×

પાક અંગેની માહિતી

વર્ષ-૨૦૦૮-૨૦૦૯

ખરીફ પાક

અં.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન   (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન હેકટર  દીઠ (કિ.ગ્રામ) 
હા.બાજરી  ૧૧૦૦૦ ૨૨૦૦૦ ૨૦૦૦
મગ  ૩૦૦૦ ૧૮૦૦ ૬૦૦
અડદ  ૯૦૦ ૪૯૫ ૫૫૦
ગુવાર  ૧૮૦૦ ૧૩૫૦ ૭૫૦
મઠ  ૪૮૦ ૩૩૬ ૭૦૦
તલ  ૫૮૦૦ ૪૩૫૦ ૭૫૦
દિવેલા  ૯૦૦૦ ૨૨૦૫૦ ૨૪૫૦
હા.કપાસ  ૧૩૦૦૦ ૨૮૬૦૦ ૨૨૦૦
શાકભાજી  ૧૩૫૦ ૧૬૨૦ ૧૨૦૦
૧૦ ધાસચારો  ૧૨૦૦૦ ૧૬૨૦૦ ૧૩૫૦
૧૧ ચોળા  ૮૫૦ ૬૩૭૫ ૭૫૦
૧૨ દેશી કપાસ  ૧૬૦૦ ૧૭૦૦ ૧૦૦૦

વર્ષ-૨૦૦૮-૨૦૦૯

રવિ પાક

અં.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન   (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન હેકટર  દીઠ (કિ.ગ્રામ) 
ધઉ  ૯૫૦૦ ૨૯૯૨૫ ૩૧૫૦
રાઈ  ૨૫૦૦૦ ૪૫૫૦૦ ૧૭૦૦
ચણા  ૨૫ ૧૭૫૦૦ ૭૦૦
જીરૂ  ૭૫૦૦ ૬૦૦૦ ૮૦૦
ઈસબગુલ  ૨૦૦ ૧૪૦ ૭૦૦
બટાટા  ૩૦૦ ૬૯૦૦ ૨૩૦૦૦
ઉ.બાજરી  ૧૨૦૦૦ ૨૮૨૦૦ ૨૩૫૦
મગ  ૩૦૦ ૧૮૦ ૬૦૦
ધાસચારો  ૫૦૦૦ ૬૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦
૧૦ શાકભાજી  ૮૫૦ ૮૫૦૦ ૧૦૦૦૦