×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામ આંકડા શાખા
શાખાનુ સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી કાંકરેજ , મુ.શિહોરી તા.કાંકરેજ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી આંકડા મદદનીશ
ફોન નંબર ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૧૮
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી આર.આર.રાઠોડ આંકડા મદદનીશ ૦ર૭૪૭ ર૩૩૭ર૩ ૯૫ર૭૭૦ ર૫૦૧૪૦ - -