×
મહેસૂલ શાખા

વરસાદના આંકડા

વર્ષ- ૨૦૦૭

કાંકરેજ તાલુકો

અં. નં. વષૅ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી.
૧૯૯૨ ૨૯ ૬૦૧
૧૯૯૩ ૧૫ ૭૩૩
૧૯૯૪ ૫૦ ૬૬૦
૧૯૯૫ ૨૨ ૩૬૮
૧૯૯૬ ૨૧ ૩૩૭
૧૯૯૭ ૨૭ ૬૮૬
૧૯૯૮ ૨૩ ૬૪૨
૧૯૯૯ ૧૭ ૧૪૨
૨૦૦૦ ૧૨ ૨૮૦
૧૦ ૨૦૦૧ ૨૭ ૪૪૯
૧૧ ૨૦૦૨ ૧૫ ૧૫૭
૧૨ ૨૦૦૩ ૩૦ ૬૬૬
૧૩ ૨૦૦૪ ૧૫૪
૧૪ ૨૦૦૫ ૨૮ ૫૨૩
૧૫ ૨૦૦૬ ૪૪ ૧૩૪૬
૧૬ ૨૦૦૭ ૨૬ ૬૩૨