×

જન્‍મ મરણ નોંધણી

અં. નં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ બાળ મરણ મૃત 
કાંકરેજ પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૪૬૭ ૧૧૯૬ ૪૩૭ ૩૦૮ ૨૮ ૨૦ - -