×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનુ સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી કાંકરેજ , મુ.શિહોરી તા.કાંકરેજ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી વિ.અ.ખેતીવાડી
ફોન નંબર ૦ર૭૪૪રર૦૮૫૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી.એલ.એમ.ચૌધરી  વિ.અ.શિહોરી  ૦ર૭૪૪રર૦૮૫૩  - ૯૯૦૯૭૫ર૬૬૬  -
શ્રી.બી.એચ.પ્રજા૫તી  વિ.અ.થરા  - - ૯૭ર૬૧ર૮૦૦૫  -