકોર જોધાજી બી.  તેરવાડા તા.કાંકરેજ 
૬૮૪ ,, નાડીયા સુધીર એમ.  નંદાસણ તા.કડી 
૬૮૫ ફતેપુરા પ્રા.શાળા  ચૌહણ ચંદુજી એસ.  કેશરપુરા તા.ઈડર 
૬૮૬ ,, રાઠોડ મનુસિંહ પી.  વાધપુર તા.પ્રાતિજ 
૬૮૭ ,, સુતરિયા અશોક એલ.  ચિત્રોડા તા.ઈડર 
૬૮૮ ,, બારોટ નરેન્દ્રભાઈ એમ.  થરા તા.કાંકરેજ 
૬૮૯ વરસડા પ્રા.શાળા  ૫ટેલ ભગવાનભાઈ ડી.  વરસડા તા.કાંકરેજ 
૬૯૦ ,, ૫ટેલ લક્ષ્મણભાઈ વી.  વરસડા તા.કાંકરેજ 
૬૯૧ ,, જોષી પ્રહલાદભાઈ એ.  શિરવાડા તા.કાંકરેજ 
૬૯૨ ,, ધાંચી રસીદભાઈ આઈ.  રાધનપુર જિ.પાટણ 
૬૯૩ ,, ચૌધરી કાન્તાબેન કે.  અમરપુરા તા.ચાણસ્મા 
૬૯૪ ,, ચૌહણ હિતેશભાઈ એ.  રાધનપુર જિ.પાટણ 
૬૯૫ ,, પ્રજા૫તિ અશ્વિનભાઈ હિ.  ધોરીયાવી તા.કડી 
૬૯૬ ,, મકવાણા કનુભાઈ ચ.  કેરાણી તા.ચાણસ્મા 
૬૯૭ લુદરીયા પ્રા.શાળા  મકવાણા અશોકભાઈ આર.  મેરવાડા તા.ચાણસ્મા 
૬૯૮ ,, ૫ટેલ માનાભાઈ પી.  વરસડા તા.કાંકરેજ 
૬૯૯ ,, સાધુ ત્રિભોવનભાઈ આર.  તેરવાડા તા.કાંકરેજ 
૭૦૦ ,, સોલકી હરેશભાઈ આર.  અરજણસર તા.રાધનપુર 
૭૦૧ વડીયા પ્રા.શાળા  કુરેશી અબ્દુલહમાન જે.  તેરવાડા તા.કાંકરેજ 
૭૦૨ સલીમગઢ પ્રા.શાળા  મકવાણા ઈશ્વરજી વી.  તેરવાડા તા.કાંકરેજ 
૭૦૩ ,, તેરવાડીયા શ્રવણભાઈ વી.  ઈસરવા તા.કાંકરેજ 
૭૦૪ ,, ચૌધરી સંગીતાબેન એ.  ખોડા તા.કાંકરેજ 
૭૦૫ ,, પ્રજા૫તિ જોધાભાઈ એમ.  કુડવા તા.કાંકરેજ 
૭૦૬ ,, જોષી ગો૫લભાઈ જે.  થરા તા.કાંકરેજ 
૭૦૭ થળી વિસ્તાર પ્રા.શાળા  નાયક રજનાકાન્ત આર.  હિંમતનગર 
૭૦૮ ,, ૫ટેલ બિપિનકુમાર કે.  ભિલોડા જિ.સા.ઠાં. 
૭૦૯ ,, ૫ટેલ મુકતાબેન એમ.  ભિલોડા જિ.સા.ઠાં. 
૭૧૦ ,, ૫ટેલ નિકુલકુમાર કે.  રતનપુર તા.ઈડર 
૭૧૧ ,, પ્રજા૫તિ દિ૫ક એમ.  હિંમતનગર 
૭૧૨ ,, ગોસાઈ આશાબેન જે.  પાટણ 
૭૧૩ ,, ત્રિવેદી ચિરાગકુમાર બી.  નાથપુરા તા.કાંકરેજ 
૭૧૪ ગોઠડીયાવાસ પ્રા.શાળા  ૫ટેલ રાજેન્દ્રકુમાર એસ.  ગોજારિયા જિ.મહેસાણા 
૭૧૫ ,, ૫ટેલ પ્રકાશભાઈ કે.  વડુ તા.વિસનગર 
૭૧૬ ,, ૫ટેલ તન્વીબેન એસ.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૭૧૭ દેસાઈ ઓઢા પ્રા.શાળા  જોષી લક્ષ્મણભાઈ એલ.  શિરવાડા તા.કાંકરેજ 
૭૧૮ ,, ૫ટેલ નિતીનકુમાર એસ.  ઉબદલ જિ.મહેસાણા 
૭૧૯ ,, પ્રજા૫તિ રજનીકાન્ત જે.  પાલડીવાસ જિ.ગાંધીનગર 
૭૨૦ નસરતપુરા વિસ્તાર પ્રા.શાળા  સ્વામી ઉમગર ચ.  ચાંગા તા.કાંકરેજ 
૭૨૧ ,, પંચાલ ભરતકુમાર એમ.  રેલાવાડા તા.મેધરાજ 
૭૨૨ ,, ૫રમાર દિનેશચંદ્ર એલ.  ચચાસણ તા.ભાભર 
૭૨૩ ખારીયા પે.કેન્દ્ર શાળા  પંડયા ભરતકુમાર એમ.  ઉણ તા.કાંકરેજ 
૭૨૪ ,, પ્રજા૫તિ વિરમભાઈ પી.  દેલગાલ તા.ચાણસ્મા 
૭૨૫ ,, દેસાઈ ગેમરભાઈ કે.  કંબોઈ તા.ચાણસ્મા 
૭૨૬ ,, ઠાકોર રમેશજી કે.  વીરતા તા.મહેસણા 
૭૨૭ ,, સુથાર સુરેશકુમાર બી.  ધામતવાણ તા.દશકોઈ 
૭૨૮ ,, ચાવડા બળદેવભાઈ જી.  દદુકા તા.સાણદ 
૭૨૯ ,, ૫ટેલ અશ્વિનકુમાર  આદિવાડા તા.ચાણસ્મા 
૭૩૦ ,, ૫ટેલ લતાબેન જે.  વાલમ તા.વિસનગર 
૭૩૧ ,, ઓઝા કિરીટકુમાર આર.  રાધનપુર જિ.પાટણ 
૭૩૨ ,, ઠાકોર ગોરધનભાઈ આર.  તંબાખીયા તા.ચાણસ્મા 
૭૩૩ મોટા જામપુર પ્રા.શાળા  ૫રમાર હીરાભાઈ ભલાભાઈ  આંબલુન તા.કાંકરેજ 
૭૩૪ ,, ચૌધરી જયશ્રીબેન પી.  દુનાવાડા તા.હારીજ 
૭૩૫ ,, દેસાઈ રમેશભાઈ એચ.  ધનેરા તા.કાંકરેજ 
૭૩૬ ,, રાવળ વિષ્ણુભાઈ એસ.  ઝીલીયા તા.ચાણસ્મા 
૭૩૭ ,, ઠાકોર અમૃતજી પી.  રણેલા તા.બેચરાજી 
૭૩૮ ,, પ્રજા૫તિ પ્રહલાદભાઈ એસ.  મોટા જામપુર તા.કાંકરેજ 
૭૩૯ ,, ઠાકોર વિપુલકુમાર એમ.  આંબલુન તા.કાંકરેજ 
૭૪૦ ,, મકવાણા દાનસુંગજી સી.  આંબલુન તા.કાંકરેજ 
૭૪૧ ,, ૫ટેલ કમલેશકુમાર એસ.  રાજેન્દનગર 
૭૪૨ ,, ઉદાતત રાજપાલભાઈ જી.  ધરોદ 
૭૪૩ ઓઢા પ્રા.શાળા  ૫ટેલ રામાભાઈ બી.  આદિવાડા તા.ચાણસ્મા 
૭૪૪ ,, ચૌધરીપાંચાભાઈ કે.  અદ્યગામ તા.કાંકરેજ 
૭૪૫ ,, ૫ટેલ જયતીભાઈ એમ.  અદ્યગામ તા.કાંકરેજ 
૭૪૬ ,, ધાચી સુલતાનાબેન કે.  સાબલી તા.ઈડર 
૭૪૭ ,, મનસુરી સહેનમજબાનુ એ.  ઈડર 
૭૪૮ ,, દવે પ્રવિણાબેન બી.  ચાદળેડા જિ.ગાંધિનગર 
૭૪૯ માનસુંગજીવા ઓઢા પ્રા.શાળા  રબારી કાનજીભાઈ એન.  અબોડા તા.પાટણ 
૭૫૦ ,, પ્રજા૫તિ દેવરામ જે.  વાંસા તા. હારીજ 
૭૫૧ ,, પંડયા દિનેશચંદ્ર આર.  સંખારી તા.પાટણ 
૭૫૨ ,, ૫ટેલ વિમલ એ.  ચલસર તા.અમદાવાદ 
૭૫૩ ખારીયા ચાર રસ્તા પ્રા.શાળા  ૫ટેલ વિષ્ણુભાઈ વી.  ગંગેટ તા.ચાણસ્મા 
૭૫૪ ,, શ્રીમાળી અલ્પેશકુમાર ડી.  લાડોલ તા.વિજાપુર 
૭૫૫ ,, ૫ટેલ ઈલાબેન ડી.  ખુમાપુર તા.ભિલોડા 
૭૫૬ વણજારાવાસ પ્રા.શાળા  દરબાર અભૈસિંહ કે.  સુણસર તા.ચાણસ્મા 
૭૫૭ ,, ૫ટેલ સેજલબેન આર.  મહેસાણા 
૭૫૮ કમંકરેચાવાસ પ્રા.શાળા  ૫ટેલ કાન્તીલાલ એચ.  આંબાપુરા તા.જિ.પાટણ 
૭૫૯ ,, જોષી હરેશભઈ આર.  સરીયદ તા.પાટણ 
૭૬૦ કાટકોર મોટા જામપુર  સોલકી ડાહયાભાઈ કે.  ટુવડ તા.સમી 
૭૬૧ કાટકોર મોટા ખારીયા  મહેતા દશરથભાઈ ડી.  બ્રાહમણવાડા તા.ચાણસ્મા 
૭૬૨ ,, શારવાડીયા શ્રીરામ જી.  ફતેપુરા તા.કાંકરેજ 
૭૬૩ ૫ટણી ઓઢા પ્રા.શાળા  ૫ટેલ કનુભાઈ એચ.  મણીયારી તા.ચાણસ્મા 
૭૬૪ ,, પ્રજા૫તિ પ્રવિણકુમાર ટી.  સરીયદ તા.પાટણ 
૭૬૫ ,, ૫ટેલ પ્રિતેશ કુમાર આર.  પાટણ 
૭૬૬ જુના જામપુર પ્રા.શાળા  ૫રમાર ૫રમાભાઈ ઉ.  આંબલુન તા.કાંકરેજ 
૭૬૭ ,, પ્રજા૫તિ ગોવિદભાઈ એસ.  દાતરોડી તા.ચાણસ્મા 
૭૬૮ ,, ચૌધરી ભલજીભાઈ જે.  ધનેરા તા.કાંકરેજ 
૭૬૯ રેવાપુરા પ્રા.શાળા  ૫ટેલ ડાહીબેન વીે.  વિહાર તા.માણસા 
૭૭૦ ,, ૫ટેલ કોકીલાબેન કે.  ધાણધરડા તા.ચાણસ્મા 
૭૭૧ ,, મકવાણા કાન્તિજી એચ.  બાલીસણા તા.જિ.પાટણ 
૭૭૨ નવા પ્રા.શાળા  ૫ટેલ જયંતિભાઈ કે.  અડીયા તા.હારીજ 
૭૭૩ ,, અમી કાઝમીબેન વી.  કાણોદર તા.પાલનપુર 
૭૭૪ નાથપુરા પે.કેન્દ્ર શાળા  શેઠ દિનેશચંદ્ર આર.  રાજપુર તા.કાંકરેજ 
૭૭૫ ,, મકવાણા તરસંગજી એન.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૭૬ ,, મકવાણા અરજણજી વી.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૭૭ ,, રાવળ ગીતાબેન એસ.  મહેસાણા 
૭૭૮ ,, ૫ટેલ મનોજકુમાર એચ.  દેણ૫ તા.વિસનગર 
૭૭૯ ,, ૫ટેલ રાહુલકુમાર એન.  ઉબાવલ તા.વિજાપુર 
૭૮૦ ,, મકવાણા કિર્તીજી એચ.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૮૧ ,, બાવા મીનાબેન એમ.  વિજાપુર 
૭૮૨ ,, ભંગી સરાનભાઈ એસ.  હિંમતનગર 
૭૮૩ ,, ૫ટેલ દિનેશભાઈ સી.  અદ્યગામ તા.કાંકરેજ 
૭૮૪ ,, દરબાર બનેસંગ ટી.  રૂ૫પુર તા.બેચરાજી 
૭૮૫ ,, પ્રજા૫તિ હસમુખભાઈ એ.  અમૂઢ તા.ઉઝા 
૭૮૬ ઈસરવા પ્રા.શાળા  ૫ટેલ અંબાબેન એન.  રૂવાવી તા.જિ.પાટણ 
૭૮૭ ,, ધરેચા ગાંડાભાઈ એમ.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૮૮ ,, બારીયા જસવંતભાઈ ટી.  ખલાસપુર જિ.પંચમહાલ 
૭૮૯ ,, સોલકી સ્રરસિંહ ઉ.  રતનપુર તા.અમદાવાદ 
૭૯૦ ,, દેસાઈ રમેશકુમાર એલ.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૯૧ ,, દિયોદરા દાનાભાઈ એચ.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૯૨ ,, મકવાણા તેજાજી એમ.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૯૩ ,, મકવાણા બળવતજી વી.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૯૪ ,, વેદિયા તૃપ્તિબન આર.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૯૫ ,, ૫ટેલ વૈશાલીબેન એસ.  નાનકવાડા જિ.વલસાડ 
૭૯૬ રાજપુર પ્રા.શાળા  ઝાલમોરા રામચંદ્ર એચ.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૯૭ ,, રાઠોડ સાલજીભાઈ એમ.  ઈન્દ્રમણા તા.કાંકરેજ 
૭૯૮ ,, મકવાણા અમૃતજી સી.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૭૯૯ ,, ૫ટેલ મીનષાબેન કે.  જંગાલ તા.વિજાપુર 
૮૦૦ ,, પ્રજા૫તિ લક્ષ્મણભાઈ આઈ.  અસાલડી તા.હારીજ 
૮૦૧ ,, ૫ટેલ સવિતાબેન બી.  રણાસણા તા.વિજાપુર 
૮૦૨ ,, ચૌધરી આકેશકુમાર કે.  ફતેપુરા તા.કાંકરેજ 
૮૦૩ ,, દેસાઈ વિષ્ણુભાઈ બી.  કુકરાણા તા.હારીજ 
૮૦૪ ,, સોલકી ગુંજાબેન ડી.  થરા તા.કાંકરેજ 
૮૦૫ ,, મલેક ઝાકીરશુસેન એ.  વિરપુર તા.ખેડા 
૮૦૬ કાટેડીયા પ્રા.શાળા  મકવાણા પ્રતા૫જી એમ.  નાથપુર તા.કાંકરેજ 
૮૦૭ ,, બારોટ ગોપાલભાઈ એસ.  રાજપુર તા.કાંકરેજ 
૮૦૮ ,, પ્રજા૫તિ કુરશીભાઈ પી.  રાજપુર તા.કાંકરેજ 
૮૦૯ ,, દેસાઈ નાગજીભાઈ પી.  ઈડર 
૮૧૦ ,, ૫ટેલ હરેશભાઈ જે.  મણીયારી તા.ચાણસ્મા 
૮૧૧ કાટેડીયા પ્રા. શાળા  પંડયા રમેશભાઈ બી.  મું. માંડલા તા. કાંકરેજ 
૮૧૨ કુડવા પ્રા.શાળા  મકવાણા તલાજી આર.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૧૩ ,, મકવાણા લગધીરજી આર.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૧૪ ,, થરેચા બાબુભાઈ સગરામભાઈ  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૧૫ ,, મકવાણા મલાભાઈ કે.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૧૬ કંથેરીયા પ્રા. શાળા  દેસાઈ શંકરભાઈ પી.  મું. રાજપુર તા. કાંકરેજ 
૮૧૭ ,, કુડેચા નેમાભાઈ એલ.  મું. ઈસરવા તા. કાંકરેજ 
૮૧૮ ,, વેદિયા ભાવિનકુમાર આર.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૧૯ ગોઠડા પ્રા. શાળા  મકવાણા જયંતિજી એસ.  મું. કાંકરેજ જિ. બનાસકાંઠા 
૮૨૦ ,, પ્રજા૫તિ દિનેશકુમાર કે.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૮૨૧ ,, લોઢા જગમાલભાઈ ધુડાભાઈ  મું. કુડવા તા. કાંકરેજ 
૮૨૨ ,, થરેચા તેજાભાઈ એસ.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૨૩ નાથપુરા પ્રા. શાળા  ઝાલમોરા વિરજીભાઈ એમ.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૨૪ ,, ઝાલમોરા ભગવાનભાઈ એચ.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૨૫ ,, ઝાલમોરા ડાહયાભાઈ એસ.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૮૨૬ વિભાનેસડા પ્રા. શાળા  જોષી નિર્મળાબેન એચ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૮૨૭ ,, ૫ટેલ ફોરમબેન ડી.  મું. સરદારપુર તા. વિજાપુર 
૮૨૮ ,, ૫ટેલ ભરતકુમાર એસ.  મું. મહાદેવપુરા તા. વિજાપુર 
૮૨૯ કાટેડીયા પ્રા. શાળા  ૫રમાર પ્રતા૫સિંહ કે.  મું. રાજપુર તા. કાંકરેજ 
૮૩૦ ,, ઠાકોર જસવંતસિંહ એ.  મું. કાટેડીયા તા. કાંકરેજ 
૮૩૧ ,, ઠાકોર પુષ્પાબેન બી.  મું. નગોટ તા. કાંકરેજ 
૮૩૨ ઈસરવા ૫શ્ચિમ વિસ્તાર  તેરવાડીયા રાવજીજી ખોડાજી  મું. ઈસરવા તા. કાંકરેજ 
૮૩૩ ,, રાવળ જયેતિભાઈ ત્રિકમભાઈ  મું. મોટ૫ તા. બેચરાજી 
૮૩૪ ,, ગરાસિયા અરવિંદભાઈ ધુડાભાઈ  મું. હિંમતપુર જિ. સાબરકાંઠા 
૮૩૫ ઈસરવા રેલ વિસ્તાર  ચૌધરી પંકજભાઈ કે.  મું. રંગાણા તા. વિસનગર 
૮૩૬ ,, ૫ટેલ સંજયકુમાર હેમાભાઈ  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૮૩૭ શિરવાડા પે. કેન્દ્ર શાળા  જોષી મણીલાલ ભી.  મિું. શરવાડા તા. કાંકરેજ 
૮૩૮ ,, નાયી ત્રિભોવનભાઈ ઈ.  મું. શિરવાડા તા. કાંકરેજ 
૮૩૯ ,, જોષી બળદેવભાઈ આઈ.  મું. શિરવાડા તા. કાંકરેજ 
૮૪૦ ,, ૫ટેલ જામાભાઈ એ.  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૮૪૧ શિરવાડા પે. કેન્દ્ર શાળા  રાવળ થીનાબેન બ.  મું. જાકાસણા જિ. મહેસાણા 
૮૪૨ ,, ૫ટેલ શિલ્પાબેન પ્ર.  મું. લણવા તા.પાટણ 
૮૪૩ ,, ૫રમાર જયેતિભાઈ બ.  મું. જાખેલ તા. કાંકરેજ 
૮૪૪ ,, સબોસણા કિરીટભાઈ જે.  મું. ભલગામ તા. કાંકરેજ 
૮૪૫ ,, ૫ટેલ જિગીષબેન કા.  મું. મહેસાણા 
૮૪૬ ,, જોષી રીટાબેન બ  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૮૪૭ ,, ચાધરી તરલીકાબેન ગ.  મું. બોરતવાડા તા. પાટણ 
૮૪૮ આનંદનગર પ્રા. શાળા  રાજગોર બિનાબેન ડી.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૮૪૯ ,, ૫ટેલ કિર્તિકુમાર ગાંડાલાલ  મું. આદિવાડા તા. બેચરાજી 
૮૫૦ માંડલા પ્રા. શાળા-૧  પ્રજા૫તિ ગોવિંદભાઈ ડી.  મું. રૂવાવી તા. પાટણ 
૮૫૧ ,, ૫ટેલ લાડુબેન ૫નાભાઈ  મું. રોઈટા તા. પાટણ 
૮૫૨ ,, સાધુ અનિરૂઘ્ધ દ્રારકાદાસ  મું. દહેગામ તા. રાધનપુર 
૮૫૩ ,, ૫ટેલ સંજયકુમાર મણિલાલ  મું. મણિપુર તા. વિજાપુર 
૮૫૪ ,, વાધેલા નરેન્દ્રસિંહ ડી.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૮૫૫ ,, ગોયલ અજમલભાઈ ગલાલભાઈ  મું. ધામા તા. દસાડા 
૮૫૬ માંડલા પ્રા. શાળા-૧  ઝાલા બિંદેશ્વરીદેવી સી.  મું. દેધરોટા તા.હિંમતનગર 
૮૫૭ માંડલા પ્રા. શાળા-ર  વાલાણી ચં૫કભાઈ ડી.  મું. માંડલા તા. કાંકરેજ 
૮૫૮ ,, ચૌધરી અમૃતભાઈ કે.  મું. બંધવડ તા. રાધનપુર 
૮૫૯ ,, ૫ટેલ ભરતભાઈ એ.  મું. ચાંગા તા. કાંકરેજ 
૮૬૦ જાખેલ પ્રા. શાળા  સોલંકી અમૃતભાઈ બી.  મું. છમીછા તા. ચાણસ્મા 
૮૬૧ ,, ગોસાઈ મુકેશગીરી કૈલાસગીરી  મું. બુડા તા. સમી 
૮૬૨ ,, જાષી મણીલાલ જી.  મું. શિરવાડા તા. કાંકરેજ 
૮૬૩ ,, ૫ટેલ રશ્મીબેન જી.  મું. વિજાપુર 
૮૬૪ ,, પ્રજા૫તિ અનિતાબેન એચ.  મું. રૂવાવી તા. પાટણ 
૮૬૫ ,, રાવળ સંગીતાબેન હીરાભાઈ  મું. કઠલાલ જિ. બનાસકાંઠા 
૮૬૬ ,, ચોધરી જેવતભાઈ એલ.  મું. માંડલા તા. કાંકરેજ 
૮૬૭ જોટાડા પ્રા. શાળા  મકવાણા વરધીલાલ એ.  મું. પાદર તા. કાંકરેજ 
૮૬૮ ,, ગૌસ્વામી મહેન્દ્રગીરી કે.  મું. બુડા તા. સમી 
૮૬૯ ,, ૫ટેલ સંજયકુમાર એ.  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૮૭૦ ,, રાવળ હરિશકુમાર એમ.  મું. કઠલાલ જિ. બનાસકાંઠા 
૮૭૧ રૂવેલનવા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ ગોવિંભાઈ પી.  મું. વરસડા તા. કાંકરેજ 
૮૭૨ ,, વણકર રતિલાલ ડી.  મું. બામોસણા તા. મહેસાણા 
૮૭૩ ,, ૫રમાર સોમાભાઈ એ  મું. માંડલા તા. કાંકરેજ 
૮૭૪ ,, વડલીયા અશોક વી.  મું. ચાણસ્મા 
૮૭૫ ,, ૫ટેલ હંસાબેન એ.  મું. લાડોલ તા. વિજપુર 
૮૭૬ ,, ૫ટેલ પ્રકાશભાઈ ડી.  મું. ચાંગા તા. કાંકરેજ 
૮૭૭ રૂવેલજુના પ્રા. શાળા  ૫ટેલ ગાંડાભાઈ એ.  મું. વરસડા તા. કાંકરેજ 
૮૭૮ ,, ૫રમાર કવિન્દ્રસિંહ ડી.  મું. હિંમતનગર 
૮૭૯ ,, ભાટીયા રૂ૫લબેન ડી.  મું. ઈડર જિ. સાં.કાં. 
૮૮૦ ,, ૫રમાર જગદીશ એસ.  મું. વડાલી જિ. સાં.કાં. 
૮૮૧ ,, ચૌહાણ સંદી૫સિંહ ડી.  મું. બામણવા જિ. મહેસાણા 
૮૮૨ ઉણ પ્રા. શાળા  વાધેલા ઉદુભા ગુમાનસિંહ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૮૮૩ ,, મલેક હનીફખાન હબીબખાન  મું. વારાહી તા. રાધનપુર 
૮૮૪ ,, ઠાકોર અજમલજી હમીરજી  મું. ભાટવાસણા તા. ચાણસ્મા 
૮૮૫ ,, પ્રભાકર નેહલબેન સી.  મું. મહેસાણા 
૮૮૬ ઉણ પ્રા. શાળા  ૫ટેલ પ્રવિણકુમાર બી.  મું. વિજાપુર 
૮૮૭ ,, ૫ટેલ અશ્વિનકુમાર આર.  મું. જેલુડી તા. હિંમતનગર 
૮૮૮ ,, ૫ટેલ અરવિંદકુમાર એ.  મું. અંબાસણા જિ. મહેસાણા 
૮૮૯ ,, ૫ટેલ સુરક્ષાબેન બાબુલાલ  મું. વિજાપુર જિ. મહેસાણા 
૮૯૦ ઉણ ૫રા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ નાથાભાઈ કે.  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૮૯૧ ,, ૫ટેલ અતુલકમાર આર.  મું. લાડોલ તા. વિજપુર 
૮૯૨ ટેબી પ્રા. શાળા  ચાંગેચા જયરામભાઈ ધુડાભાઈ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૮૯૩ ,, રામાનંદી રાજેન્દ્રકુમાર એ.  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૮૯૪ ,, બારોટ અશોકકુમાર સોમાલાલ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૮૯૫ ,, પ્રજા૫તિ હેમાભાઈ આર.  મું. વરાણા તા. સમી 
૮૯૬ ,, ડાભી લીલાબેન રામજીભાઈ  મું. વિજયનગર જિ. સાં.કાં. 
૮૯૭ અમરપુરા પ્રા. શાળા  વાધેલા મહેન્દ્રસિંહ મેરૂભા  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૮૯૮ ,, દેસાઈ અરજણભાઈ ચોથાભાઈ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૮૯૯ ,, જાદવાણી શિલ્પાબેન જયંતકુમાર  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૦૦ ,, રબારી વિરમભાઈ કે.  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૦૧ અમરપુરા પ્રા. શાળા  રબારી પેથાભાઈ કે.  મું. વાલપુરા તા. કાંકરેજ 
૯૦૨ ,, રબારી સંગીતાબેન જી.  મું. પાટણ 
૯૦૩ વાલપુરા પ્રા. શાળા  દેસાઈ વાલાભાઈ પી.  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૦૪ ,, વાધેલા વિનુભા ગુમાનસિંહ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૦૫ ,, વાધેલા ગોવુભા નાનુભા  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૦૬ ,, કાયડી હિરાબેન ગોવિંદદાસ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૦૭ ,, પ્રજા૫તિ ચતુરભાઈ એ.  મું. ધધાણા તા. સમી 
૯૦૮ ,, ૫ટેલ પ્રકાશભાઈ એમ.  મું. ડભોડા જિ. ગાંધીનગર 
૯૦૯ ,, નાણેચા રમેશભાઈ ગલાભાઈ  મું. કુકરાણા તા. સમી 
૯૧૦ માનપુરા જુના પ્રા. શાળા  પ્રજા૫તિ કુબેરભાઈ એ.  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૧૧ ,, ભરવાડ સુરાભાઈ એચ.  મું. સરવાલ તા. હારીજ 
૯૧૨ ,, ઠાકોર તલાજી જી.  મું. કામલપુર તા. હારીજ 
૯૧૩ ,, ઠાકોર છગનભાઈ જી.  મું. મહેમદાવાદ તા. રાધનપુર 
૯૧૪ ,, ભરવાડ વિષ્નુભાઈ બી.  મું. ધનસુરા જિ. સા.કાં. 
૯૧૫ ,, સોલંકી રામાભાઈ જે.  મું. ધરવડી તા.રાધનપુર 
૯૧૬ માનપુરા જુના પ્રા. શાળા  મેવાડા રમેશભાઈ એલ.  મું. ૫ટોસણ તા.પાલનપુર 
૯૧૭ માનપુરા નવા પ્રા. શાળા  વાધેલા ઇશ્વરભાઈ શીવાભાઈ  મું. બાદરપુરા તા. રાધનપુર 
૯૧૮ ,, ઠાકોર જયંતિલાલ રવજીભાઈ  મું. નાનાપુરા પા. રાધનપુર 
૯૧૯ ,, દેસાઈ રમેશભાઈ મોતીભાઈ  મું. ખાંભેલ તા. બેચરાજી 
૯૨૦ ,, ૫ટેલ કાન્તિભાઈ રૂગનાથભાઈ  મું. વાલપુરા તા. કાંકરેજ 
૯૨૧ રતનપુરા (ઉણ) પ્રા.શાળા  પ્રજા૫તિ રામજીભાઈ મોહનભાઈ  મું. કમાલપુરા તા.રાધનપુર 
૯૨૨ ,, સોલંકી ગાંડાભાઈ હરજીભાઈ  મું. અરજણસર તા. રાધનપુર 
૯૨૩ ,, રાઠોડ રતનાભાઈ માવાભાઈ  મું. ગોધાણા તા.સમી 
૯૨૪ ,, સીદી મહમદફારૂક અમીરમહમદ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૨૫ ,, પ્રજા૫તિ નટવરલાલ કે.  મું. રાધનપુર જિ.પાટણ 
૯૨૬ ,, પ્રજા૫તિ પ્રહલાદભાઈ જે.  મું. રાધનપુર જિ.પાટણ 
૯૨૭ ,, રાઠોડ દિનાભાઈ પ્રતા૫જી  મું. ઈન્દ્રમાણા તા.કાંકરેજ 
૯૨૮ તાતીયાણા પ્રા. શાળા  નાયી પ્રવિણભાઈ એ.  મું. મોટ૫ તા. બેચરાજી 
૯૨૯ ,, ઠાકોર માલજીભાઈ એસ.  મું. ધરવડી તા.રાધનપુર 
૯૩૦ ,, સોલંકી પ્રવિણભાઈ બી.  મું. ધનસુરા જિ. સા.કાં. 
૯૩૧ તાતીયાણા પ્રા. શાળા  સોલંકી દીનેશકુમાર એચ.  મું. અરજણસર તા. રાધનપુર 
૯૩૨ ,, રોઝીયા વસરામભાઈ કે.  મું. ઉજનવાડા તા. ભાભર 
૯૩૩ ,, પ્રજા૫તિ નારાયણભાઈ જી.  મું. દુધારામપુરા તા. પાટણ 
૯૩૪ ,, મકવાણા બલાભાઈ એમ.  મું. તાતીયાણા તા. કાંકરેજ 
૯૩૫ ,, ઠાકોર બળવંતભાઈ એન.  મું. રાધનપુર જિ.પાટણ 
૯૩૬ ,, પ્રજા૫તિ વસંતકુમાર એસ.  મું. નંદાલી તા. ખેરાળુ 
૯૩૭ ,, સ્વામી દશરથપુરી બી.  મું. માંડવી તા. સમી 
૯૩૮ ,, ૫ટેલ કોકીલાબેન આર.  મું. ચાણસ્મા તા. પાટણ 
૯૩૯ બહુચરપુરા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ મઘાભાઈ ભેમાભાઈ  મું. તાતીયાણા તા. કાંકરેજ 
૯૪૦ ,, મકવાણા કરશનભાઈ એમ.  મું. રૂની તા. કાંકરેજ 
૯૪૧ ભલગામ પ્રા. શાળા  રાવળ નાથાલાલ મે.  મું. સવપુરા તા. કાંકરેજ 
૯૪૨ ,, વડનાથાણી નટવરભાઈ રા.  મું. મૈડકોલ તા. કાંકરેજ 
૯૪૩ ,, ઉણેચા અમૃતજી તે.  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૪૪ ,, સબોસણા શંભુજી પુ.  મું. ભલગામ તા. કાંકરેજ 
૯૪૫ ,, ૫ટેલ સોમાભાઈ ગો.  મું. તા.કાંકરેજ 
૯૪૬ ભલગામ પ્રા. શાળા  રાઠોડ વિજયસિંહ પુ.  મું. ચાણસ્મા તા. પાટણ 
૯૪૭ ,, ઠાકોર મિતાબેન બા.  મું. સિપોર તા. ખેરાળુ 
૯૪૮ ,, દેસાઈ ચિભાભાઈ અ.  મું. ખાનપુર તા. પાટણ 
૯૪૯ ભલગામ ૫રા પ્રા. શાળા  મકવાણા મનુસિંહ અ.  મું. હિંમતનગર 
૯૫૦ ,, પુજારા અનુબેન રતિભાઈ  મું. મોડાસા જિ. સા.કાં. 
૯૫૧ રાણકપુર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ પ્રહલાદભાઈ કે.  મું. મોઢેરા તા. બેચરાજી 
૯૫૨ ,, પ્રજાણતિ વાલાભાઈ આર.  મું. બાસ્પા તા. સમી 
૯૫૩ ,, મકવાણા તુલસીભાઈ આ.  મું. બંધવડ તા. રાધનપુર 
૯૫૪ ,, મોરવાડીયા આસીફઈકબાલ ઉ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૯૫૫ ,, કારેટીયા પ્રવિણકુમાર લ.  મું. પાદર તા. કાંકરેજ 
૯૫૬ ,, મોદી અજીતકુમાર ક.  મું. અમદાવાદ 
૯૫૭ ,, સિસોદીયા મનહરભાઈ બે.  મું. વિજયનગર જિ. સાં.કાં. 
૯૫૮ ,, કલાસવા અશ્વીનકુમાર વી.  મું. ખલવાડા તા. ભિલોડા 
૯૫૯ ,, પ્રજાણતિ શારદાબેન કે.  મું. સાંતલપુર જિ. પાટણ 
૯૬૦ રાવળવાસ પ્રા. શાળા  ૫રમાર મણીલાલ આર.  મું. શીરવાડા તા.કાંકરેજ 
૯૬૧ રાવળવાસ પ્રા. શાળા  ૫રમાર જયેતિભાઈ કે.  મું. સંખારી જિ.પાટણ 
૯૬૨ ,, સબોસણા બાલુજી વેરસીજી  મું. ભલગામ તા. કાંકરેજ 
૯૬૩ આણંદપુરા પ્રા. શાળા  ચાંગેચા ચેનાજી પુંજાજી  મું. ખેંગારપુરા તા.કાંકરેજ 
૯૬૪ ,, પ્રજા૫તિ કાન્તિભાઈ જે.  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૬૫ ,, દરબાર નંદકુવર અમરસંગ  મું. રૂ૫પુરા તા. બેચરાજી 
૯૬૬ ,, પ્રજા૫તિ દશરથભાઈ પી.  મું. ધધાણા તા. સમી 
૯૬૭ સવપુરા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ વસંતકુમાર એમ.  મું. કેશાણી તા. ચાણસ્મા 
૯૬૮ ,, ૫ટેલ મહેશકુમાર આર.  મું. મુલસણ તા.જિ. મહેસાણા 
૯૬૯ ,, ભાંભી વિક્રમભાઈ ભુડાભાઈ  મું. ૫રોયા જિ. સા.કાં. 
૯૭૦ ખેંગારપુરા પ્રા. શાળા  વાધેલા હરિચંદ્રસિંહ નાનુભા  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૯૭૧ ,, ૫રમાર રામાભાઈ અલાભાઈ  મું. કુકરાણા તા. સમી 
૯૭૨ ,, ૫ટેલ કિર્તિભાઈ પી.  મું. અંબાસણા જિ. મહેસાણા 
૯૭૩ પાદર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ કરશનભાઈ જે.  મું. પાદર તા. કાંકરેજ 
૯૭૪ ,, દેસાઈ ગેમરભાઈ જે.  મું. ભલગામ તા. કાંકરેજ 
૯૭૫ ,, નાયી નરસુંગભાઈ કે.  મું. ભલગામ તા. કાંકરેજ 
૯૭૬ પાદર પ્રા. શાળા  ૫રમાર જયશ્રીબેન રા.  મું. આણંદ 
૯૭૭ ,, દેસાઈ રેવાબેન વ.  મું. સદાનામુવાડા તા.કાંકરેજ 
૯૭૮ ,, પંડયા જમનાબેન સો.  મું. ખેડા 
૯૭૯ ,, ૫ટેલ સુધીરભાઈ શ્રી.  મું. મણિનગર, અમદાવાદ 
૯૮૦ ,, ૫ટેલ પિન્ટુભાઈ બી.  મું. જાખેલ તા. કાંકરેજ 
૯૮૧ નેકારીયા પ્રા. શાળા  જોષી બળદેવભાઈ એલ.  મું. પાદર તા. કાંકરેજ 
૯૮૨ ,, ગુર્જર પુરૂષોતમભાઈ આર.  મું. પાદર તા. કાંકરેજ 
૯૮૩ ,, ૫ટેલ રીનાબેન અંબાલાલ  મું. બાલીસણા તા. પાટણ 
૯૮૪ ,, ૫ટેલ કરશનભાઈ એલ.  મું. વાલપુરા તા. કાંકરેજ 
૯૮૫ નેકારીયા નવા પ્રા. શાળા  જોષી બાબુભાઈ એ.  મું. શીરવાડા તા.કાંકરેજ 
૯૮૬ ,, જોષી જીવણભાઈ એલ.  મું. શીરવાડા તા.કાંકરેજ 
૯૮૭ ,, ૫ટેલ મનીષભાઈ આર.  મું. લાડોલ તા. વિજપુર 
૯૮૮ ઈન્દ્રમાણા પ્રા. શાળા  જોષી કેશવલાલ એ.  મું. ઝાલમોર તા.કાંકરેજ 
૯૮૯ ,, ઝાલા અંદરસિંહ વાલસિંહ  મું. રૂ૫પુરા તા. બેચરાજી 
૯૯૦ ,, પ્રજા૫તિ મેધાભાઈ વાલાભાઈ  મું. સરીયદ તા. પાટણ 
૯૯૧ ઈન્દ્રમાણા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ મુકેશભાઈ ગણ૫તભાઈ  મું. વ્યાસપાલડી તા. માણસા 
૯૯૨ ,, ઠાકોર જયંતિજી ભેમાજી  મું. મનવરપુરા તા. સમી 
૯૯૩ ,, પેટેલ ચંદિ્રકાબેન ગોકળદાસ  મું. ફલુ તા. વિજાપુર 
૯૯૪ ,, ૫ટેલ કુસુમબેન જયંતિલાલ  મું. કાંકણોલ તા.હિંમતનગર 
૯૯૫ ,, ૫ટેલ ગોવિંભાઈ પી.  મું. મણીયારી તા. ચાણસ્મા 
૯૯૬ ,, ૫ટેલ ભાવનાબેન ભગવાનદાસ  મું. ઉંઝા જિ. મહેસાણા 
૯૯૭ ,, ૫ટેલ વિપ્લેશકુમાર પી.  મું. ગુંદિયા તા. તલોદ 
૯૯૮ ,, સોલંકી ઉતમભાઈ એન.  મું. ટાંકોદી તા. ચાણસ્મા 
૯૯૯ ઈન્દ્રમાણા ૫રા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ કેતનકુમાર હસમુખભાઈ  મું. હિંમતનગર 
૧૦૦૦ ,, ચૌધરી જગુભાઈ હેમરાજભાઈ  મું. બળાદ તા. ખેરાળુ 
૧૦૦૧ ,, ૫ટેલ ફાલ્ગનીબેન કનુભાઈ  મું. મોડાસા જિ. સા.કાં. 
૧૦૦૨ નાળા વિસ્તાર ઈન્દ્રમાણા પ્રા. શાળા  કુરીયા રાકેશ સોમાલાલ  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૦૩ ,, ઠાકોર મહેશકુમાર દશરથજી  મું. કેલીસણા તા. વિજાપુર 
૧૦૦૪ ,, ચૌધરી વીરમભાઈ વાલાભાઈ  મું. દુધારામપુરા તા. પાટણ 
૧૦૦૫ કાકર પ્રા. શાળા  શિએચા જગમાલજી ડી.  મું. પાદરડી તા. કાંકરેજ 
૧૦૦૬ કાકર પ્રા. શાળા  લેઉઆ ચંદિ્રકાબેન જી.  મું. ખેરવાડા તા. વિસનગર 
૧૦૦૭ ,, ૫ટેલ અરવિંદકુમાર એન.  મું. સંખારી જિ.પાટણ 
૧૦૦૮ ,, શ્રીમાળી રમીલાબેન આર.  મું. રાનેર તા. કાંકરેજ 
૧૦૦૯ ,, શ્રીમાળી કમલેશ કુમાર ડી.  મું. ચવેલી તા. ચાણસ્મા 
૧૦૧૦ ,, પંચાલ કપિલાબેન સી.  મું. વારાહી તા. રાધનપુર 
૧૦૧૧ ,, ઝાલા અમરસિંહ આર.  મું. પાલોદર તા.જિ. મહેસાણા 
૧૦૧૨ ,, ૫રમાર નર્મદાબેન બી.  મું. વાગડોદ તા.જિ. પાટણ 
૧૦૧૩ ,, ૫રમાર મહેન્દ્રભાઈ આર.  મું. લાલપુર તા. સિઘ્ધપુર 
૧૦૧૪ ક્ષેત્રવાસ કાકર પ્રા. શાળા  ગજજર જયંતિભાઈ એસ.  મું. મૈડકોલ તા. કાંકરેજ 
૧૦૧૫ ,, ૫ટેલ પો૫ટભાઈ એલ.  મું. પ્રતા૫નગર તા. બેચરાજી 
૧૦૧૬ ,, ૫ટેલ જિગ્નેશકુમાર જોઈતારામ  મું. વિસનગર 
૧૦૧૭ ધુડાનગર કાકર પ્રા. શાળા  ૫રમાર ચંદ્રકાન્ત બી.  મું. વડનગર 
૧૦૧૮ ,, ૫રમાર સવિતાબેન નાનાલાલ  મું. બલોચપુર જિ. હિંમતનગર 
૧૦૧૯ ,, ૫ટેલ ભરતકુમાર એલ.  મું. તલોદ 
૧૦૨૦ ,, ૫ટેલ સરસ્વતીબેન વિઠલબેન  મું. બેચરાજી જિ. મહેસાણા 
૧૦૨૧ ધુડાનગર કાકર પ્રા. શાળા  ચૌહાણ ગિરીશકુમાર ધુડાભાઈ  મું. હડીયોલ જિ. હિંમતનગર 
૧૦૨૨ બોરીયા કાકર પ્રા. શાળા  દેસાઈ સરતાનભાઈ પીરાભાઈ  મું. વડા તા. કાંકરેજ 
૧૦૨૩ ,, ૫રમાર રેખાબેન કેશવલાલ  મું. બાલીસણા તા. પાટણ 
૧૦૨૪ ,, ૫ટેલ ૫રેશકુમાર શાંતિલાલ  મું. કટોસણ ધનપુરા 
૧૦૨૫ નેકોઈ પ્રા. શાળા  જોષી અશોક હરગોવનદાસ  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૨૬ ,, ૫ટેલ રાજાભાઈ હેમાભાઈ  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૦૨૭ ,, ૫ટેલ શિલ્પાબેન કચરાભાઈ  મું. મહેસાણા 
૧૦૨૮ મૈડકોલ પ્રા. શાળા  મકવાણા ગોવાજી મોબતાજી  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૨૯ ,, ૫ટેલ શંકરભાઈ ધુડાભાઈ  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૦૩૦ ,, ૫ટેલ બીનાબેન બી.  મું. બાલીસણા તા. પાટણ 
૧૦૩૧ ,, બ્રહ્માભણ્ જયપ્રકાશ કે.  મું. દેત્રોજ જિ. અમદાવાદ 
૧૦૩૨ ,, ૫ટેલ જિજ્ઞોબન બી.  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૧૦૩૩ ,, રાઠોડ નિતીનકુમાર ભેમજીભાઈ  મું. ધોળકા જિ. અમદાવાદ 
૧૦૩૪ ,, મીર હકાભાઈ ફકીરભાઈ  મું. રાજપુર તા. કાંકરેજ 
૧૦૩૫ ,, બારોટ કાનલબેન કે.  મું. ફીચાલ તા. પાટણ 
૧૦૩૬ મૈડકોલ પ્રા. શાળા  ૫ટેલ જગમાલભાઈ ભેમાભાઈ  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૦૩૭ તાણા પે. કેન્દ્રશાળા  ગરાછ જયંતિભાઈ કે.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૩૮ ,, ઠકકર વિમળાબેન ડી.  મું. શિહોરી તા. કાંકરેજ 
૧૦૩૯ ,, રાવલ ગોવિંદભાઈ એસ.  મું. અંબાલા તા. ચાણસ્મા 
૧૦૪૦ ,, રાવલ ઈન્દીરાબેન આઈ.  મું. રણુજ જિ. પાટણ 
૧૦૪૧ ,, રાવલ અલકાબેન એ.  મું. ઈન્દ્રમાણા તા.કાંકરેજ 
૧૦૪૨ ,, ૫ટેલ સુમીત્રાબેન સી.  મું. મોતીપુરા તા. વિજાપુર 
૧૦૪૩ ,, દેસાઈ વિઠલભાઈ એચ.  મું. જાસનવાડા તા. ભાભર 
૧૦૪૪ ,, જોષી ભેમાભાઈ બી.  મું. બંધવડ તા. રાધનપુર 
૧૦૪૫ શાતિંનગર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ વિમળાબેન કે.  મું. મણુંદ જિ. પાટણ 
૧૦૪૬ ,, ભાવસાર ભારતીબેન અમૃતલાલ  મું. ધીણોજ તા. ચાણસ્મા 
૧૦૪૭ ,, ૫ટેલ રસીલાબેન શંકરલાલ  મું. બાલીસણા તા. પાટણ 
૧૦૪૮ ,, ૫ટેલ ભરતભાઈ ડી.  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૧૦૪૯ ,, સનેસડીયા વીરજીભાઈ જીવાભાઈ  મું. ઈસરવા તા. કાંકરેજ 
૧૦૫૦ ,, ૫ટેલ મંજુલાબેન મોરારભાઈ  મું. સરસાવ તા. ચાણસ્મા 
૧૦૫૧ શાતિંનગર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ જસ્મીનાબેન ડી.  મું. ખારાધરવા તા. ચાણસ્મા 
૧૦૫૨ કર્ણાવતીનગર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ કોકીલાબેન આર.  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૧૦૫૩ ,, ૫ટેલ મંજુલાબેન ગણેશભાઈ  મું. વાલમ તા. વિસનગર 
૧૦૫૪ તેરવાડીયાસોઢા પ્રા. શાળા  શાહ સંજયકુમાર બી.  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૧૦૫૫ ,, પ્રજા૫તિ સોમાભાઈ કેશરાભાઈ  મું. વરસડા તા. કાંકરેજ 
૧૦૫૬ ,, જોષી યોગેશકુમાર એમ.  મું. તાણા તા. કાંકરેજ 
૧૦૫૭ રૂની પ્રા. શાળા  નાયી અમૃતલાલ ડી.  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૦૫૮ ,, હરીજન સબુરભાઈ એન.  મું. કાતરા તા. હારીજ 
૧૦૫૯ ,, હાલાણી નિરંજનકુમાર ડી.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૬૦ ,, ઠાકોર નારણભાઈ ગંભીરભાઈ  મું. અરજણસર તા. રાધનપુર 
૧૦૬૧ નાના જામપુર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ વીરાભાઈ ઈશ્વરભાઈ  મું. તાણા તા. કાંકરેજ 
૧૦૬૨ ,, ૫ટેલ જયંતિલાલ મફતલાલ  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૧૦૬૩ ,, પંજા૫તિ શાન્તીલાલ મગનલાલ  મું. છડીયારડા જિ. મહેસાણા 
૧૦૬૪ ,, ૫ટલ પો૫ટભાઈ આર.  મું. ડેડાણા તા. બેચરાજી 
૧૦૬૫ ,, ઠકકર દિનેશભાઈ એ.  મું. તેરવાડા તા. કાંકરેજ 
૧૦૬૬ નાના જામપુર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ વિજયકુમાર બી.  મું. નાગલપુર, મહેસાણા 
૧૦૬૭ ,, ઓઝા શિલ્પોબન આર.  મું. પાટણ 
૧૦૬૮ આંબાવાડી પ્રા. શાળા  કાનાબાર જગદીશભાઈ કે.  મું. રૂવેલ તા. કાંકરેજ 
૧૦૬૯ ,, ચોધરી ભાવાભાઈ સોમાભાઈ  મું. કાતરા તા. હારીજ 
૧૦૭૦ ,, વજાપુરા દશરથભાઈ ડી.  મું. નાથપુરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૭૧ થરા-૧ પે. કેન્દ્રશાળા  પંચાલ સોમાભાઈ ધરમશીભાઈ  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૭૨ ,, શાહ અજીતકુમાર એલ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૭૩ ,, ૫ટેલ રસિકલાલ સોમદાસ  મું. નારદીપુર તા. કલોલ 
૧૦૭૪ ,, ત્રિવેદી કનૈયાલાલ પુનમચંદ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૧૦૭૫ ,, ૫ટણી નૈયાલાલ એ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૭૬ ,, જોષી મંજુલાબેન મોહનલાલ  મું. ખોડા તા.કાંકરેજ 
૧૦૭૭ ,, જોષી બાબુલાલ એ.  મું. શીરવાડા તા.કાંકરેજ 
૧૦૭૮ ,, સોલંકી મધુબેન શંકરલાલ  મું. અમદાવાદ 
૧૦૭૯ ,, પ્રજાતતિ જયંતિલાલ એમ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૮૦ ,, ઠકકર ભારતીબેન નારણદાસ  મું. હારીજ જિ. પાટણ 
૧૦૮૧ થરા-૧ પે. કેન્દ્રશાળા  ૫ટેલ શુશીલાબેન શંભુલાલ  મું. જિતોડા તા. ચાણસ્મા 
૧૦૮૨ ,, ચૌધરી હીરાબેન ભાવાભાઈ  મું. કાતરા તા. હારીજ 
૧૦૮૩ ,, ઠાકોર પ્રધાનજી જવાનજી  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૮૪ થરા-ર પે. કેન્દ્રશાળા  બોરોટ મહાદેવભાઈ ડી.  મું. ઈન્દ્રમાણા તા.કાંકરેજ 
૧૦૮૫ ,, અખાણી કલાવતીબેન જ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૮૬ ,, ૫ટેલ ગોમતીબેન ઈ.  મું. તાણા તા. કાંકરેજ 
૧૦૮૭ ,, ૫ટેલ પાર્વતીબેન યુ.  મું. કામલી તા. ઉંઝા 
૧૦૮૮ ,, ૫ટેલ શારદાબેન બ.  મું. મણુંદ જિ. પાટણ 
૧૦૮૯ ,, ૫રમાર અમૃતલાલ રૂ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૯૦ ,, આચાર્ય પ્રહલાદભાઈ લા.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૯૧ ,, જોષી વિરભણભાઈ કે.  મું. શીરવાડા તા.કાંકરેજ 
૧૦૯૨ ,, ધાંધોળ સુંડાભાઈ ના.  મું. કુડવા 
૧૦૯૩ ,, પંચાલ પો૫ટલાલ ડા.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૯૪ ,, ઠકકર કુલદી૫ પ્ર.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૯૫ ,, શાહ શર્મિષ્ઠાબેન મુ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૯૬ થરા-ર પે. કેન્દ્રશાળા  જોષી જગદીશ બ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૯૭ ,, ૫ટેલ અશ્વીન ભી.  મું. વ્યાસપાલડી તા. માણસા 
૧૦૯૮ ,, ૫ટેલ રમેશભાઈ ના.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૦૯૯ ,, કાસુંદરા મહેશભાઈ પ્ર.  મું. વિરપુર 
૧૧૦૦ ,, ૫ટેલ જીગ્નેશ ના.  મું. જાખોરા તા. ગાંધીનગર 
૧૧૦૧ ,, સોલંકી ૫રીમલ ખે.  મું. લાડોલ તા. વિજપુર 
૧૧૦૨ ,, સોલંકી દક્ષાબેન તુ.  મું. લાડોલ તા. વિજપુર 
૧૧૦૩ ,, દેસાઈ ચહેરાભાઈ ન.  મું. જાખેલ તા. કાંકરેજ 
૧૧૦૪ ૫ટેલવાસ પ્રા. શાળા  ત્રિવેદી હસમુખલાલ કે.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૦૫ ,, ૫ટેલ જસવંતીબેન કે.  મું. વાલમ તા. વિસનગર 
૧૧૦૬ ,, ત્રિવેદી મંજુલાબેન હરીશંકર  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૦૭ ,, જોષી મિનાક્ષીબેન ભાનુપ્રસાદ  મું. સિઘ્ધપુર જિ.પાટણ 
૧૧૦૮ ,, ૫ટેલ શ્રલેષભાઈ કે.  મું. ખારાધરવા તા. ચાણસ્મા 
૧૧૦૯ ,, ઠકકર રક્ષાબેન ભાઈલાલભાઈ  મું. વરાણા તા. સમી 
૧૧૧૦ રોહિતનગર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ હસુમતીબેન ના.  મું. વાલમ તા. વિસનગર 
૧૧૧૧ રોહિતનગર પ્રા. શાળા  ગરાછ મનોજકુમાર જ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૧૨ ,, ૫ટેલ કૈલાશબેન વ.  મું. બાલીસણા તા. પાટણ 
૧૧૧૩ ,, ચમાર બાલાભાઈ એન.  મું. વારેડા તા. પાટણ 
૧૧૧૪ બામણવાસ પ્રા. શાળા  ૫ટેલ જયોત્સનાબેન ભા.  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૧૧૧૫ ,, શાહ કોકીલાબેન બી.  મું. રવીયાણા તા. કાંકરેજ 
૧૧૧૬ ,, શાહ જસવેતલાલ આર.  મું. રવીયાણા તા. કાંકરેજ 
૧૧૧૭ આંબલીવાસ પ્રા. શાળા  ઠાકરડા મદારજી જી.  મું. માસા તા. હારીજ 
૧૧૧૮ ,, પ્રજા૫તિ મહેશકુમાર જ.  મું. દેલમાલ તા. ચાણસ્મા 
૧૧૧૯ ,, ૫ટેલ ૫રેશકુમાર મા.  મું. રાંચરડા તા. કલોલ 
૧૧૨૦ ધાંધોસવાસ-૧ પ્રા. શાળા  શ્રીમાળી જેઠાલાલ મોહનદાસ  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૨૧ ,, ૫ટેલ પ્રવીણકુમાર આર.  મું. વિશોળ તા. ઉંઝા 
૧૧૨૨ ,, ઠાકોર માનસુંગજી કેશાજી  મું. કાકરાળા તા. કાંકરેજ 
૧૧૨૩ ધાંધોસવાસ-ર પ્રા. શાળા  ત્રિવેદી રમેશકુમાર ઓ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૨૪ ,, ઠાકોર પો૫ટજી ભુદરજી  મું. અસાલડી તા. હારીજ 
૧૧૨૫ ,, જોષી રક્ષાબેન મગનભાઈ  મું. તાણા તા. કાંકરેજ 
૧૧૨૬ વડા પે. કેન્દ્ર શાળા  ઝાલા પ્રેમિલાબેન ના.  મું. વડા તા. કાંકરેજ 
૧૧૨૭ ,, ઠાકોર બાબુજી ડી.  મું. માસા તા. હારીજ 
૧૧૨૮ ,, ૫ટેલ વસંતીબેન જ.  મું. ઉમતા તા. વિસનગર 
૧૧૨૯ ,, મોદી રશ્મીબેન ર.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૩૦ ,, અમીન ઉર્વશીબેન ર.  મું. મણુંદ જિ. પાટણ 
૧૧૩૧ ,, ૫ટેલ અશોકભાઈ એસ.  મું. વાધેલ તા. સમી 
૧૧૩૨ ,, ૫ટેલ ૫દમાબેન એમ.  મું. વાલમ તા. વિસનગર 
૧૧૩૩ ,, સુથાર ધર્મિષ્ઠાબેન એમ.  મું. અમદાવાદ 
૧૧૩૪ ,, જોષી પ્રદિ૫કુમાર બી.  મું. ચીમનગડ તા. કાંકરેજ 
૧૧૩૫ ,, ઠાકોર કાન્તીજી સી.  મું. મલારપુરા તા. પાટણ 
૧૧૩૬ ,, પંચાલ રતીલાલ પી.  મું. ધધાણા તા. સમી 
૧૧૩૭ ,, જયસ્વાલ ગિરીશકુમાર પી.  મું. સદાતપુર જી. સા.કાં. 
૧૧૩૮ ,, ૫રમાર જયંતિભાઈ એ.  મું. માનપુર 
૧૧૩૯ ખાનપુરાવાસ પ્રા. શાળા  ઠાકોર હેમચંદજી શીવાજી  મું. ગણેશપુરા તા. હારીજ 
૧૧૪૦ ,, મકવાણા ચતુરભાઈ નેમાભાઈ  મું. વડા તા. કાંકરેજ 
૧૧૪૧ ખાનપુરાવાસ પ્રા. શાળા  પંચાલ રમેશભાઈ હરીભાઈ  મું. ધધાણા તા. સમી 
૧૧૪૨ ,, દરજી પ્રકાશભાઈ ઈશ્વરભાઈ  મું. ગંગોટ જિ. પાટણ 
૧૧૪૩ ,, દવે શૈલેષભાઈ મેવાભાઈ  મું. વડા તા. કાંકરેજ 
૧૧૪૪ ,, જોષી રેખાબેન શંકરલાલ  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૪૫ ,, ૫ટેલ કૃપાબેન શિવાભાઈ  મું. મંડાલી તા. ગાંધીનગર 
૧૧૪૬ ,, જોષી પ્રફુલકુમાર બી.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૪૭ .ઢટોસણ પ્રા. શાળા  રાજપુત ફોજદારસિંહ જે.  મું. ચમનપુરા, અમદાવાદ 
૧૧૪૮ ,, દેસાઈ કાલાભાઈ જેણાભાઈ  મું. ચચાસણા તા. ભાભર 
૧૧૪૯ ,, ૫ટેલ વિમળાબેન રેવાભાઈ  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૧૧૫૦ ,, અલગોતર કિરીટકુમાર ગ.  મું. ધોળકા જિ. અમદાવાદ 
૧૧૫૧ કલ્યાણીપાટી પ્રા. શાળા  માધુ પ્રવિણકુમાર ચુનીલાલ  મું. પાદર તા. કાંકરેજ 
૧૧૫૨ ,, પ્રજાતતિ બાબુભાઈ ધુળાભાઈ  મું. અબાસણા તા. વિજાપુર 
૧૧૫૩ ,, પંચાલ ઇશ્વરભાઈ સોમાભાઈ  મું. રતનગઢ તા. કાંકરેજ 
૧૧૫૪ અટુંબીયાવાસ પ્રા. શાળા  ધાંચી સુરેશકુમાર પી.  મું. રણુજ જિ. પાટણ 
૧૧૫૫ ,, ૫ટેલ સંગીતાબેન મ.  મું. ઝીલીયાવાસણા તા. પાટણ 
૧૧૫૬ અટુંબીયાવાસ પ્રા. શાળા  જોષી મધુબેન મ.  મું. શિહોરી તા. કાંકરેજ 
૧૧૫૭ વડા૫રા પ્રા. શાળા  બારોટ બાબુભાઈ ભલાભાઈ  મું. માંડવી તા. સમી 
૧૧૫૮ ,, ૫ટેલ રીટાબેન શંકરલાલ  મું. કનોડા તા. બેચરાજી 
૧૧૫૯ ,, દેસાઈ ભગવતીબેન કે.  મું. ખોડલા તા. કાંકરેજ 
૧૧૬૦ ,, ૫ટેલ ૫રાગભાઈ દે.  મું. સલીમગઢ તા. કાંકરેજ 
૧૧૬૧ સા૫રિયાવાસ પ્રા. શાળા  ચૌહાણ નવીનચંદ્ર ગો.  મું. રણુજ જિ. પાટણ 
૧૧૬૨ ,, વાળંદ દશરથભાઈ જે.  મું. કાલરી તા. બેચરાજી 
૧૧૬૩ ,, સોલંકી ભીખુભાઈ કીર્તિસિંહ  મું. દેત્રોજ જિ. અમદાવાદ 
૧૧૬૪ બેણાવાસ પ્રા. શાળા  ૫ટેલ અનીલભાઈ મણીલાલ  મું. રણુજ જિ. પાટણ 
૧૧૬૫ ,, ૫ટેલ વાડીલાલ ખેમચંદભાઈ  મું. વાલમ તા. વિસનગર 
૧૧૬૬ ,, જોષી રમેશભાઈ વીણાભાઈ  મું. નાણા તા. હારીજ 
૧૧૬૭ ,, ૫રમાર કનુભાઈ મણાભાઈ  મું. આમલુન તા. કાંકરેજ 
૧૧૬૮ તેરવાડીયાવાસ પ્રા. શાળા  ઠાકોર ખોડાજી મણાજી  મું. દાદર તા. સમી 
૧૧૬૯ ,, મકવાણા સુબાજી લેરાજી  મું. દુગા્રાસણ તા. કાંકરેજ 
૧૧૭૦ ,, દેસાઈ રમેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ  મું. દીગડી તા. પાટણ 
૧૧૭૧ ખાખલેચાવાસ પ્રા. શાળા  ૫ટેલ ત્રિભોવનદાસ વાલદાસ  મું. રણેલા તા. બેચરાજી 
૧૧૭૨ ,, શાહ રેમશભાઈ ડાહયાભાઈ  મું. સોનાસણ તા. પ્રાંતિજ 
૧૧૭૩ બલોચપુર પ્રા. શાળા  ઠકકર ધીરજલાલ ગોવિંદરામ  મું. દાદર તા. સમી 
૧૧૭૪ ,, ૫ટેલ કિરીટ જોઈતારામ  મું. સંખારી જિ.પાટણ 
૧૧૭૫ ,, સોલંકી રાજેન્દ્રસિંહ બચુભા  મું. બલોચપુર તા. કાંકરેજ 
૧૧૭૬ ,, ૫રમાર કિશનભાઈ એમ.  મું. કુરેજા તા. હારીજ 
૧૧૭૭ ,, ૫રમાર ભગવતીબેન બી.  મું. કુરેજા તા. હારીજ 
૧૧૭૮ ,, ગણાત્રા બિપીનકુમાર ગંગારામ  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૭૯ ,, મહેતા રામચંદ્ર ગુણવંતરાય  મું. વાવ જિ. બનાસકાંઠા 
૧૧૮૦ ,, ડામોર રાજેશ સબુજી  મું. પાડલા તા. વિજયનગર 
૧૧૮૧ ,, નાઈ ધુડાભાઈ સી.  મું. કાકર તા. કાંકરેજ 
૧૧૮૨ ક્ષેત્રવાસ વડા પ્રા. શાળા  શાહ કિર્તિલાલ અ.  મું. વડા તા. કાંકરેજ 
૧૧૮૩ ,, ૫ટેલ બાબુભાઈ એન.  મું. બાલીસણા તા. પાટણ 
૧૧૮૪ ,, ભટેસરીયા બચુભા એ.  મું. શિહોરી તા. કાંકરેજ 
૧૧૮૫ ,, મકવાણા વેનાજી પ્રતા૫જી  મું. કાકર તા. કાંકરેજ 
૧૧૮૬ ક્ષેત્રવાસ વડા પ્રા. શાળા  ૫ટેલ શિલ્પાબેન એમ  મું. અંબાલા તા. બેચરાજી 
૧૧૮૭ ,, ૫ટેલ ધનશ્યામભાઈ એસ.  મું. ડાંગરવા તા. દેત્રોજ 
૧૧૮૮ ,, જોષી લાલજીભાઈ ડી.  મું. જેસંગપુરા તા. પાટણ 
૧૧૮૯ ,, ૫ટેલ અલકાબેન જે.  મું. ભાવસોર તા. વિજાપુર 
૧૧૯૦ ગોળા પાદર પ્રા. શાળા  વણકર અમીચંદભાઈ બી.  મું. સોનાસણ તા. પ્રાંતિજ 
૧૧૯૧ ,, વણકર મીનાબેન કે.  મું. બેરણા તા. હિંમતનગર 
૧૧૯૨ અધગામ પે. કેન્દ્ર શાળા  ૫ટેલ વાધાભાઈ આર.  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૧૯૩ ,, ૫ટેલ જસુમતીબેન એમ.  મું. વાલમ તા. વિસનગર 
૧૧૯૪ ,, ૫ટેલ કરમણભાઈ આર.  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૧૯૫ ,, પ્રજા૫તિ મનસુખભાઈ આર.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૯૬ ,, પ્રજા૫તિ ભાવાભાઈ એન.  મું. ધધાણા તા. સમી 
૧૧૯૭ ,, ૫ટેલ મનીષાબેન એસ.  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ 
૧૧૯૮ ,, ૫ટેલ હેમરાજ એન.  મું. ધનેરા તા. કાંકરેજ 
૧૧૯૯ ,, સ્વામી જગદીશગીરી એસ.  મું. ચાંગા તા. કાંકરેજ 
૧૨૦૦ કાનજીનગર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ શંકરભાઈ એન.  મું. મણુંદ જિ. પાટણ 
૧૨૦૧ કાનજીનગર પ્રા. શાળા  શિરવાડીયા રમેશકુમર આઈ.  થરા તા. કાંકરેજ 
૧૨૦૨ ,, નાયી રમેશકુમાર ખેતાભાઈ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૧૨૦૩ ,, મકવાણા વાધાજી સવધનજી  મું. કુડવા તા. કાંકરેજ 
૧૨૦૪ મોતીસર પ્રા. શાળા  ધાંધોળ જેસંગભાઈ કે.  મું. કુડવા તા. કાંકરેજ 
૧૨૦૫ ,, સોલંકી ફતેસિંહ ભવાનસિંહ  મું. સુજાણપુરા તા. બેચરાજી 
૧૨૦૬ ,, કાણોતરા વિરભણભાઈ એમ.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૨૦૭ ભાવનગર પ્રા. શાળા  નાયી રામજીભાઈ ખેતાભાઈ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૧૨૦૮ ,, મુલાણી દિનેશકુમાર હી.  મું. શિરવાડા તા. કાંકરેજ 
૧૨૦૯ ,, પ્રજા૫તિ ધીરૂભાઈ રણછોડભાઈ  મું. અંબાસણા જિ. મહેસાણા 
૧૨૧૦ ,, પ્રજા૫તિ વકતાભાઈ જીવણભાઈ  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૨૧૧ ,, સુથાર નિલમબેન વી.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૨૧૨ ,, મહેરીયા જીવતલાલ ગો.  મું. આણંદનગર તા. કાંકરેજ 
૧૨૧૩ હમીરપુરા પ્રા. શાળા  ઠાકોર દશરથજી ગેમરજી  મું. ફતેપુરા તા. કાંકરેજ 
૧૨૧૪ ,, ચાવડા ઈશ્વરલાલ મો.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૨૧૫ સદુજીવાસ પ્રા. શાળા  સોલંકી જવાનજી વેલાજી  મું. કાલરી તા. બેચરાજી 
૧૨૧૬ સદુજીવાસ પ્રા. શાળા  ગાંધી કીરીટકુમાર જે.  મું. થરા તા. કાંકરેજ 
૧૨૧૭ વજેગઢ પ્રા. શાળા  જોષી દેવચંદભાઈ પ્રભુરામ  મું. ઉણ તા. કાંકરેજ 
૧૨૧૮ ,, ૫ટેલ હંસાબેન આર.  મું. આદિવાડા તા. બેચરાજી 
૧૨૧૯ ,, ડભાળા અંબારામભાઈ ખે.  મું. શિહોરી તા. કાંકરેજ 
૧૨૨૦ ,, ૫ટેલ જયંતીભાઈ દ.  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૨૨૧ ધનાસરી પ્રા. શાળા  ૫ટેલ ભીખાભાઈ કુ.  મું. વસઈપુરા તા. ચાણસ્મા 
૧૨૨૨ ,, ઝાલા હીરાજી ગંભીરજી  મું. શિણી તા. ચાણસ્મા 
૧૨૨૩ ,, ૫ટેલ દશરથભાઈ આર.  મું. ખોરસમ તા. ચાણસ્મા 
૧૨૨૪ ૫શુઉછેર કેન્દ્ર પ્રા. શાળા  ૫ટેલ બાબુભાઈ ના.  મું. સલીમગઢ તા. કાંકરેજ 
૧૨૨૫ ,, વાધેલા અજમલસિંહ પ્ર.  અખારીયા તા. કાંકરેજ 
૧૨૨૬ ચાંગા પ્રા. શાળા  ખરસાણ નાગજીભાઈ જે.  મું. ચાંગા તા. કાંકરેજ 
૧૨૨૭ ,, સ્વામી સવગર જેરામગર  મું. ચાંગા તા. કાંકરેજ 
૧૨૨૮ ,, ૫ટેલ દીનેશભાઈ બી.  મું. નોરતા તા. પાટણ 
૧૨૨૯ ,, ૫ટેલ ઈશ્વરભાઈ દઝાભાઈ  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૨૩૦ ,, ૫ટેલ હરદાસભાઈ કે.  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૨૩૧ ચાંગા પ્રા. શાળા  જોષી કરશકનભાઈ એ.  મું. શિરવાડા તા. કાંકરેજ 
૧૨૩૨ ,, જોષી જયંતિભાઈ એન.  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૨૩૩ ,, ૫ટેલ જેસુંગભાઈ આઈ.  મું. અધગામ તા. કાંકરેજ 
૧૨૩૪ ,, ૫ટેલ દક્ષાબેન પ્રભુદાસ  મું. રણુજ જિ. પાટણ 
૧૨૩૫ ,, પંચાલ મમતાબેન બી.  મું. રોડા તા. હારીજ 
૧૨૩૬ ,, ૫રમાર સવજીભાઈ કા.  મું. જાખેલ તા. કાંકરેજ 
૧૨૩૭ ,, ૫ટેલ પાર્વતીબેન પો.  મું. સંડેર તા.જિ. પાટણ