×
પંચાયત શાખા

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામ પંચાયત શાખા
શાખાનુ સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી કાંકરેજ , મુ.શિહોરી તા.કાંકરેજ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી વિસ્તરણ અધિકારી પંચાયત
ફોન નંબર ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૧૮
ફેકસ નંબર ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અંનં વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી આઈ.ટી.દેસાઈ વિ.અ.પંચાયત ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩ ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩ ૯૮૯૮૯૪૩૭૬૧