×

તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

વર્ષ - ૨૦૦૮

વસ્તી વધારાનો દર  ૧૫.૬૮
વસ્તીની ગીચતા  ૨૮૪ ચો.મી. 
દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા  ૯૨૬
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  ૫૦%
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  ૩૫%
સીમાન્ત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  ૧૫%
કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી  ૪૦%