×

શાળાઓની વિગત

અં. નં. શાળા/કોલેજ નું નામ ગામનું નામ 
ઓગડ વિધા મંદિર  થરા 
વિનય વિધા મંદિર  થરા 
આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ  થરા 
એમ વી વાલાણી  શિહોરી 
અભિનવ ઉ બુ વિધાલય  રાનેર 
હાઈસ્કુલ  ખીમાણા 
એ આર દેસાઈ ઉ બુ  બુકોલી 
ગાયત્રી વિધા મંદિર  કંબોઈ 
સરસ્વતી વિધાલય  તાંણા 
૧૦ સાસું વહું ઉ બું  રાજપુર 
૧૧ હાઈસ્કુલ  મો .જામપુર 
૧૨ આર્દશ વિધાલય  વરસડા 
૧૩ કન્યા વિધાલય  થરા 
૧૪ ચાંગા માઘ્યમિક  ચાંગા 
૧૫ એ કોઠારી  તેરવાડા 
૧૬ શી વી શાહ હાઈસ્કુલ  વડા 
૧૭ કુમ કુમ વિધાલય  ઉણ 
૧૮ એસ એમ હસાણી વિધાલય  આકોલી 
૧૯ માઘ્યમિક શાળા  ડુંગરાસણ 
૨૦ ઉ બું વિધાલય  માંડલા 
૨૧ વિનય વિધા મંદિર  નાથપુરા 
૨૨ વિનય વિધા  ખોડા 
૨૩ માઘ્યમિક હાઈસ્કુલ  ચેખલા