×

પંચાયતનું સરનામું

સરનામુ : તાલુકા પંચાયત કચેરી, કાંકરેજ(શીહોરીપોલીસ સ્ટેશનની પાછળમું.પો.શિહોરી, તા.કાંકરેજ, જી.બ.કાં.

ફોન નંબર : ૨૭૪૭૨૩૩૭૨૩

ફેકસ નંબર : ૨૭૪૭૨૩૩૭૨૩